Zawieszenie postępowania w sprawie budowy masztu w Chwaszczynie

 

Dzięki wspólnym wysiłkom, w szczególności współpracy oraz pomocy prawnej naszego mieszkańca pana Michała Sowińskiego, jednego z najbliższych sąsiadów planowanej inwestycji budowy masztu telefonii komórkowej, Burmistrz Gminy Żukowo w dniu 08.12.2016 r. zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej (znak sprawy: UN-PZ.6733.109.2016.WL).

Poniżej prezentujemy obwieszczenie informujące o zawieszeniu postępowania administracyjnego. Podstawą zawieszenia postępowania był wniosek pana Michała Sowińskiego o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 545/2 w Chwaszczynie, na której planowano zlokalizować inwestycję. W naszej opinii jest to jedyna skuteczna metoda zablokowania lokalizacji tak wysokiego masztu aby zarówno dziś jak i w przyszłości nie było możliwości postawienia tak wysokich obiektów na wskazanej działce.

Aby wesprzeć prowadzone działania można składać podpisy, które zostaną złożone w imieniu pozostałych mieszkańców do Burmistrza Gminy Żukowo, aby zarówno Burmistrz jak i radni Rady Miejskiej w Żukowie mieli nasze poparcie na przyjęcie wnioskowanego rozwiązania.

Równocześnie grupa mieszkańców przygotowała pismo [treść pod artykułem – przyp. red] wyrażające protest przeciwko samej inwestycji budowy masztu, które równolegle można podpisywać. Tę akcje koordynuje Krzysztof Glaza – członek Rady Sołeckiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie. Obydwa pisma są już 'w obiegu’ wśród mieszkańców Chwaszczyna, jednak każdy z Państwa, kto chciałby wesprzeć nasze działania może we własnym zakresie zbierać podpisy wśród sąsiadów

W celu przekazania podpisanych pism proszę o kontakt pod adresem e-mail: soltys@rada.chwaszczyno.pl lub nr telefonu 500 079 748 lub pozostawienie w sklepie ABC przy ul. Oliwskiej 88 u państwa Elżbiety i Sławomira Kolka.

 

docxWniosek o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 545/2 27.02 KB

 

zawieszenie postepowania


 

Poniżej prezentujemy przesłany do Burmistrza Wojciecha Kankowskiego protest:

Protest mieszkańców
przeciwko budowie stacji bazowej telefonii komórkowej AERO 2 Sp. z o.o.
wraz z wykonaniem zasilania elektroenergetycznego
na terenie działki nr 545/2 w miejscowości Chwaszczyno gmina Żukowo

W następstwie obwieszczenia Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 09 listopada 2016
nr UN-PZ.6733.109.2016.WL, w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej AERO 2 Sp. z o.o. wraz z wykonaniem zasilania elektroenergetycznego na terenie działki nr 545/2 w miejscowości Chwaszczyno stanowczo sprzeciwiamy się budowie ww. stacji bazowej telefonii komórkowej oraz wykonaniu zasilania elektroenergetycznego na terenie ww. działki w Chwaszczynie. Decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego zarzucamy niezgodność z przepisami prawa oraz naruszenie interesu społecznego.
Na wstępie warto zaznaczyć, że obwieszczenie jest obarczone błędem, ponieważ jak wynika z treści obwieszczenia „Urząd Gminy w Żukowie zawiadamia o wszczęciu postępowania” (linia nr 4 obwieszczenia), podczas gdy jedynym właściwym organem w tym zakresie jest Burmistrz Gminy Żukowo, a nie budynek, w którym znajduje się siedziba władz Gminy. Obwieszczenie powinno być wydane od nowa w brzmieniu i treści zgodnym z prawem.
Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zarzucamy niezgodność z prawem, w szczególności:

