XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

 

24 października 2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Żukowie z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołów z dwóch z ostatnich sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2013-2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2013 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żukowo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dotacji na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Skrzeszewo ograniczonego od strony północnej północną granicą działki nr 70, od strony wschodniej drogą gminną Skrzeszewo – Glincz, tereny między skrzyżowaniem tej drogi i drogi Skrzeszewo – Przyjaźń do przecięcia z linią wysokiego napięcia, od strony zachodniej drogą gminną Skrzeszewo – Glincz w południowej części Skrzeszewa i w północnej części Skrzeszewa tereny około 400 m na zachód od drogi gminnej Skrzeszewo – Glincz, gmina Żukowo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Barniewice, w rejonie ulic: Piaskowej i Jaskółczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Żukowo nieruchomości gruntowej położonej w Borkowie oznaczonej ewidencyjnie nr 70/26.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej w Żukowie.
16. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Skrzeszewie Żukowskim oznaczonej ewidencyjnie nr 346/9.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Chwaszczynie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Borkowie stanowiącej własność Gminy Żukowo na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Otominie oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 82/19, 82/20, 82/22.
20. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 610/23, 610/26, 610/28 położonej w Żukowie.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Babim Dole.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Niestępowie na nieruchomość położoną w Żukowie.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Rębiechowie na rzecz Powiatu Kartuskiego.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Żukowo oraz wyrażenie zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej na rzecz dotychczasowego najemcy.
25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Borkowo.
26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Pępowo.
27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rębiechowo.
28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Chwaszczyno.
29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Chwaszczyno.
30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Niestępowo.
31. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Przyjaźń.
32. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Lniska.
33. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Leźno i Lniska.
34. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla parku w mieście Żukowo.
35. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Rutki.
36. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Żukowo.
37. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowych tradycyjnych nazw miejscowości w Gminie Żukowo w języku kaszubskim.
38. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Żukowo do Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości.
39. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.
40. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Żukowo a społecznością lokalną gminy Balvi (Republika Łotewska).
41. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żukowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą „Lokalne Partnerstwo na rok 2014″.
42. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
43. Wnioski i interpelacje radnych.
44. Wnioski i zapytania sołtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych.
45. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
46. Sprawy różne:
– informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żukowie z przeprowadzenia analizy oświadczeń majątkowych radnych .
– informacja Burmistrza Gminy z przeprowadzenia analizy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych.
47. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie
/-/ Adam Okrój

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.