Statut Sołectwa Chwaszczyno

UCHWAŁA NR XLVIII/586/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE
z dnia 22 sierpnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chwaszczyno

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 7, art.35 ust.1 i ust.3 oraz art.40 ust.2 pkt 1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.) po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami sołectwa Chwaszczyno, Rada Miejska w Żukowie uchwala: Statut Sołectwa Chwaszczyno

 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Żukowo,
2) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Chwaszczyno,
3) Sołectwie – należy przez to rozumieć Sołectwo Chwaszczyno,
4) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Żukowie,
5) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Żukowo.

Rozdział 2.
Nazwa, teren działania Sołectwa

§ 2. Wspólnota mieszkańców wsi Chwaszczyno stanowi sołectwo, którego nazwa brzmi: Sołectwo
Chwaszczyno.
§ 3. 1. Sołectwo położone jest w Gminie Żukowo i obejmuje obszar o powierzchni 1363,5616 ha.
2. Obszar Sołectwa określa mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Żukowo.

Rozdział 3.
Zadania Sołectwa i sposób ich realizacji

§ 4. 1. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału
w realizacji zadań Gminy.
2. Do zadań Sołectwa należy:
1) zarządzanie i korzystanie z mienia przekazanego Sołectwu,
2) współpraca w zakresie utrzymania porządku i czystości w Sołectwie,
3) współpraca z właściwymi jednostkami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury
fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
4) kultywowanie tradycji kulturowych na terenie Sołectwa,
5) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowym i wypoczynkowym,
6) współpraca w zakresie organizowania pomocy sąsiedzkiej dla mieszkańców Sołectwa, w szczególności osób
niepełnosprawnych oraz w podeszłym wieku,
7) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
8) współpraca w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie Sołectwa,
9) podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych.
§ 5. Zadania określone w § 4 Statutu Sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,
2) opiniowanie i konsultowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa,
3) występowanie z wnioskami i postulatami do Gminy w sprawach istotnych dla Sołectwa,
4) współpraca z organami Gminy przy organizacji konsultacji z mieszkańcami Sołectwa,
5) współpraca z innymi podmiotami.

