Projekt wniosku wspólnego sołtysa i rady sołeckiej o podział funduszu sołeckiego na rok 2018

 

Sołtys Chwaszczyna Jolanta Wiercińska przedstawiła projekt wniosku wspólnego sołtysa i rady sołeckiej o podział funduszu sołeckiego. W dniu 13 września o godzinie 19.00 w chwaszczyńskiej szkole odbędzie się ostatnie spotkanie konsultacyjne przed Zebraniem Wiejskim. Warto też wypowiedzieć się w ankiecie opublikowanej przez sołtysa.

 

Ankieta jest dostępna na stronie: http://tnij.at/fs2018

Jak czytamy na stronie z ankietą: „Projekt wniosku jest efektem współpracy mieszkańców, organizacji działających na terenie Chwaszczyna, sołtysa, rady sołeckiej oraz radnych z Chwaszczyna. Proponowane zadania są wypracowanymi wnioskami po 5 tegorocznych spotkaniach osiedlowych w ramach cyklu „Moja ulica, Moje Chwaszczyno”, w wyniku zebrania sugestii mieszkańców zgłaszanych podczas Zebrań Wiejskich. Ponadto grupy minimum 15 mieszkańców mogły zgłaszać swoje propozycje do funduszu sołeckiego na rok 2018 w naborze ogólnym w dniach 27.07 do 25.08 br. Przedłożone propozycje zostały szczegółowo przeanalizowane i wzięte pod uwagę w propozycji wniosku wspólnego.

Propozycja wniosku została wypracowana podczas 2 otwartych posiedzeń Rady Sołeckiej, Sołtysa oraz radnych przy współpracy mieszkańców i organizacji w dniach 24 sierpnia oraz 29 sierpnia br.

Kwota funduszu do do podziału wzrosła w stosunku do 2016 o ponad 40 000 zł złotych i obecnie wynosi 207 512,12 zł. Naszym priorytetem są zadania inwestycyjne, w tym szczególnie drogi. Serdecznie zapraszam do udziału w Zebraniu Wiejskim, które odbędzie się w dniu 19 września br. o godz. 18.00 w szkole w Chwaszczynie, aby zdecydować czy przedłożone propozycje powinny być realizowane w przyszłym 2018 roku.

Po zapoznaniu się z treścią wniosku, zapraszam do wyrażenia opinii oraz wzięcie udziału w ostatnim spotkaniu konsultacyjne przed Zebraniem Wiejskim, które odbędzie się w dniu 13 września o godz. 19.00 w szkole Chwaszczynie. Liczę na konstruktywne opinie!

Jolanta Wiercińska
sołtys sołectwa Chwaszczyno”

 

1. Wykonanie dokumentacji, zakup oraz ułożenie płyt YOMB proporcjonalnie na 9 ulic w Chwaszczynie – 72 000 zł.
Na jedną ulicę przypada ok. 107 płyt na ułożenie 20 m drogi. Wybór dróg jest podyktowany charakterem danej ulicy, która powinna spełniać funkcję drogi głównej/zbiorczej.
Pozostałe drogi są możliwe do wsparcia przy zaangażowaniu środków budżetu gminy Żukowo w ramach tzw. programu płytowego.
Proponowane główne/zbiorcze ulice do utwardzenia ze środków funduszu sołeckiego:
Jeziorna, Kaszubska Droga, Polna, Prusa, Sambora I, Sobiesława I, Szafirowa, Rewerenda, Zofii

2. Zaprojektowanie i utwardzenie w technologii asfaltowej części ul. Mickiewicza w Chwaszczynie (Dz nr 330/1) – 20 000 zł.
Kontynuacja dalszej budowy zmodernizowanego odcinka ul. Mickiewicza od ulicy Słowackiego, na odcinku ok. 200 m.
Wskazana ulica stanowi główną drogę dojazdową do intensywnie zabudowanej budynkami mieszkalnymi części Chwaszczyna, stąd istnieje uzasadniona potrzeba ich utwardzenia przez asfaltowanie. Realizacja przedsięwzięcia będzie służyła poprawie jakości życia mieszkańców oraz zwiększy bezpieczeństwo przez usprawnienie dojazdu służbom ratunkowym. Utwardzenie ograniczy także bieżące koszty utrzymania drogi.

3. Rozpoczęcie budowy ul. Lisiej w Chwaszczynie w technologii kostki betonowej – 20 000 zł.
W 2017 roku z inicjatywy mieszkańców oraz przedsiębiorcy opracowywana jest dokumentacja budowy oraz uporządkowanie spraw własnościowych ul. Lisiej. Dokumentacja budowy drogi zostanie sfinansowana przez lokalnego przedsiębiorcę. Rozpoczęcie budowy ul. Lisiej w Chwaszczynie w technologii kostki betonowej będzie możliwe do realizacji w latach 2018-2019 przy dalszym współfinansowaniu przez przedsiębiorcę.

