Zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żukowie od 7 lipca 2015r.

Zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żukowie przy ul. Polnej 70, który jest czynny od 7.07.2015r.

1. Na terenie gminy Żukowo prowadzony jest jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanym jako PSZOK, znajdujący się w Żukowie przy ul. Polnej 70 ( na terenie po byłej oczyszczalni ścieków).

2. PSZOK jest czynny przez trzy dni w tygodniu:

1) wtorek – od godz. 8.00 do 16.00,
2) czwartek – od godz. 10.00 do 18.00,
3) sobota – od godz. 10.00 do 14.00.

Tel. kontaktowy: 721-040-200

3. Do PSZOK dostarczane są odpady przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, o których mowa w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy Żukowo, wnoszących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy Żukowo. PSZOK nie przyjmuje odpadów od firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które są zobowiązane posiadać odrębną umowę z firmami posiadającymi aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.

4. W PSZOK są przyjmowane i zbierane odpady komunalne posegregowane zgodnie z kategoriami wymienionymi poniżej:

1) szkło oraz opakowania ze szkła, posegregowane na kolorowe i białe,
2) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
3) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
4) metale oraz opakowania z metali (np. blacha stalowa, aluminium itp.),
5) opakowania wielomateriałowe,
6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji i odpady zielone,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) odpady budowlano- remontowe i rozbiórkowe (bez styropianu budowlanego, waty szklanej, papy, płyt i rur azbestowych), stanowiące odpady komunalne
10) zużyte opony,
11) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane lekarstwa, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, opakowania po środkach ochrony roślin, opakowania po rozpuszczalnikach, środkach czyszczących, zbiorniki po aerozolach, lampy fluorescencyjne,
12) odzież i opakowania z tekstyliów,
13) drewno i opakowania z drewna,
14) powstający w gospodarstwach domowych popiół.

5. Do PSZOK są przyjmowane nieodpłatnie odpady komunalne posegregowane w sposób określony w pkt. 4, w ilościach nielimitowanych, z zastrzeżeniem odpadów budowlano- remontowych i rozbiórkowych , które będą odbierane w ilości nie większej niż 500 kg w ciągu roku od właściciela nieruchomości a w przypadku lokali wielorodzinnych od jednego lokalu mieszkalnego.

6. Odpady do PSZOK muszą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

7. Do rozładunku odpadów dostarczonych do PSZOK luzem zobowiązany jest ich dostawca.

8. Obsługa PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazuje miejsce, gdzie należy je donieść i w którym pojemniku umieścić. Dostarczający odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji i odpady zielone (trawa) w pojemnikach lub workach są zobowiązani do wysypania odpadów z tych pojemników lub worków do kontenera wskazanego przez obsługującego PSZOK.

 

9. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w PSZOK nie są przyjmowane:

1) inne odpady niż odpady komunalne,
2) zmieszane odpady komunalne,
3) papa oraz odpady zawierające azbest,
4) styropian budowlany, wata szklana budowlana,
5) szyby samochodowe,
6) szkło zbrojone, hartowane i wielowarstwowe,
7) odpady niemożliwe do zidentyfikowania,
8) części samochodowe (tj. zderzaki, tapicerka samochodowa, itp.),
9) odpady niebezpieczne (tj. farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje mineralne i syntetyczne itp.).

10. Obsługa PSZOK prowadzi rejestr nieruchomości, z których zostały dostarczone odpady oraz ewidencję dostarczanych przez właścicieli nieruchomości odpadów, zbieranych i przekazywanych do zagospodarowania podmiotowi odbierającemu odpady.

11. Wymienione w pkt. 4 odpady magazynowane będą w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska, po czym przekazane do zagospodarowania przez obsługującego PSZOK zgodnie z obowiązującymi przepisami

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.