Relacja z zebrania wiejskiego w Chwaszczynie

 

W dniu 16 września odbyło się w ZSPiPG w Chwaszczynie zebranie wiejskie dotyczące podziału środków z funduszu sołeckiego na 2015 rok. W przyszłym roku zamiast dotychczasowych 28 tys. zł sołectwo Chwaszczyno otrzyma 136.752, 68 zł. Na zebraniu mieszkańcy Chwaszczyna doszli do porozumienia i poparli projekt Rady Sołeckiej oraz dołączyli jeden wniosek mieszkańców ul. Prusa.

W tym roku wyjątkowo dopisała frekwencja, gdyż na zebraniu obecnych było około 120 mieszkańców spośród ogółem 3370 zameldowanych według stanu na 30 czerwca br. Jednakże daleko do rekordu sprzed niespełna 4 lat, gdy w Rębiechowie wybierano sołtysa, wtedy na około 900 mieszkańców przyszło 180!

W porównaniu do poprzednich zebrań sołeckich frekwencja napawa optymizmem – takie jest bowiem założenie funduszu sołeckiego. Oddanie 1-2 % budżetu przeznaczonego na inwestycje do podziału bezpośrednio mieszkańcom zachęca ich do udziału w życiu lokalnej społeczności. Potrzebę organizacji festynu, czy doposażenie miejscowego parku w ławki do siedzenia łatwiej dostrzec tu „na dole” mieszkańcom, niż radnym, czy burmistrzowi.

O ile frekwencja wśród mieszkańców dopisała, to nie można rzec tego o władzach gminy spośród których nikt nie pojawił się na zebraniu. Obecni byli jedynie opozycyjni radni Rady Miejskiej w Żukowie Albin Bychowski i Witold Szmidtke. Dziwne to w dobie rozpoczynającej się kampanii wyborczej. Na zebraniu obecnych było 4 spośród 5 członków Rady Sołeckiej. W spotkaniu uczestniczyli również radni powiatu kartuskiego Piotr Fikus oraz Mirosław Żeromski.

Na początku zebrania członek Rady Sołeckiej Jolanta Wiercińska przedstawiła zasady podziału funduszu sołeckiego. W trakcie omawiania propozycji podziału środków z funduszu sołeckiego dyskutowano najczęściej o kwestii zakupu płyt Yomb. Jednakże w drodze częściowego kompromisu ustalono, że zakupi się i przeznaczy na ułożenie część środków z Funduszu Sołeckiego na ten cel, a pozostałe na resztę zadań. Wielu mieszkańców zauważało, że gmina zbyt mało przeznacza środków na zakup płyt Yomb przerzucając to na barki sołectwa.

Ostatecznie przy 1 głosie przeciwko przyjęto podział Funduszu Sołeckiego na 18 poszczególnych zadań. W tym roku zebranie przebiegało wyjątkowo sprawnie i bez wyrywania sobie mikrofonu. Podziękowania za sprawne poprowadzenie zebrania należą się Jolancie Wiercińskiej z Rady Sołeckiej Chwaszczyno.

 

Wojciech Albecki

 

 

Zapis wideo z Zebrania Wiejskiego w Chwaszczynie.

 

Tabela z przegłosowanym wnioskiem podziału funduszu sołeckiego:

