Relacja z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Żukowie i zaproszenie na kolejną

Podczas XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Żukowie podjętych zostało 13 uchwał. Jedna z nich dotyczyła ustanowienia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Żukowo oraz przewodniczących zarządów osiedli miasta Żukowo. Przygotowano również cztery projekty uchwał dotyczących uchybienia i opieszałości urzędniczej.

W piśmie skarżącym można przeczytać: „składam oficjalną skargę na praktyki stosowane w Urzędzie Gminy Żukowo względem podatników polegające na dopuszczeniu się bezczynności i niezałatwianiu spraw we właściwym terminie”. Dotyczyło ono pracowników Referatu Podatku i Opłat. Burmistrz wyraził ubolewanie z tego powodu.

– Rzeczywiście urzędnik nie skorygował w odpowiednim czasie karty podatnika. Wpływy na to konto były z różnego źródła, które okazało się tym samym, ale urzędniczki mają mnóstwo wpływów w okresie płatności i nie są w stanie być automatycznym weryfikatorem, jeżeli nie ma odpowiednich upoważnień do wpłaty na konto – informował burmistrz Wojciech Kankowski.

Jedna ze skarg została uznana za bezpodstawną, a w przypadku pozostałych radni uchwał nie podjęli. Głosowanie było zaskakujące, bowiem 18 radnych wstrzymało się od głosu, czyli wszyscy obecni na sali.

xxxviii sesja rady miejskiej zukowo 2017 2

fot. Beata Bujnowska-Kowalska / zukowo.pl

Podjęta została także uchwała przyznającą diety sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli miasta Żukowa. Dieta ma być rekompensatą wydatków wynikających z pełnienia obowiązków sołtysa i przewodniczącego zarządu osiedla, określonych w statucie danego sołectwa lub statucie danego osiedla. Wysokość diety dla sołtysa uzależniona jest od liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w danym sołectwie, ustalanej corocznie na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego wypłatę diety. Natomiast wysokość diety dla przewodniczącego zarządu osiedla jest stała i niezależna od liczby mieszkańców.

Diety dla sołtysów wyniosą miesięcznie od 50 zł do 200 zł, a przewodniczący zarządów osiedli otrzymają 100 zł. Diety obowiązywać będą od czerwca br. Nie ulegają zmianom natomiast obowiązujące dotychczas zasady i wysokość przyznawania miesięcznej zryczałtowanej kwoty z tytułu kosztów podróży służbowej w granicach administracyjnych Gminy Żukowo.

xxxviii sesja rady miejskiej zukowo 2017 1

fot. Beata Bujnowska-Kowalska / zukowo.pl

Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli poza zadaniami określonymi w poszczególnych statutach, muszą pozostać w stałej dyspozycji dla mieszkańców, także telefonicznej i e-mailowej, np. w sprawach utrzymywania przejezdności dróg gminnych. Wykonują również zadania zlecone Gminie Żukowo przez inne jednostki organizacyjne, samorządowe i państwowe, np. informują mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych, o obwieszczeniach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Przyjęto dwa różne sposoby rekompensowania wydatków ponoszonych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, ponieważ sprawy i problemy występujące na terenie sołectw znacznie różnią się od tych pojawiających się na terenie miasta. Jest to szczególnie zauważalne na zebraniach wiejskich, podczas których sołtysi są rozliczani przez mieszkańców z realizacji zadań i gospodarowania środkami finansowymi z funduszu sołeckiego.

Ponadto podjęto uchwałę o dotacjach celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Ubieganie się o dotację związane jest z określonymi w uchwale warunkami, np. jeżeli nie istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego.


XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Żukowie odbędzie się dnia 25 kwietnia 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami w zakresie utrzymania i eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Chlewnicy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie drzew i krzewów, do których nie stosuje się przepisów art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Małkowo ograniczonego północną granicą działki nr 176/6 i działką nr 179 stanowiącą drogę, od strony wschodniej drogą krajową nr 20, od strony południowej granicą wsi Małkowo i od strony zachodniej rejon wschodniej granicy działki nr 29, Gmina Żukowo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Chwaszczynie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017.
10. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
11. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
12. Wnioski i zapytania sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
13. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski, interpelacje i zapytania.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żukowie
/-/ Witold Szmidtke

źródło: zukowo.pl / Natalia Piotrzkowska i Beata Bujnowska-Kowalska

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.