4. Przygotowanie koncepcji ujmowania i odprowadzania wód opadowych na obszarze Chwaszczyna – 5 000 zł.
Od kilku lat w Chwaszczynie realizowane są wspólne inwestycje w zakresie utwardzania dróg gminnych.
W roku 2017 zgłoszono potrzebę utwardzenia 19 odcinków dróg. Bardzo cieszy tak duże zaangażowanie mieszkańców, sołectwa jak i gminy Żukowo we wspólne utwardzanie dróg. Jednym z problemów, który pojawia się przy utwardzaniu, jest problem zalewania wodami deszczowymi dróg i posesji przylegających do nich. W większości przypadków brakuje podstawowej wiedzy w jakim kierunku i przy wyborze jakiego rozwiązania zabezpieczyć spływającą wodę deszczową. Problem ten dotyczy również odcinków nieutwardzonych, gdzie gromadząca się na drodze woda powoduje jej nieprzejezdność i częste zgłoszenia od mieszkańców oraz wielokrotne interwencje służb gminnych podnoszące koszty bieżącego utrzymania dróg bez trwałego efektu w zabezpieczenie należytego stanu drogi. Przygotowanie koncepcji ujmowania i odprowadzania wód opadowych na obszarze całego Chwaszczyna pozwoli na efektywniejsze planowanie inwestycji w zakresie utwardzania dróg oraz wpłynie korzystnie na obniżenie kosztów ponoszonych na realizacje pojedynczych studni chłonnych, które są przedmiotem coraz większej ilości wniosków mieszkańców.

 

5. Realizacja min. 1 nowego placu zabaw oraz doposażenie istniejących placów zabaw wraz z poniesieniem wszelkich kosztów związanych z budową oraz modernizacją placów zabaw. Zadanie dotyczy placów zabaw na terenie Chwaszczyna, przynajmniej przy ul. Mickiewicza (szkoła), Jeziornej oraz Polnej – 23 000 zł.
NOWY PLAC PRZY UL. JEZIORNEJ
W ramach inicjatywy mieszkańców udało się pozyskać nieodpłatnie teren (od 1000 – 2000 m2) na okres min. 10 lat przy ul. Jeziornej z przeznaczeniem na plac zabaw – osiedlowe miejsce spotkań. Plac będzie ogólnodostępny, gminny. Zadanie planowane jest do realizacji w 2018 r. w ramach współpracy mieszkańców, przedsiębiorców, sołectwa i Gminy Żukowo. Wnioskowana z FS kwota zabezpieczyć ma głownie podstawowe urządzenia zabawowe. Cała kwota budowy to min. 30 000 zl.
PLAC PRZY UL. POLNEJ/DĄBRÓWKI
W 2016 roku powstał plac zabaw przy ul. Polna/Dąbrówki, z którego korzysta wielu mieszkańców nie tylko Chwaszczyna. W obrębie ogrodzonego placu jest miejsce na kolejne urządzenia zabawowe – tyrolkę. Urządzenie kosztuje ok. 10 000 zł. Mieszkańcy ul. Polnej i Rewerenda planują w 2018 r. zbiórkę środków aby wesprzeć zakup urządzenia, które służyć będzie wszystkim mieszkańcom Chwaszczyna.

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE
Istniejący plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Chwaszczynie jest miejscem zabaw uczniów naszej szkoły oraz pozostałych młodych mieszkańców naszej wsi i okolic. Niewątpliwie wymaga on już rewitalizacji i reorganizacji. W związku z tym, Rada Rodziców działająca prężnie przy szkole, pozyskała fundusze w wysokości 12 458 zł dzięki organizacji Festynu Rodzinnego. Wnioskowana kwota 7 000 zł pozwoli istotnie wesprzeć plany związane z placem zabaw.

6. Dofinansowanie zakupu oraz wyposażenia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie – 10 000 zł.
Aktualnie użytkowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Chwaszczynie pojazd tej kategorii, ze względu na swój wiek oraz stopień wyeksploatowania, pomimo wielu zabiegów oraz ogromu włożony prac na bieżące utrzymanie pełnej sprawności, nie zapewnia odpowiedniego poziomu przewidzianego dla tego sprzętu. W przeciągu ostatniego okresu OSP Chwaszczyno dokonywała już miedzy innymi dwukrotnej naprawy zbiornika na wodę. Serwis wykonujący powyższą usługę stwierdził, że ze względu na zużycie poszczególnych elementów zbiornika dalsze naprawy mogą nie przynosić pożądanego rezultatu, a tym samym powstałe niesprawność wyeliminować samochód z eksploatacji.