Lp. Zadania do realizacji  Kwota przedsięwzięcia  Wnioskujący Wydatki Uzasadnienie
1 Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Polnej (koniec zrealizowanego w 2014 odcinka kanalizacji) w kierunku ul. Rewerenda). 15 000,00 zł Komitet mieszkańców Polna i Rewerenda Koszty związane z wykonaniem dokumentacji – koszty geodezyjne, uzyskania map, uzgodnień, przygotowania projektu – 15 000 zł. Realizacja zadania jest pierwszym krokiem do poprawy  ochrony środowiska,  poprawy warunków sanitarnych i zmniejszenie ryzyka zachorowań;  podniesienia poziomu życia mieszkańców oraz zapewnienia  zgodność z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej. Realizacja zadania jest zadaniem własnym gminy w zakresie gospodarki  wodno -ściekowej oraz wpisuje się w dokumenty strategiczne miejscowości i gminy w zakresie realizacji niedokończonego systemu oczyszczania ścieków i wód opadowych na terenie Gminy.
2 Zakup, wykonanie dokumentacji oraz ułożenie płyt Yomb – Chwaszczyno, ul. Kaszubska Droga 20 000,00 zł Mieszkańcy KD Ulica Kaszubska Droga stanowi główną drogę dojazdu do intensywnie zabudowanej budynkami mieszkalnymi części Chwaszczyna, stąd istnieje uzasadniona potrzeba jej utwardzenia, przez położenie płyt betonowych Jumbo. Realizacja przedsięwzięcia będzie służyła poprawie jakości życia mieszkańców oraz zwiększy bezpieczeństwo przez usprawnienie dojazdu służbom ratunkowym. Utwardzenie ograniczy także bieżące koszty utrzymania drogi.
Zadanie jest zgodne z celami strategicznymi Gminy w zakresie modernizacji dróg i ciągów pieszych – zapewnienie wysokiej jakości środowiska naturalnego, dbałość o ład przestrzenny i bezpieczeństwo mieszkańców.
3 Wykonanie projektu oświetlenia ul. Tuchomskiej. 13 000,00 zł Mieszkańcy ul. Tuchomskiej Koszty związane z wykonaniem dokumentacji – koszty geodezyjne, uzyskania map, uzgodnień, przygotowania projektu ulicy Tuchomskiej o długości ok. 900m. Wykonanie oświetlenia na ulicy Tuchomskiej jest rokrocznie zgłaszane do UG Żukowo celem realizacji. Do tej pory nie znaleziono środków na ten cel. Wykonanie oświetlenia przyczyni się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa szczególnie dzieci i młodzieży w drodze do szkoły. Zadanie jest zgodne ze Strategią Gminy w zakresie sukcesywnego uzbrajania w infrastrukturę techniczną terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz doświetlenie i monitorowanie miejsc najbardziej niebezpiecznych. Zrealizowane zadanie własne gminy to planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy.
4 Wydruk i kolportaż informatora wiejskiego. 3 700,00 zł

Realizacja: Rada Sołecka

Pomysł: chwaszczyno.pl

Wydruk ulotki – 5 wydań x 1100 szt. –  2200 zł,
Kolportaż 5 wydań x 1100 – 1500 zł
W związku z tym, że nie każdy mieszkaniec posiada Internet lub nie ma czasu śledzić witryn internetowych związanych z naszą miejscowością, proponowane jest stworzenie biuletynu dot. możliwości informowania wszystkich o wydarzeniach planowanych w Chwaszczynie, takich jak festyn z okazji Dnia Dziecka, Festyn Kaszubski, zebranie wiejskie, ognisko sąsiedzkie czy inne ciekawe lub ważne wydarzenie.