Rozdział 4.
Organizacja i zadania organów Sołectwa

§ 6. 1. Organami Sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy,
2) Sołtys jako organ wykonawczy.
2. Podmiotem doradczym i opiniodawczym Sołtysa jest Rada Sołecka.
3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady Miejskiej. W przypadku zmiany Sołtysa lub
Rady Sołeckiej w trakcie kadencji, kadencja nowo wybranych upływa z końcem kadencji Rady Miejskiej.
4. Po upływie kadencji Sołtys wykonuje obowiązki do dnia wyboru nowego Sołtysa.
5. Przekazanie obowiązków pomiędzy ustępującym Sołtysem, a nowo wybranym następuje w terminie 3 dni od
daty wyborów w formie protokołu zdawczo – odbiorczego, przedkładanego niezwłocznie Burmistrzowi.
§ 7. 1. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:
1) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania Sołectwa nie zastrzeżonych
dla Sołtysa lub Rady Sołeckiej,
2) podejmowanie decyzji odnośnie przeznaczenia środków pieniężnych wyodrębnionych dla Sołectwa w budżecie
Gminy,
3) upoważnianie Sołtysa do gospodarowania środkami, o których mowa w pkt 2 w ustalonym zakresie, po
uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Sołeckiej – z wyjątkiem środków funduszu sołeckiego w rozumieniu ustawy
o funduszu sołeckim,
4) zatwierdzanie wniosków do budżetu Gminy,
5) opiniowanie przedstawionych przez Burmistrza projektów uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza
i innych aktów prawnych w sprawach istotnych dla Sołectwa.
2. Kopie protokołów, uchwały oraz inne akty podejmowane przez Zebranie Wiejskie, Sołtys przekazuje
Burmistrzowi w terminie 7 dni od dnia Zebrania Wiejskiego.
§ 8. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają mieszkańcy Sołectwa.
2. Mieszkańcy biorący udziału w Zebraniu Wiejskim potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem
na liście obecności sporządzonej przez Sołtysa, wyłożonej w miejscu Zebrania Wiejskiego.
§ 9. 1. Zebranie Wiejskie, z zastrzeżeniem § 12 ust.2 niniejszego Statutu, zwołuje Sołtys:
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek:
a) 15 mieszkańców Sołectwa,
b) Rady Miejskiej,
c) Burmistrza,
w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku.
2. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego, Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty w Sołectwie oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń nie później niż 7 dni przed zebraniem.
4. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys, z zastrzeżeniem § 12 ust. 5 Statutu.
5. Uchwały Zebrania Wiejskiego podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Zwykła
większość głosów oznacza, że liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. Głosów
„wstrzymujących się” nie bierze się pod uwagę. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos
Sołtysa.
6. Uchwały oraz inne dokumenty Zebrania Wiejskiego podpisuje Sołtys.
7. Zebrania Wiejskie są protokołowane przez protokolanta wybranego przez Zebranie Wiejskie w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów. Protokół z Zebrania Wiejskiego podpisuje protokolant oraz Sołtys,
z zastrzeżeniem § 13 ust.5.
8. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu porządku obrad przedstawionego przez
Sołtysa po konsultacji z Radą Sołecką, z zastrzeżeniem §12 ust.2 i 3.
§ 10. Do zadań Sołtysa należy:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Sołectwa i reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
2) zwoływanie i organizowanie Zebrań Wiejskich,
3) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
4) organizowanie, koordynowanie inicjatyw, przedsięwzięć społecznych, w tym wspólnych prac, służących
poprawie warunków życia mieszkańców w Sołectwie,
5) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Sołeckiej,
6) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności
interwencyjnej w tym zakresie,
7) powiadamianie na piśmie Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza oraz radnych z okręgów wyborczych
obejmujących sołectwo o terminie, miejscu i tematyce organizowanych Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady
Sołeckiej w terminie nie później niż 3 dni przed dniem zebrania lub posiedzenia,
8) uczestniczenie w zebraniach sołtysów zwoływanych przez Burmistrza,
9) upowszechnianie wśród mieszkańców Sołectwa treści uchwał Rady Miejskiej, w szczególności zawierających
przepisy prawa miejscowego oraz zarządzeń Burmistrza, jak również innych aktów m.in. poprzez:
a) rozplakatowanie ich na tablicy ogłoszeń,
b) informowanie na stronie internetowej Sołectwa, jeżeli takową posiada,
c) informowanie podczas zebrań, spotkań i bieżących kontaktów z mieszkańcami,
10) na wniosek Burmistrza uczestniczenie z głosem doradczym przy odbiorze inwestycji, remontów i innych
zadań wykonywanych przez Gminę na terenie Sołectwa,
11) składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności i działalności Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim
zwołanym w terminie do 30 kwietnia roku następnego; nie złożenie sprawozdania w terminie do 30 kwietnia
jest równoznaczne ze zrzeczeniem się z tym dniem funkcji Sołtysa,
12) składanie sprawozdania za okres całej kadencji ze swojej działalności i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim
zarządzonym w celu wyborów organów Sołectwa,
13) wykonywanie innych zadań z zakresu administracji publicznej powierzonych mu przepisami prawa,
14) Sołtys może uczestniczyć w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii
w sprawach reprezentowanego Sołectwa.
§ 11. 1. Rada Sołecka składa się z 7 osób.
2. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa i ma charakter opiniodawczo- doradczy.
3. Do zadań Rady Sołeckiej należy:
1) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwał w sprawach Sołectwa,
2) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektu wniosków do budżetu Gminy,
3) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołectwa i jego mieszkańców,
4) organizowanie wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich (sołeckich), w szczególności w dziedzinie kultury, sportu,
rekreacji i wypoczynku,
6) konsultowanie spraw przedstawionych przez Sołtysa.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys co najmniej raz na kwartał.
5. Posiedzenia Rady Sołeckiej i Sołtysa oraz ich opinie są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy obecni
na posiedzeniu członkowie Rady Sołeckiej oraz Sołtys.
6. Wnioski i postulaty Sołtysa lub Rady Sołeckiej oraz opinie i uchwały podejmowane są podczas posiedzenia
zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Zwykła większość głosów oznacza, że liczba głosów „za” musi
być większa od liczby głosów „przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie bierze się pod uwagę.