1) naruszenie przepisów z zakresu ochrony krajobrazu w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i art. 2 ust. 2 pkt 5) ww. ustawy w zakresie, w jakim skarżona inwestycja stoi w sprzeczności z obowiązkiem ochrony walorów krajobrazowych w miastach i wsiach; Planowana inwestycja zlokalizowana jest w ścisłym centrum wsi Chwaszczyno, tuż przy placówce Poczty Polskiej S.A., a ze względu na swoją wysokość i gabaryty, będzie widoczna z przestrzeni publicznej praktycznie z każdego miejsca w Chwaszczynie, czym spowoduje znaczną i nieodwracalną szkodę w krajobrazie. Burmistrz jako organ administracji zamiast stać na straży przepisów prawa łamie je uzgadniając lokalizację stacji bazowej o wysokości 44 m w centrum wsi. Przez „obszar przestrzeni publicznej” należy rozumieć „obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” (art. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Takim obszarem bez wątpienia jest działka nr 545/2 w Chwaszczynie, na której Burmistrz uzgadnia lokalizację planowanej inwestycji.
Ponadto, ochrona krajobrazowa nakłada na Burmistrza obowiązek zachowania cech charakterystycznych danego krajobrazu (art. 5 pkt 8 ustawy o ochronie przyrody), a planowana inwestycja na stałe zmieni istotne cechy i walory krajobrazu w całym Chwaszczynie i jego okolicach. Do walorów krajobrazowych należą między innymi walory estetyczno-widokowe (art. 5 pkt 8 ww. ustawy), przy czym planowana inwestycja wpłynie negatywnie na estetykę całej wsi Chwaszczyno i przysłoni widok na okoliczne obszary zielone. Cele ochrony przyrody są realizowane między innymi przez uwzględnianie wymagań ochrony przyrody, w tym ochrony krajobrazu, w strategiach rozwoju gmin, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w działalności gospodarczej i inwestycyjnej (art. 3 pkt 1 ww. ustawy). Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest wydawana w sytuacji braku planu zagospodarowania przestrzennego i do niej również stosuje się wymóg zgodności z prawem w zakresie ochrony krajobrazu. Tymczasem skarżona decyzja nie tylko nie uwzględnia celów ochrony przyrody w tym zakresie, ale wprost stoi w sprzeczności z nimi.

2) naruszenie przepisów prawa w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu w aspekcie partycypacji społecznej w sytuacji, w której prawo nakłada na Burmistrza obowiązek zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad planem zagospodarowania przestrzennego w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 1 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) w sytuacji, w której w niniejszej sprawie w braku planu wydaje się decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, w trakcie wydawania której Burmistrz nie zapewnił społeczeństwu możliwości udziału w pracach nad przygotowaniem zaskarżonej decyzji, ani nawet nie uwzględni negatywnych opinii mieszkańców wyrażonych na przykład na forach internetowych portali www.chwaszczyno.com oraz www.chwaszczyno.pl;
3) naruszenie przepisów prawa w zakresie naruszenia interesu publicznego mieszkańców Chwaszczyna i właścicieli nieruchomości położonych w Chwaszczynie w rozumieniu art. 1 ust 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z ww. przepisem „ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.” Tymczasem, w niniejszej sprawie Burmistrz przedłożył interes jednej stołecznej spółki nad interes mieszkańców Chwaszczyna i okolic oraz nad interes właścicieli nieruchomości położonych w Chwaszczynie, którzy poniosę szkodę w postaci obniżenia wartości ich nieruchomości. Burmistrz naruszył prawo nie tylko nie uwzględniając wniosków czy uwag mieszkańców, ale także nie podejmując żadnych konsultacji społecznych w tym zakresie. Przez „interes publiczny” ustawa rozumie „uogólniony cel dążeń i działań, uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych społeczności, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym” (art. 2 pkt 4 ww. ustawy).

4) nadużycie prawa w zakresie, w jakim skarżona inwestycja rzekomo posiada cechy inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sytuacji, w której mieszkańcy Chwaszczyna i okolic, po pierwsze, nie potrzebują tego rodzaju stacji bazowej i nadawanych z niej sygnałów telefonicznych, internetowych i tak dalej, a po drugie stacja ta ze względu na swoją lokalizację oraz zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt nie może zapewniać usług użyteczności publicznej mieszkańcom Chwaszczyna w sposób zgodny z normami określonymi zarówno w prawie polskim, jak i w prawie Unii Europejskiej. Ocena skarżonej inwestycji pod kątem ewentualnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt jest dostępna na portalu www.chwaszczyno.com. Należy jednoznacznie stwierdzić, że w tym kontekście inwestycja nie spełnia cech inwestycji celu publicznego.
W sytuacji, gdy organ administracji ustali w toku postępowania, iż dana inwestycja nie posiada cech inwestycji celu publicznego określonych w art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub że jest ona niezgodna z przepisami odrębnymi, co wykazano jedynie pobieżnie powyżej, powinien wydać decyzję negatywną tj. decyzję odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Z tych względów w sposób jednoznaczny sprzeciwiamy się budowie stacji bazowej telefonii komórkowej AERO 2 Sp. z o.o. wraz z wykonaniem zasilania elektroenergetycznego na terenie działki nr 545/2 w miejscowości Chwaszczyno gmina Żukowo, a Burmistrza wzywamy do działania zgodnego z prawem i zaprzestania dalszych naruszeń prawa związanych z tytułową inwestycją.

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.