Informator będzie miał postać pojedynczej kartki A4, na której będzie tylko istotna informacja o wydarzeniu, programie oraz miejscu i czasie. Ulotka będzie kolportowana do każdego domu przez np. Pocztę Polską lub inną firmę mającą możliwość kolportażu. Treść będzie zatwierdzana i zgłaszana do Sołtysa przez dowolną organizację lub osobę w Chwaszczynie.
Stworzenie informatora, który będzie trafiał do 100% mieszkańców będzie się przyczyniać do większej świadomości o wydarzeniach w Chwaszczynie, spowoduje większą frekwencję i aktywność mieszkańców. Tak więc będzie służyć wszystkim mieszkańcom naszej miejscowości.
5 Festyn z okazji Dnia Dziecka na terenie ZSPiPG w Chwaszczynie. 5 000,00 zł Szkoła Dofinansowanie wynajęcia min. 5 atrakcji dla dzieci. Przedsięwzięcie ma celu między innymi prezentację lokalnych artystów tworzących w języku kaszubskim, którzy kierują swoją ofertę dla najmłodszych. Jest lokalnym świętem wszystkich mieszkańców Chwaszczyna. Służy poprawie życia mieszkańców poprzez umożliwienie udziału dzieci, młodzieży oraz innych mieszkańców Chwaszczyna w spotkaniu o charakterze kulturalnym i rozrywkowym. Zadanie wpisuje się w główne kierunki rozwoju jako pielęgnacja tradycji kaszubskich. Zadanie jest zgodne z celami strategicznymi gminy w zakresie rozwijania tożsamości lokalnej mieszkańców gminy kształtowanej wokoło tradycji kaszubskiej.
6 Zakup krzeseł. 2 500,00 zł Szkoła Zakup 50 szt. krzeseł. Krzesła będą wykorzystywane w czasie różnych uroczystości, spotkań i zebrań z mieszkańcami (również sołeckich). 
7 Organizacja 2 turniejów siatkówki dla dzieci i młodzieży. 1 200,00 zł Szkoła Dofinansowanie zakupu 6 pucharów, 24 medali oraz 20 nagród rzeczowych. Organizacja Wojewódzkiego Mikołajkowego Turnieju Mini Siatkówki Dziewcząt oraz Wojewódzkiego Noworocznego Turnieju Mini Siatkówki Chłopców.
8 Zakup sprzętu sportowego. 4 000,00 zł Klub Karate KYOKUSHIN Zakup sprzętu sportowego.
9 Dofinansowanie zakupu kontenera z przeznaczeniem na szatnię dla zawodników KS Chwaszczyno. 9 000,00 zł KS Chwaszczyno Koszt zakupu kontenera to 12 000 zł. Dofinansowanie zakupu kontenera ze środków funduszu sołeckiego  w wysokości 9000 zł + darowizna na rzecz Gminy przez KS Chwaszczyno w pozostałej kwocie 3000zł. Zakupiony kontener zostanie przeznaczony na szatnię dla dzieci i młodzieży będących zawodnikami KS Chwaszczyno. Realizowane zadanie własne gminy to wspieranie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Realizacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Gminy Żukowo w zakresie rozbudowy i dostosowania obiektów szkolnych w poszczególnych sołectwach do prowadzenia lokalnej działalności kulturalne – sportowej.
10 Realizacja i wydanie płyty z kolędami w wykonaniu mieszkańców Chwaszczyna. 5 000,00 zł KGW Chwaszczyno Realizacja i wydanie płyty w ilości min. 800 szt płyt. Realizacja projektu wydania płyty CD z kaszubski kolędami mieści się w zadaniach gminy;
1. Kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
2. Promocji gminy,

