Odpowiedzi na zadane pytania dot. Trasy Kaszubksiej S6

 

Wykaz pytań mieszkańców, zadanych w dniu 10.12.2015 roku podczas spotkania informacyjnego dotyczącego „Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta” Zadanie 4 – na terenie gminy Żukowo oraz pytań złożonych do dnia 17.12.2015r. przez mieszkańców oraz władze samorządowe do Inwestora w formie pisemnej, po spotkaniu informacyjnym. Spotkanie odbyło się w chwaszczyńskiej szkole.

 

Odpowiedzi do zadanych pytań w dniu 10.12.2015 roku podczas spotkania informacyjnego w Chwaszczynie:

1. Ulica Rdestowa. Czy zaprojektowano chodnik i ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Rdestowej? Czy zaprojektowano oświetlenie tej drogi? Czy zostało zaprojektowane bezpośrednie podłączenie centrum Chwaszczyna do Trasy Kaszubskiej, za pomocą dodatkowego, zgłoszonego mini-węzła? Czy zostało zaprojektowane bezkolizyjne przejście dla pieszych i rowerzystów pod S6 w Chwaszczynie?
W ramach inwestycji została zaprojektowana ul. Nowa Rdestowa. Jest to droga o nawierzchni bitumicznej szer. 7m wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową. Chodnik i ścieżka zostały zaprojektowane przy krawędzi jezdni na całej długości drogi. Oświetlenie zostanie zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie, z którymi poza terenem zabudowanym oświetlenie nie jest wymagane. Zaprojektowanie dodatkowych podłączeń w rejonie przejścia ul. Nową Rdestową i drogą nr 218 nad projektowaną S6 nie jest możliwe ze względów technicznych. W tym rejonie są zaprojektowane na drodze S6 „Trasa Kaszubska” i Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (OMT) pasy włączeń i wyłączeń. W tym rejonie następuje segregowanie ruchu i jest to obszar węzła, gdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami nie możną wprowadzać żadnych dodatkowych elementów. Projektowany węzeł „Gdynia Dąbrowa” funkcjonuje, jako węzeł zespolony z węzłem Chwaszczyno. Wszystkie włączenia i wyłączenia na nim odbywają się poprzez zaprojektowaną wzdłuż S6 drogę zbiorczo-rozprowadzającą. Droga nr 218 zostanie podłączona do węzła nowym łącznikiem od strony ul. Nowej Kielnieńskiej. Przejście dla pieszych i rowerzystów w Chwaszczynie wykracza poza zakres tej inwestycji i będzie omawiane w ramach projektu OMT, dla którego spotkania są planowane na początku przyszłego roku.

2. Osiedle nad jeziorem. Dlaczego droga nr 20 nie jest podłączona do węzła? Kiedy powstanie droga Kieleńska? Jakie jest oddziaływanie drogi na budynki osiedla nad jeziorem? Co powstrzymuje Państwa przed wcześniejszym ustaleniem wysokości odszkodowań?
Na wcześniejszym etapie, w ramach Trasy Kaszubskiej było przewidywane podłączenie drogi Nr 20 do węzła. W ramach opracowania OMT na powstałym węźle nie przewidziano podłączenie drogi DK20. Ul. Polnej nie możemy włączyć z uwagi na charakter i wielkość tego węzła. Ul. Kielnieńska nie jest przedmiotem tej inwestycji i jej budowa leży w kompetencjach m. Gdańska. GDDKiA w ramach inwestycji, zgodnie z ustaleniami z miastem Gdańsk, zapewnia jej podłączenie do węzła Chwaszczyno. Wycenę nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami możemy prowadzić po wydaniu decyzji ZRID.

3. „Węzeł Gdynia Dąbrowa” – brak możliwości zjazdu na węźle na Dąbrowę, jadąc z kierunku Żukowa. Prośba o przeanalizowanie.
Zgłoszone zastrzeżenie zostanie przeanalizowane i w razie konieczności rozwiązania projektowe zostaną dostosowane do zaistniałych potrzeb.

4. (Osiedla Angielskie) Dlaczego droga idzie tak blisko osiedla? Co dalej z Nową Kielnieńską? Dlaczego planowane jest w tym miejscu rondo, skoro nie ma na to miejsca?
Na planie został pokazany układ docelowy węzła. GDDKiA w ramach tej inwestycji nie ma w swoim zakresie realizacji ul. Nowej Kielnieńskiej. Z Biura Rozwoju Gdańska Inwestor otrzymał zapewnienia, że ulica Nowa Kielnieńska będzie realizowana. Do istniejącej obwodnicy można dojechać również poprzez węzeł „Wielki Kack”, który będzie także stosownie do potrzeb ruchowych przebudowany. Ruch z kierunku Lęborka będzie rozdzielony na trzy kierunki i na trasę Kielnieńską trafi tylko jego część. Jeżeli są problemy z osuwaniem sie domów na osiedlu Angielskim to problem ten nie jest związany z naszą inwestycją. Rozwiązania techniczne przyjęte w ramach inwestycji będą bezpieczne i nie będą oddziaływać w żaden sposób na przyległe do inwestycji konstrukcje budynków osiedla.