Rozdział 5.
Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 12. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję zarządza Rada Miejska w drodze uchwały,
nie później niż na 6 miesięcy od daty wyboru Rady Miejskiej, określając miejsce i termin Zebrania Wiejskiego.
2. Obwieszczenie o miejscu i terminie Zebrania Wiejskiego zwołanego w celu wyborów wraz z porządkiem
obrad sporządza Burmistrz i podaje je do publicznej wiadomości, co najmniej 30 dni przed wyznaczoną datą
wyborów.
3. Porządek obrad Zebrania Wiejskiego zwołanego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej powinien zawierać
w szczególności:
1) otwarcie Zebrania Wiejskiego,
2) stwierdzenie quorum,
3) wybór protokolanta,
4) wybór Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego,
5) złożenie przez Sołtysa sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres całej kadencji,
6) wybór Komisji Skrutacyjnej,
7) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa,
8) głosowanie tajne i wybór Sołtysa,
9) ogłoszenie wyników wyboru Sołtysa,
10) podanie informacji o liczbie członków Rady Sołeckiej,
11) zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej,
12) głosowanie tajne i wybór Rady Sołeckiej,
13) ogłoszenie wyników wyborów do Rady Sołeckiej,
14) wolne wnioski i zapytania.
4. Zebranie Wiejskie zwołane w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej otwiera Burmistrz lub osoba przez
niego upoważniona, który zarządza wybór protokolanta oraz Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego
prowadzącego Zebranie Wiejskie.
5. Zebranie Wiejskie wybiera protokolanta oraz Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów .
6. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego nie może być osobą kandydującą na Sołtysa, członka Rady Sołeckiej
lub członka Komisji Skrutacyjnej.
7. Sołtys oraz Rada Sołecka wybierani są na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród
nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania.
§ 13. 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) i prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) mają stali
mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej.
Id: AAF50AB9-669E-4724-A982-AAAFCC0B6188. Podpisany Strona 4
2. Listę osób uprawnionych do głosowania określa Burmistrz na podstawie stałego rejestru wyborców, na 2 dni
przed terminem Zebrania Wiejskiego zwołanego w celu wyborów.
3. Osoby uprawnione do głosowania potwierdzają udział w zwołanym w celu wyborów Zebraniu Wiejskim
własnoręcznym podpisem na liście osób uprawnionych do głosowania.
4. Lista osób uprawnionych do głosowania, o której mowa w ust.3, stanowi jednocześnie listę obecności
mieszkańców Sołectwa, uczestniczących w Zebraniu Wiejskim. Lista obecności służy do stwierdzenia
prawomocności obrad.
5. Protokół z przebiegu Zebrania Wiejskiego w celu wyborów podpisuje protokolant i Przewodniczący
Zebrania Wiejskiego.
6. Techniczno – organizacyjne warunki przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej zapewnia
Burmistrz.
§ 14. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest obecność
co najmniej 1/10 stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania, potwierdzona własnoręcznym
podpisem na liście obecności, o której mowa w § 13 ust. 3 i 4, z zastrzeżeniem ust.3.
2. W przypadku braku określonej w ust. 1 liczby uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa,
Burmistrz zwołuje drugie Zebranie Wiejskie, obejmujące ten sam porządek obrad, w tym samym dniu, po upływie
15 minut od pierwszego terminu Zebrania Wiejskiego.
3. Do wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w drugim terminie Zebranie Wiejskie jest uprawnione bez względu na
liczbę obecnych uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.
§ 15. 1. Zebranie Wiejskie wybiera 3-osobową Komisję Skrutacyjną w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, która przeprowadza wybory na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa, członka Rady Sołeckiej lub
Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego.
3. Członkami Komisji Skrutacyjnej zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
4. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji.
5. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów – każda zgłoszona osoba musi wyrazić zgodę na kandydowanie; zgłaszanie
kandydatów odbywa się ustnie spośród kandydatów uczestniczących w Zebraniu Wiejskim,
2) zgłoszenie Zebraniu Wiejskiemu wniosku o zamknięcie listy kandydatów; wniosek podlega przegłosowaniu
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
3) sporządzenie kart do głosowania opatrzonych pieczątką Rady Miejskiej w Żukowie i z wpisanymi w kolejności
alfabetycznej nazwiskami kandydatów,
4) poinformowanie uczestników Zebrania Wiejskiego o:
a) prawie i obowiązku złożenia własnoręcznego podpisu na liście osób uprawnionych do głosowania, o której
mowa w § 13 ust.3 i 4,
b) liczbie sporządzonych kart do głosowania, która musi być zgodna z liczbą osób własnoręcznie podpisanych
na liście osób uprawnionych do głosowania,
c) o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu,
5) okazanie urny wyborczej Zebraniu Wiejskiemu celem stwierdzenia, że urna jest pusta oraz komisyjne
zamknięcie urny i opieczętowanie jej pieczątką Rady Miejskiej; urna musi być ustawiona w miejscu
widocznym dla uczestników Zebrania Wiejskiego,
6) przeprowadzenie tajnego głosowania:
a) odczytanie Zebraniu Wiejskiemu treści karty do głosowania,
b) wydawanie kart do głosowania osobom uprawnionym do głosowania,
c) ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów,
d) sporządzenie protokołu z głosowania i wyników wyborów, który zawierać powinien:
– skład osobowy komisji skrutacyjnej,
– liczbę osób uprawnionych do głosowania,
– liczbę osób uczestniczących w głosowaniu,
– liczbę sporządzonych kart do głosowania,
– liczbę wydanych kart do głosowania,
– liczbę kart niewykorzystanych,
– liczbę kart wyjętych z urny, w tym liczbę kart ważnych i liczbę kart nieważnych,
– liczbę kart ważnych z głosami nieważnymi,
– liczbę kart ważnych z głosami ważnymi,
– liczbę głosów ważnych z kart ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,
e) stwierdzenie dokonanego lub niedokonanego wyboru,
f) ogłoszenie wyników głosowania i wyników wyborów,
g) podpisanie protokołu przez członków Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego
zatwierdzającego prawidłowy przebieg wyborów zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.
6. Karty do głosowania inne niż zatwierdzone przez Zebranie Wiejskie lub nieopatrzone pieczątką nagłówkową
Rady Miejskiej w Żukowie są kartami nieważnymi.
7. Kart do głosowania całkowicie przedartych na dwie lub więcej części nie bierze się pod uwagę przy
obliczeniach.
8. Jeżeli liczba kart do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby kart wydanych,
Komisja Skrutacyjna w protokole podaje przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.
9. Po zakończeniu wyborów karty do głosowania powinny być uporządkowane, zapakowane i opieczętowane
w oddzielne pakiety, osobno z przeprowadzonych wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, według podziału na:
1) karty całkowicie przedarte,
2) karty niewykorzystane,
3) karty nieważne,
4) karty ważne z głosami nieważnymi,
5) karty ważne z głosami ważnymi.
10. Każdy pakiet winien być odpowiednio opisany i opieczętowany np. „Karty ważne z głosami nieważnymi –
wybory Sołtysa”.
11. Wszystkie pakiety powinny być zapakowane w jedną paczkę, opisane „Karty z przeprowadzonego
głosowania w wyborach Sołtysa i do Rady Sołeckiej Sołectwa Chwaszczyno” i opieczętowane pieczątką
nagłówkową Rady Miejskiej.
12. Komisja Skrutacyjna przekazuje w depozyt Burmistrzowi protokół z głosowania i wyników wyborów oraz
pozostałe dokumenty z przeprowadzonego głosowania.
§ 16. 1. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory Sołtysa, a w drugiej kolejności przeprowadza się
wybory Rady Sołeckiej.
2. Wzory kart do głosowania ustala Komisja Skrutacyjna po przyjęciu zgłoszeń kandydatów na Sołtysa oraz do
Rady Sołeckiej. Zebranie Wiejskie zatwierdza treść karty do głosowania po jej odczytaniu, o którym mowa w §15
ust.5 pkt 6 lit.a, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
§ 17. 1. Przy zgłoszeniu dwóch lub więcej kandydatów na Sołtysa głosowanie odbywa się na określonego
kandydata, poprzez postawienie znaku „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony
obok nazwiska kandydata.
2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony
obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub nie postawiono znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska
żadnego kandydata.
3. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
4. Jeżeli dwóch kandydatów otrzyma największą i równą liczbę głosów, niezwłocznie organizuje się
i przeprowadza ponowne głosowanie celem dokonania wyboru spośród tych dwóch kandydatów. Przepis §15
Statutu stosuje się odpowiednio.
§ 18. 1. Przy zgłoszeniu jednego kandydata na Sołtysa głosujący głosują na tego kandydata stawiając znak „x”
(dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska
kandydata.
2. Postawienie znaku „x” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata oznacza,
że jest to głos ważny oddany przeciwko wyborowi kandydata na Sołtysa.
3. Postawienie znaku „x” w obu kratkach albo nie postawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje
nieważność głosu.
4. Kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu liczba głosów „TAK” przewyższa liczbę głosów
„NIE”.
5. Jeżeli liczba głosów na „NIE” przewyższa liczbę głosów na „TAK”, co oznacza niedokonanie wyboru,
niezwłocznie organizuje się i przeprowadza ponowne głosowanie. Przepis §15 Statutu stosuje się odpowiednio.
§ 19. 1. Głosowanie do Rady Sołeckiej odbywa się poprzez postawienie znaku „x” (dwie linie przecinające się
w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na tylu kandydatów, ilu członków Rady
Sołeckiej jest wybieranych w Sołectwie.
2. Głosujący może głosować na mniejszą liczbę kandydatów aniżeli wynosi liczba członków Rady Sołeckiej
wybieranych w Sołectwie.
3. Jeżeli na karcie do głosowania nie postawiono żadnego znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk, to
głos uważa się za nieważny.
4. Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk większej liczby
kandydatów niż wynosi liczba wybieranych członków Rady Sołeckiej, to taki głos uważa się za nieważny.
5. Na członków Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
6. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma jednakową liczbę głosów, a nie wystarcza dla nich miejsc
mandatowych, przeprowadza się ponowne głosowanie w części dotyczącej mandatów nieobsadzonych z udziałem
jedynie kandydatów, którzy otrzymali największą i równą liczbę głosów. Przepis §15 Statutu stosuje się
odpowiednio.

