Zasady wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami YOMB na terenie Gminy Żukowo w 2018 r.

 

Burmistrz Gminy Żukowo, wzorem lat poprzednich, ogłasza nabór wniosków na lokalne inicjatywy w zakresie wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami Yomb.

I. ZASADY OGÓLNE

1. Inicjatywę mogą zgłosić indywidualni mieszkańcy, grupy mieszkańców lub przedsiębiorcy.

2. Udział w inicjatywie może dotyczyć darowizny pieniężnej, darowizny usługi układania płyt bądź darowizny samych płyt drogowych z odpowiednimi atestami.

3. Inicjatywy mogą być realizowane wyłącznie na drogach gminnych.

4. Płyty będą układane, w osi drogi, na szerokości 4 m. Dopuszcza się montaż płyt na szerokość 3 m – droga ślepa, wewnętrzna lub ze względu na szerokość działki drogowej nie jest możliwy montaż 4 płyt – za zgodą UG Żukowo. Nie mogą być realizowane indywidualne podjazdy na posesje.

5. Płyty, będą układane jako kontynuacja już wbudowanych płyt lub utwardzeń drogi, jakie nastąpiły w latach poprzednich.

6. Szacuje się, że w 2018 r. koszt zakupu i ułożenia płyty wynosić będzie ok. 80 zł brutto, w tym zakup płyty ok. 42 zł brutto.

7. Preferowane są wpłaty środków na konto UG w Żukowie, tak aby w drodze przetargu łącznie zamówić wszystkie płyty oraz aby została wyłoniona jedna firma do ich układania. Pracownicy Urzędu Gminy nadzorują cały proces inwestycyjny.

8. Inicjatorzy utwardzania konkretnej drogi zobowiązani będą do dokonania darowizny pieniężnej w kwocie 32 zł na każdą planowaną do ułożenia płytę na konto UG Żukowo. Taka stawka uwzględnia już „premię płytową” Burmistrza, równą dla każdej inicjatywy drogowej i zastępuje dotychczasowe rozwiązanie z 2017 r. Biorąc pod uwagę powyższe Gmina Żukowo pokrywa ok. 60% (lub więcej – w przypadku zwiększenia puli przez Burmistrza) całej inwestycji.

9. W przypadku partycypacji w formie rzeczowej tj. przekazania płyt, przeznaczonych do ich wbudowania na wskazaną ulicę, inicjatorzy w terminie określonym w punkcie IV.1. przedstawią wniosek z konkretną lokalizacją planowanej inwestycji oraz liczbą zadeklarowanych płyt. Po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt III.3., na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem prac (jednak nie później niż 31.10.2018 r.) inicjatorzy zostaną szczegółowo poinformowani o sposobie dostarczenia i miejscu składowania zdeklarowanych płyt YOMB.

Dostarczone płyty powinny spełniać wymagania dla płyt drogowych wielootworowych w tym m.in. powinny posiadać Aprobatę Techniczną i Deklarację Zgodności. Szczegółowych informacji dot. specyfikacji płyt, udzielą pracownicy Referatu Komunalnego i Infrastruktury Drogowej.

W przypadku darowizny płyt drogowych, pula dodatkowych płyt od Gminy wynosić będzie 15 %. Wszystkie płyty układane będą na koszt Gminy.

10.W przypadku dysponowania odpowiednim sprzętem i wykwalifikowanymi pracownikami można zadeklarować również samą usługę układania płyt. W takim przypadku wykonawca jest zobligowany do udzielenia gwarancji należytego wykonania prac i całościowo w zakresie prowadzonych robót budowlanych, odpowiada za ułożony odcinek drogi. Przy takim założeniu Gmina przekaże płyty YOMB do wbudowania, w terminie do 30.07.2018 r., jeżeli do tego czasu zostaną spełnione warunki określone w pkt III.3.

Przed rozpoczęciem prac wykonawca zobowiązany będzie do wystąpienia do tutejszego urzędu o warunki techniczne ułożenia płyt oraz podpisze stosowną umowę określającą szczegółowe warunki dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Nadzór inwestorski nad całością prac oraz ich odbiór mają tylko pracownicy Urzędu Gminy.

11. Aby zadbać o odpowiednią efektywność inicjatywy (koszt transportu maszyn, organizacji pracy, opracowania dokumentacji budowlanej w odniesieniu do długości utwardzonego odcinka) minimalna wartość deklaracji z konkretnej ulicy to 200 płyt lub 6 400 zł.

Ten wymóg nie dotyczy dróg do utwardzania ujętych w Funduszu Sołeckim.