5. Właściciel firmy, która będzie zlikwidowana. Istniejące prawo związane z realizacja inwestycji nie służy ludziom. Złe prawo należy zmienić. Istniejąca Obwodnica najbardziej korkuje się na odcinku Kack – Castorama. W jakim czasie będą realizowane poszczególne zadania projektu? Czy wszystkie zadania będą realizowane w tym samym czasie? Od której strony rozpocznie się budowa? Od Lęborka czy od Gdyni? Dlaczego mam tylko 2 miesiące na opuszczenie terenu, co mam zrobić w tak krótkim czasie z zatrudnionymi u mnie pracownikami? Konieczne jest wcześniejsze przeprowadzenie wykupów, które umożliwi w realnym czasie przeniesienie likwidowanych m.in. zakładów pracy w inne miejsce. Ile dostanę pieniędzy, kiedy dostanę i co za to będę mógł kupić?
Istniejąca Obwodnica korkuje się na odcinku Kack- Castorama, ponieważ na tym odcinku nie ma pasa awaryjnego. W przypadku jakiejkolwiek awarii samochodu, jest blokowany pas ruchu i powstają korki. Po wybudowaniu OMT na istniejącej Obwodnicy zostanie dobudowany trzeci pas ruchu. W ramach budowy Trasy Kaszubskiej przebudowywany odcinek Obwodnicy będzie posiadał trzy pasy ruchu. Rozpoczęcie inwestycji, zgodnie z przedstawionym harmonogramem, nastąpi najszybciej w lutym 2018r. W tym samym terminie rozpoczną się prace związane z wyceną przejmowanych pod inwestycję nieruchomości oraz wypłata odszkodowań. W ramach prowadzonej inwestycji zostały ogłoszone dwa przetargi. Teoretycznie jednak może tak być, że każde zadanie będzie wykonywane przez innego Wykonawcę. Inwestor planuje rozpocząć realizację wszystkich odcinków jednocześnie w kwietniu 2018r. Zakończenie inwestycji i oddanie całego odcinka drogi S6 do eksploatacji dla wszystkich zadań planowane jest w lipcu 2020r. Wypłata odszkodowań jest możliwa po wydaniu decyzji ZRID, natomiast wartość nieruchomości przejmowana pod pas drogowy ustala się wg stanu tej nieruchomości z dnia wydania decyzji ZRID.

6. Dlaczego nie możecie Państwo wydłużyć terminu opuszczenia posesji? Dlaczego są tylko dwa miesiące? Kiedy mamy szansę na realizacje Obwodnicy Metropolitalnej?
Propozycja wydłużenia terminu przeprowadzania wywłaszczeń lub stworzenie systemu zaliczkowania.
Droga S6 wraz z OMT ma powstać do lipca 2020r i na dzień dzisiejszy termin ten nie jest zagrożony. Dla OTM jest również opracowywana koncepcja programowa i został ogłoszony przetarg w formule projektuj i buduj. Jeśli chodzi o wykup nieruchomości zbudowanych budynkami mieszkalnymi i/lub budynkami, które są miejscem pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odszkodowanie ustala w drodze decyzji wojewoda. Powołuje on rzeczoznawcę majątkowego i prowadzi całe postępowanie, które niestety jest długotrwałe z uwagi na przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. I dlatego GDDKiA, chcąc przyśpieszyć proces wyceny i wypłaty odszkodowań, dąży do podpisywania ugody administracyjnej u wojewody, co pozwala ominąć etapy, do których jest zobowiązany wojewoda. Przy takim postępowaniu, w dniu wydania decyzji ZRID, rzeczoznawca majątkowy powołany przez GDDKiA otrzymuje zlecenie na wykonanie operatu szacunkowego w terminie około 1 m-ca. Jeśli właściciel nieruchomości zaakceptuje wycenę GDDKiA może w krótkim czasie podpisać ugodę administracyjną u wojewody. W ten sposób pomijamy długotrwałe procedury administracyjne konieczne w przypadku prowadzenia postępowania przez wojewodę. Pierwszy kontakt z właścicielami zajmowanych nieruchomości zabudowanych ze strony Inwestora następuje tuż po złożeniu wniosku o wydanie decyzji ZRID. Właściciele nieruchomości są informowani również o każdym dalszym prowadzonym etapie postępowania. Gdy właściciel nie wyrazi zgody na zaproponowaną ofertę przez GDDKiA, ma prawo odmówić i wtedy sprawa trafia do wojewody i wtedy w drodze decyzji jest ustalane odszkodowanie. Bardzo ważną rzeczą jest, ażeby właściciele nieruchomości posiadali uporządkowany stan prawny nieruchomości w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów prowadzonej przez Ośrodki Geodezyjne w Starostwach. Ewidencja powinna zawierać aktualny adres zamieszkania, bowiem na znajdujący się w niej adres będzie wysyłana cała korespondencja związana z nabywaniem nieruchomości. W księgach wieczystych należy uaktualnić stan prawny m.in. kwestie spadkowe. Wszystkie zapisy odnośnie m.in. obecnego właściciela, służebności, ograniczonych praw rzeczowych i kredytów hipotecznych, które często zostały już spłacone. Wszystkie zmiany w tych dokumentach mogą być przeprowadzone tylko na wniosek właściciela nieruchomości.

