Ogłoszono przetarg na budowę Wiejskiego Domu Kultury w Chwaszczynie

18 stycznia 2017 r. Gmina Żukowo ogłosiła przetarg na rozbudowę budynku OSP przy ul. Żeromskiego 9 o pomieszczenia przeznaczone na cele społeczno-kulturalne. Nowy obiekt o powierzchni 540m2 zawierać będzie m.in. bibliotekę z czytelnią, salę komputerową czy pomieszczenia dla organizacji pozarządowych. Obiekt na zostać wybudowany do końca listopada 2017 r.

Poniżej kilka elementarnych informacji z BIP Żukowo dot.: Zamówienie nr ZP.271.57.2016 opublikowane w dniu 18.01.2017 r. – Rozbudowa budynku OSP w Chwaszczynie – Etap II.

Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Rozbudowa budynku OSP w Chwaszczynie – Etap II. Zakres zamówienia:
1) rozbudowa budynku o pomieszczenia na potrzeby: biblioteki i czytelni, sali komputerowej oraz sali wielofunkcyjnej;
2) wykonanie instalacji elektrycznych,
3) wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, CO i wentylacyjnych w budynku,
4) wykonanie instalacji gazowej w budynku,
5) zagospodarowanie terenu (utwardzenie terenu, mała architektura i ogrodzenie),
6) uzyskanie decyzji – pozwolenia na użytkowanie.

Kubatura budynku (Etap II) – ok. 2.800 m3, powierzchnia zabudowy (Etap II) – ok. 610 m2, powierzchnia użytkowa z komunikacją (Etap II) – ok. 540 m2.

Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ. Podstawą do realizacji zamówienia są dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) oraz przedmiary (pełnią funkcję pomocniczą).

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wymaga realizacji robót budowlanych i opracowania operatu kolaudacyjnego (do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego) w terminie do dnia 16 października 2017 r.
2. Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. Wykonawca przekaże zamawiającemu decyzję – pozwolenie na użytkowanie w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania.
3. Za datę zakończenia przedmiotu umowy zostanie uznana data przekazania Zamawiającemu decyzji – pozwolenia na użytkowanie przez wykonawcę.
4. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2017 r. Zamawiający zawiadomi pisemnie wykonawcę o terminie przekazania terenu budowy z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.
5. Wykonawca zgłasza zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru końcowego.
6. Za zrealizowanie zamówienia w terminie zostanie uznane:

a) zakończeniu wszystkich robót budowlanych (potwierdzone wpisem do dziennika budowy),

b) opracowanie operatu kolaudacyjnego,

c) dokonanie przez zamawiającego odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym przez zamawiającego, po zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego,

d) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez wykonawcę i przekazanie decyzji – pozwolenia na użytkowanie zamawiającemu.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego zrealizowania całego zamówienia.

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 02/02/2017, godzina: 12:00. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 30/11/2017.

 

Całość zamówienia i załączniki dostępne są na: BIP ŻUKOWO. Zamówienie nr ZP.271.57.2016 opublikowane w dniu 18.01.2017 r. – Rozbudowa budynku OSP w Chwaszczynie – Etap II.

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.