Rozdział 6.
Zasady i tryb odwoływania Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 20. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem
kadencji w przypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonywania swoich obowiązków, naruszania
postanowień Statutu, nie realizowania uchwał Zebrania Wiejskiego.
2. O odwołanie Sołtysa, członka Rady Sołeckiej lub całej Rady Sołeckiej może wystąpić:
1) Burmistrz,
2) grupa mieszkańców w liczbie odpowiadającej 1/20 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.
3. Wniosek o odwołanie kierowany jest do Rady Miejskiej i powinien zawierać uzasadnienie; wnioskom bez
uzasadnienia nie nadaje się biegu.
4. W celu odwołania Sołtysa, członka Rady Sołeckiej lub całej Rady Sołeckiej, Rada Miejska, w terminie
60 dni od dnia doręczenia wniosku, określa miejsce i termin Zebrania Wiejskiego oraz wzór karty do głosowania.
5. Odwołanie Sołtysa, członka Rady Sołeckiej lub całej Rady Sołeckiej może nastąpić na zwołanym Zebraniu
Wiejskim, w głosowaniu tajnym przy zachowaniu quorum wymaganego dla ich wyboru.
6. Odwołanie z zajmowanych funkcji powinno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanych.
7. Odwołanie Sołtysa, członka Rady Sołeckiej lub całej Rady Sołeckiej następuje w trybie i na zasadach
określonych w przepisach o ich wyborze.
8. Sołtys lub członkowie Rady Sołeckiej mogą w toku kadencji złożyć rezygnację z pełnionych funkcji.
Rezygnację składa się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Rozdział 7.
Zasady i tryb zarządzenia oraz przeprowadzenia wyborów przedterminowych
i uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 21. 1. W przypadku odwołania lub rezygnacji z funkcji Sołtysa lub całej Rady Sołeckiej, Rada Miejska
zarządza wybory przedterminowe, w terminie 30 dni licząc od dnia odwołania lub złożenia rezygnacji,
z zastrzeżeniem ust. 3 Statutu.
2. Wybory przedterminowe Sołtysa lub całej Rady Sołeckiej przeprowadza się odpowiednio w trybie i na
zasadach określonych w przepisach o ich wyborze.
3. Wybory uzupełniające mające na celu uzupełnienie składu Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w trybie i na
zasadach określonych w §9 Statutu.
4. W celu uzupełnienia składu Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie podejmuje uchwałę o wstąpieniu na
nieobsadzone miejsce kandydata (na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej), który w ostatnich wyborach do
Rady Sołeckiej uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą
liczbę głosów uprawniających do uzyskania mandatu o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone
przez Sołtysa w obecności Zebrania Wiejskiego.Tryb przeprowadzenia losowania określi Burmistrz. W przypadku
braku kandydatów wybory uzupełniające zostaną przeprowadzone odpowiednio w oparciu o zasady i tryb ich
wyboru określone w rozdziale 5 niniejszego Statutu, z zastrzeżeniem, że wybory zarządza i zwołuje Sołtys
określając miejsce i termin Zebrania Wiejskiego.
5. Nie przeprowadza się wyborów Sołtysa lub całej Rady Sołeckiej w przypadku, gdy do zakończenia kadencji
pozostało 6 miesięcy. Burmistrz na ten okres powierza obowiązki Sołtysa osobie wskazanej przez Radę Sołecką.