6. Wykonanie projektu oświetlenia ul.Telewizyjnej – 6 000 zł.
W ramach zadania zaprojektowana zostanie instalacja oświetlenia ulicznego LED o długości ok. 720 m. Ul. Telewizyjna ma obecnie znaczenie ponadlokalne z uwagi na korzystanie z niej przez mieszkańców Chwaszczyna jako „obwodnicy” dla obecnej DK 20. Ponadto z drogi korzystają piesi, w tym pracownicy Firm, które prowadzą działalność przy ul. Telewizyjnej.

7. Zakup 3 kompletów hełmów bojowych do prowadzenia przez Ochotniczą Straż Pożarną w Chwaszczynie akcji ratowniczych i gaśniczych – 5 900 zł.
Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaszczynie sprawuje na terenie naszego sołectwa ochronę przeciwpożarową, podejmując akcje ratownicze i gaśnicze w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska naturalnego przed pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Akcje te prowadzone są najczęściej w bardzo trudnych warunkach, stwarzając realne zagrożenie dla ratowników. Aby strażacy mogli bezpiecznie i swobodnie nieść pomoc potrzebującym, konieczne jest wyposażenie ich w specjalistyczny sprzęt ochronny spełniający stosowne wymogi.

8. Zakup i montaż 1 wiaty przystankowej oraz wszystkie koszty związane z realizacją tego zadania, która zostania zamontowana przy gminnej drodze publicznej, wzdłuż trasy przejazdu autobusu szkolnego – 4500 zł.
Na terenie sołectwa Chwaszczyno funkcjonuje gminna linia autobusowa, służąca w głównej mierze dowożeniu dzieci i młodzieży do szkoły. Sukcesywne wyposażenie przystanków w wiaty wraz z wybrukowaniem przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa osób oczekujących na przyjazd autobusu oraz poprawi estetykę otoczenia przystanków.

9. Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji działających na terenie Chwaszczyna do budynku Strefy Kultury w Chwaszczynie – 4 112,12 zł.
W 2017 roku planowane jest zakończenie budowy budynku przy remizie OSP Chwaszczyno, na potrzeby biblioteczno-kulturalne mieszkańców Chwaszczyna i okolic. Zakup niezbędnego wyposażenia do obiektu, głównej w części bibliotecznej oraz w sali wielofunkcyjnej, będzie finansowane w ramach projektu budowy obiektu wprost z budżetu Gminy Żukowo. Jest potrzeba wsparcia organizacji działających na terenie sołectwa oraz wyposażenie dodatkowego pomieszczenia, które będzie służyło naszym organizacjom oraz mieszkańcom podczas organizowanych spotkań oraz warsztatów.

10. Zakup 1 szt. kamery monitoringu wraz z wszelkimi kosztami niezbędnymi do realizacji przedsięwzięcia – 4 000 zł.
Wnioskowane kamery zostaną zamontowane w miejscach najbardziej narażonych na uszkodzenia mienia na terenie sołectwa Chwaszczyno.

11. Zakup 6 kompletów stołów i ław na sołeckie wydarzenia plenerowe – 2 400 zł.
Zakup będzie służył mieszkańcom przy okazji organizacji wydarzeń lokalnych na terenie sołectwa Chwaszczyno o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i integracyjnym. W roku 2016 zakupiono namioty ekspresowe, zatem zakupione ławy będą stanowiły komplet zabezpieczając potrzeby sołectwa oraz organizacji działających na terenie sołectwa.

12. Zebranie materiałów do przygotowania wersji roboczej monografii parafii Chwaszczyno – 10 000 zł
Projekt obejmuje wydanie monografii parafii Chwaszczyno. Podzielony będzie na dwa etapy. W roku 2018 obejmowałby badania naukowe, kwerendę archiwistyczną i przygotowanie tekstów. W drugim roku (2019) zostanie pozyskana dokumentacja ikonograficzna, redakcja, skład i wydanie monografii drukiem. Całkowita kwota na realizację projektu w pierwszym etapie (rok 2018) to 17 000 zł, z czego 10 000 zł – to kwota wnioskowana do funduszu sołeckiego, brakujące 7 tys zł. pozyska Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie oddział w Chwaszczyno poprzez grant oraz od sponsorów. Partnerami w realizacji przedsięwzięcia będą: Parafia pw. św. Szymona i Judy Tadeusza w Chwaszczynie, Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie, Rada Sołecka Chwaszczyna oraz stowarzyszenia i osoby fizyczne z terenu parafii Chwaszczyno.
W skład zespołu autorskiego przygotowującego monografię weszliby historycy – dr Tomasz Rembalski (Uniwersytet Gdański) i mgr Dariusz Małszycki (Muzeum Miasta Gdyni), archeolog mgr Piotr Kalka (Fundacja Ochrony Dziedzictwa Pro Touris), doktorant filologii Jarosław Ellwart (Akademia Pomorska w Słupsku). Całość podzielona byłaby na następujące części:
1. Położenia i warunki naturalne, nazwy miejscowe (0,5 arkusza wydawniczego, autor – mgr. J. Ellwart);
2. Pradzieje okolic Chwaszczyna (1 arkusz wydawniczy, autor – mgr. P. Kalka);
3. Dzieje Chwaszczyna i chwaszczyńskiej parafii do roku 1920 (2,5 arkusza wydawniczego, autor – dr T. Rembalski);
4. Chwaszczyno – wieś i parafia od odrodzenia Rzeczpospolitej (2 arkusze wydawnicze, autor – mgr. D. Małszycki).
Przekładając proponowaną liczbę 6 arkuszy wydawniczych wraz z niezbędnym materiałem ilustracyjnym na objętość gotowej publikacji efektem pracy byłaby książka o objętości około 260 stron (+/- 5%) w formacie 165 x 235 mm. Do wyliczenia ceny jednostkowej zakupu zostało przyjęte zamieszczenie w publikacji kolorowej 16-stronicowej wkładki ze współczesnymi zdjęciami Chwaszczyna oraz zastosowanie eleganckiej, uszlachetnionej oprawy twardej.