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu promocję gminy i promowanie kaszubszczyzny. Zadanie będzie realizowane w języku kaszubskim. Utwory zostaną opracowane przez twórców ludowych pochodzących z Chwaszczyna, zarówno słowa, jak i muzyka. Wykonanie utworów dla celów nagraniowych zostanie w gestii KGW Chwaszczyno i mieszkańców Chwaszczyna. Zadanie wpisuje się w główne kierunki kultury i promocji sołectwa, gminy i Kaszub.

11 Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy skrzyżowaniu ulic Węglowej i Z. Nałkowskiej (za giełdą) – działka nr 571/15 z przeznaczeniem na cele kulturalno -rekreacyjno -sportowe. 15 000,00 zł Mieszkańcy Chwaszczyna Przygotowanie koncepcji – 15 000 zł. Jednym z zadań gminy są sprawy związane z kulturą fizyczną i turystyką w tym realizacja terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Chwaszczyno nie posiada żadnych ogólnodostępnych terenów zielonych (park), sportowych czy kulturalnych z przeznaczeniem na festyny i plenerowe imprezy okolicznościowe. Przedsięwzięcie jest zgodne ze Strategią Rozwoju w zakresie zabezpieczenia terenów pod rozbudowę obiektów szkolnych, zgodnie z przyjętym modelem funkcjonowania kultury, sportu i rekreacji w Gminie.
12 Organizacja „VI Festynu Kaszubskiego” na terenie Chwaszczyna. 5 000,00 zł ZKP Dofinansowanie wynajmu sceny oraz oprawy muzycznej podczas organizacji festynu. Przedsięwzięcie ma celu przegląd dorobku lokalnych artystów tworzących
w języku kaszubskim. Jest lokalnym świętem wszystkich mieszkańców Chwaszczyna. Służy poprawie życia mieszkańców poprzez umożliwienie udziału w spotkaniu o charakterze kulturalnym. Zadanie wpisuje się w główne kierunki rozwoju jako pielęgnacja tradycji kaszubskich. Zadanie jest zgodne z celami strategicznymi gminy w zakresie rozwijania tożsamości lokalnej mieszkańców gminy kształtowanej wokoło tradycji kaszubskiej.
13 Dofinansowanie  organizacji Sołeckiego Konkursu Przyrodniczego „Strefy klimatyczne” 1 500,00 zł Szkoła Zakup 20 nagród rzeczowych dla laureatów konkursu – 500 zł. Zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów dla uczniów (min. 360 uczniów) – 1500zł. Cele konkursu:
– utrwalenie wiadomości o strefach klimatycznych
– mobilizowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy
– podnoszenie, motywowanie uczniów do poszerzenia swej wiedzy i poziomu umiejętności i stosowania wiedzy przyrodniczej
– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
– umiejętność czytania i posługiwania się mapą
14 Dofinansowanie  organizacji Rodzinnego Biegu Przełajowego w ramach Festynu z okazji Dnia Dziecka.    500,00 zł Szkoła Zakup 20 nagród rzeczowych. W zeszłym roku został zorganizowany Rodzinny Bieg Przełajowy dla mieszkańców sołectwa Chwaszczyno, który cieszył się dużym powodzeniem. Uczestnicy wyrazili chęć kontynuowania tego działania. Zadanie jest zgodne z wizją organizacji czasu wolnego gdzie różnorodna oferta spędzania wolnego czasu  w sołectwach realizowana jest w oparciu o obiekty oraz kadrę szkół podstawowych i gimnazjalnych.
15 Zakup, wykonanie dokumentacji oraz ułożenie płyt Yomb – Chwaszczyno, ul. Sobiesława I. 15 000,00 zł Mieszkańcy przysiółka Czarne Błota Realizacja przedsięwzięcia będzie służyła poprawie jakości życia mieszkańców oraz zwiększy bezpieczeństwo przez usprawnienie dojazdu służbom ratunkowym. Utwardzenie ograniczy także bieżące koszty utrzymania drogi.
Zadanie jest zgodne z celami strategicznymi Gminy w zakresie modernizacji dróg i ciągów pieszych – zapewnienie wysokiej jakości środowiska naturalnego, dbałość o ład przestrzenny i bezpieczeństwo mieszkańców.
16 Organizacja meczów siatkówki/ koszykówki dla mieszkańców Chwaszczyna na terenie szkoły w Chwaszczynie. 1 000,00 zł Mieszkańcy przysiółka Czarne Błota Zajęcia na sali sportowej 1 raz w tygodniu/ 1 godzina. Obszar związany z kulturą fizyczną to jedno z zadań własnych Gminy. Zadanie jest zgodne z wizją organizacji czasu wolnego gdzie różnorodna oferta spędzania wolnego czasu  w sołectwach realizowana jest w oparciu o obiekty szkół podstawowych i gimnazjalnych. Oferta jest skierowana do wszystkich chętnych mieszkańców Chwaszczyna. Rada sołecka będzie koordynowała zgłaszające się osoby i wpisywała na listę zajęć zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
17 Organizacja 2 turniejów karate na terenie Chwaszczyna  4 000,00 zł Klub sportowy Gokken  Zakup pucharów, medali, nagród rzeczowych. Wynagrodzenia sędziów. Zadanie jest zgodne z wizją organizacji czasu wolnego gdzie różnorodna oferta spędzania wolnego czasu  w sołectwach realizowana jest w oparciu o obiekty oraz kadrę szkół podstawowych i gimnazjalnych.
18 Zakup, wykonanie dokumentacji oraz ułożenie płyt Yomb – Chwaszczyno, ul. Prusa. 16 352,68 zł Mieszkańcy ulicy Prusa  Ulica Sobiesława stanowi główną drogę dojazdu do intensywnie zabudowanej budynkami mieszkalnymi części Chwaszczyna, stąd istnieje uzasadniona potrzeba kontynuacji jej utwardzenia, przez położenie płyt betonowych Jumbo. Realizacja przedsięwzięcia będzie służyła poprawie jakości życia mieszkańców oraz zwiększy bezpieczeństwo przez usprawnienie dojazdu służbom ratunkowym. Utwardzenie ograniczy także bieżące koszty utrzymania drogi.
Zadanie jest zgodne z celami strategicznymi Gminy w zakresie modernizacji dróg i ciągów pieszych – zapewnienie wysokiej jakości środowiska naturalnego, dbałość o ład przestrzenny i bezpieczeństwo mieszkańców.
razem: 136 752,68 zł

 {gallery}2014/2014-09/zebranie-wiejskie{/gallery}

 

{module Autor-Wojciech-Albecki|none}

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.