Rozdział 8.
Zasady i tryb wnoszenia protestów wyborczych

§ 22. 1. Przeciwko ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej może być wniesiony protest do Rady Miejskiej
z powodu naruszenia przepisów Statutu dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników
wyborów, mającego wpływ na wynik wyborów.
2. Protest, o którym mowa w ust.1, może wnieść osoba uprawniona do głosowania, która potwierdziła udział
w zwołanym w celu wyborów Zebraniu Wiejskim własnoręcznym podpisem na liście osób uprawnionych do
głosowania, w terminie siedmiu dni od dnia wyborów.

Rozdział 9.
Zasady gospodarowania mieniem i gospodarka finansowa Sołectwa

§ 23. 1. Sołectwo może korzystać z przekazanych Sołectwu do korzystania składników mienia komunalnego
i rozporządzać dochodami z tego źródła.
2. Sołectwu mogą być przekazane w szczególności:
1) nieruchomości,
2) inne składniki mienia komunalnego, np. stanowiące wyposażenie siedziby organów Sołectwa.
3. Przekazanie Sołectwu mienia komunalnego do korzystania następuje na podstawie protokołu przekazania
sporządzonego przez Burmistrza oraz Sołtysa.
Rozdział 10.
Nadzór i kontrola nad działalnością organów Sołectwa
§ 24. 1. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz na podstawie
kryterium zgodności z prawem.
2. Rada Miejska sprawuje kontrolę poprzez Komisję Rewizyjną.
3. Burmistrz sprawuje nadzór i kontrolę osobiście lub przez upoważnione osoby działające w imieniu
Burmistrza.
4. Zakres kontroli może obejmować działalność Sołectwa pod względem legalności, gospodarności, celowości,
rzetelności i efektywności.
5. Rada Miejska oraz Burmistrz mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień oraz okazania
dokumentów dotyczących funkcjonowania Sołectwa, a także uczestniczenia w posiedzeniach organów Sołectwa.

Rozdział 11.
Postanowienia końcowe

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.

§ 26. Traci moc załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/97/2007 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 16 marca
2007 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Żukowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 114 poz.1922
z dnia 26 czerwca 2007r.).
§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żukowie
Adam Okrój

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.