13. Organizacja 4 turniejów piłkarskich – 6 000 zł
Turniej piłkarskie zostaną zorganizowane na terenie Chwaszczyna i będą skierowane do wszystkich zainteresowanych dzieci, młodzieży i dorosłych, w następujących wariantach:
– organizacja II Turnieju Rodzinnego w Piłce Nożnej „6” z Okazji Dnia Dziecka,
– organizacja Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci z Okazji Dnia Dziecka w dwóch rocznikach,
– organizacja I Turnieju Oldbojów w Piłce Nożnej dla panów powyżej 35 lat,
– Organizacja Mikołajkowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej w dwóch rocznikach.

14. Wynajęcie min. 5 atrakcji dla dzieci podczas organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka na terenie ZSPiPG w Chwaszczynie – 6 000 zł.
Przedsięwzięcie ma celu między innymi prezentację lokalnych artystów tworzących w języku kaszubskim, którzy kierują swoją ofertę dla najmłodszych. Jest lokalnym świętem wszystkich mieszkańców Chwaszczyna. Służy poprawie życia mieszkańców poprzez umożliwienie udziału dzieci, młodzieży oraz innych mieszkańców Chwaszczyna w spotkaniu o charakterze kulturalnym i rozrywkowym.

15. Organizacja IX Festynu Kaszubskiego na terenie sołectwa Chwaszczyno, w szczególności wynajem sceny, oprawy muzycznej oraz wszystkie koszty związane z realizacja tego zadania – 5 000 zł.
Przedsięwzięcie ma celu przegląd dorobku lokalnych artystów tworzących w języku kaszubskim. Jest lokalnym świętem wszystkich mieszkańców Chwaszczyna. Służy poprawie życia mieszkańców poprzez umożliwienie udziału w spotkaniu
o charakterze kulturalnym. Zadanie wpisuje się w główne kierunki rozwoju jako pielęgnacja tradycji kaszubskich.

16. Organizacja min. 3 festynów osiedlowych/ spotkań integracyjnych – 2 100 zł.
Przedsięwzięcie wpisuje się w zadania własne gminy w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz edukacji ekologicznej, propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Poza potrzebą integracji ogólnochwaszczyńskiej, istnieje silna potrzeba lokalnej/osiedlowej integracji mieszkańców. Główna cześć zadania zrealizowana będzie nieodpłatnie, siłami społecznymi. Przedsięwzięcie służy poprawie życia mieszkańców poprzez umożliwienie udziału dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Chwaszczyna w spotkaniu o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rozrywkowym.

17. Realizacja i wydruk projektu promującego i reklamującego KGW Chwaszczyno w formie folderu w wersji czterojęzycznej w nakładzie 700 szt. – 1 500 zł.
Dotychczasowy dorobek Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie pozwolił na wydanie folderu promującego tradycje i kulturę kaszubska poprzez prezentacje dorobku KGW Chwaszczyno. Chwaszczyńskie Koło promuję Gminę Żukowo i region Kaszub już nie tylko na terenie gminy, powiatu czy województwa ale coraz częściej w różnych rejonach Polski oraz za granicami naszego kraju. coraz liczniejsze wyjazdy skłaniają ku potrzebie przetłumaczenia i wydania folderu promującego i reklamującego KGW Chwaszczyno w wersji obcojęzycznej. Wydany folder redakcji pana Alojzego Trelli, mieszkańca Chwaszczyna, zostanie przetłumaczony oraz ponownie wydany w nakładzie 700 szt. egzemplarzy.

 

Link do ankiety:
http://tnij.at/fs2018

 

 

 

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.