12. Zgodnie z założeniami programu nie przewiduje się możliwości dodatkowego dofinansowania konkretnych inicjatyw ze strony Gminy Żukowo po zamknięciu naboru wniosków – tj. po dacie określonej w pkt IV.1. Nie będzie takiej możliwości również w trakcie układania płyt na poszczególnych drogach.

13.W przypadku głównych dróg gminnych Burmistrz może, niezależnie od niniejszego programu, przyznać dodatkową pulę płyt, w sytuacji wyjątkowego zaangażowania mieszkańców, m.in. wartości darowizny lub ilości lat partycypacji w utwardzaniu drogi.

14.W przypadku nadspodziewanej ilości wniosków Burmistrz, po analizie środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie na 2018 rok lub po konsultacji z wnioskodawcą i sołtysem, ma prawo ograniczyć zakres poszczególnych inicjatyw.

II. ZGŁOSZENIE INICJATYWY DROGOWEJ

1. W celu skoordynowania programu na terenie poszczególnych sołectw pisemne wnioski z opisem konkretnej inicjatywy drogowej należy składać u sołtysa.

2. Wniosek powinien zawierać:
a) dane wnioskodawcy lub koordynatora inicjatywy (jedna osoba, imię /nazwisko/nr tel. / adres mailowy),
b) dokładne określenie drogi i wskazanie planowanego zakresu utwardzenia drogi będącej własnością Gminy Żukowo (proponuje się konkretny odcinek drogi zaznaczyć na mapie),
c) wysokość zadeklarowanej darowizny (wzór wyliczenia poniżej),
d) informację czy na działce drogowej rosną drzewa, krzewy lub inne przeszkody, które uniemożliwiają realizację inicjatywy,
e) informację czy na działce drogowej występuje problem braku właściwego odprowadzenia wód opadowych,
f) oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszymi zasadami wspólnego utwardzania płytami dróg gminnych,
g) czytelny podpis.

Zaleca się, przed formalnym złożeniem wniosku, omówienie inicjatywy z sołtysem i pracownikiem referatu drogowego UG Żukowo w celu jej optymalizacji.

3. Szacowanie zakresu inicjatywy: 1 płyta ma wymiary 1 x 0,75 m.

Aby obliczyć ilość potrzebnych płyt można posłużyć się wzorem:
na 1 metr bieżący drogi o szerokości 4 m. potrzeba 5,34 płyty.

Wyliczenie wkładu finansowego:
 
zakładany odcinek drogi (w mb) x 5,34 (płyty) x 32 zł.
4. Sołtys, w terminie 7 dni od zakończenia naboru, sporządza zestawienie wszystkich zgłoszonych wniosków i wraz z wnioskami przekazuje Burmistrzowi Gminy Żukowo.

 
III. OCENA WNIOSKU I REALIZACJA

1. Po przekazaniu wniosków przez sołtysa Burmistrz, niezwłocznie, wyznacza pracownika UG Żukowo, który w terenie (wizja lokalna) zweryfikuje możliwość realizacji inicjatywy.

2. W wizji lokalnej ma prawo uczestniczyć sołtys, wnioskodawca i radny Rady Miejskiej w Żukowie z danego okręgu.

3. W przypadku wykluczenia ewentualnych przeszkód formalnych (np. użytek uniemożliwiający utwardzenie), technicznych lub innych wynikających z odrębnych uwarunkowań prawnych, inicjatywa zatwierdzona przez Burmistrza, po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i braku sprzeciwu Starosty co do zgłoszenia takiego zadania, zostaje przekazana do realizacji.

4. Każdy wnioskodawca otrzyma pisemną informację o ocenie wniosku wraz z danymi do przelewu.

5. Płyty będą układane po wpłaceniu zadeklarowanej kwoty na konto UG Żukowo, bądź przypadku deklaracji usługi układania płyt, dostarczone w terminie określonym w pkt. I.10., w przypadku deklaracji rzeczowej w terminie określonym w pkt. I.9.

 
IV. TERMINY

1. Wnioski należy składać, do sołtysów danego sołectwa, w nieprzekraczalnym terminie do 02 lutego 2018 r.

2. Kwalifikacja wniosków nastąpi do dnia 02 marca 2018 r.

3. Środki pieniężne należy wpłacić na konto UG Żukowo po zakwalifikowaniu wniosku do dnia 23 marca 2018 r.

4. W przypadku dostarczenia płyt (deklaracji rzeczowej) płyty zostaną ułożone w terminie określonym w pkt. I.9.

5. Płyty zostaną ułożone do 28.12.2018 r.

 
Burmistrz Gminy Żukowo

Wojciech Kankowski

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.