9. Dlaczego mapy są nieaktualne, dlaczego otrzymujemy mapy bez zaznaczonych na nim budynków? Jak z Chwaszczyna dojechać do Gdańska komunikacją miejską? Jak z Chwaszczyna dojechać do Gdyni komunikacją miejską?
Mapy, na których jest przedstawiony plan orientacyjny jest opracowany na mapach pozyskanych z Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego. Niestety one nie są często aktualizowane i dlatego pewnej części zabudowań nie przedstawiają. Mapy, na których jest opracowywany projekt to mapy zasadnicze do celów projektowych w skali 1:1000 i w swoim zakresie obejmują wszystkie zabudowania aktualne na stan wrzesień 2015r. Opracowana Koncepcja Programowa z Programem Funkcjonalno Użytkowym będą materiałami wyjściowymi dla Wykonawcy robót do wyceny swoich prac. Z Chwaszczyna do Gdańska komunikacja miejska będzie odbywała się jak dotychczas, drogą wojewódzką nr 218. Droga nr 218 przekracza wiaduktem OMT i dalszy jej przebieg pozostaje bez zmian. Obecnie są prowadzone rozmowy z Zarządem Komunikacji Miejskiej (ZKM) i Przedsiębiorstwem Komunikacji Trolejbusowej (PKT) w Gdyni. Komunikacja miejska autobusowa z Chwaszczyna do Gdyni będzie prowadzona ul. Nową Rdestową, wzdłuż której zostaną zlokalizowane przystanki. Zaprojektowane przystanki to : Chwaszczyno-Gdyńska, Polna II, Polna I, Rewerenda, Pomianowskiegio i trzy przystanki Rdestowa-Skrzyżowanie.

10. Dlaczego nie rozmawiamy o całości trasy S6 czyli łącznie o S6, Obwodnicy Metropolitalnej, nowej Kielnieńskiej? Dlaczego wnioskujecie Państwo o drogę dwupasmową? Ile metrów od krawędzi jezdni będą stały budynki mieszkalne? Dlaczego Gmina blokuje inwestycje lokalne?
W decyzji Środowiskowej dla OMT jest przewidziana rezerwa na trzeci pas ruchu, który będzie realizowany „do wewnątrz”. Trasa Kaszubska będzie realizowana u układzie docelowym tzn. dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu bez rezerwy pod trzeci pas. Nie ma określonej odległości od krawędzi jezdni drogi ekspresowej do istniejących budynków.
Budynki zlokalizowane przy drodze poza pasem drogowym, w przypadku potrzeby (przekroczenia dopuszczalnego natężenia hałasu), będą chronione ekranami. Jeżeli ochrona nie zapewni wymaganej skuteczności to taki budynek zostanie wyburzony, a nieruchomość wykupiona. Gmina nie ma podstaw prawnych do blokowania inwestycji lokalnych na przyszłych terenach przewidzianych pod budowę drogi S6. GDDKIA do czasu uprawomocnienia decyzji ZRID nie ma prawa do dysponowania gruntami na cele budowlane. W okresie przygotowania inwestycji GDDKiA, opiniując wystąpienia Gminy, informuje o planowanym zakresie inwestycji i planowanych rozwiązaniach technicznych. Decyzję odnośnie prowadzenia inwestycji lokalnych, m.in. w oparciu o opinię GDDKiA, podejmuje jej Inwestor.

11. Jakimi kryteriami będą się Państwo kierować podczas wycen nieruchomości? Na podstawie, której ustawy? Jaka będzie odległość budynków od drogi i od ekranów?
Wycena budynków będzie przeprowadzona przez rzeczoznawcę majątkowego na podstawie Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami oraz w oparciu o odpowiednie Rozporządzenia do tej Ustawy. Wybór zastosowanej metody w konkretnych przypadkach należy do rzeczoznawcy. Wycena będzie przeprowadzona po cenach rynkowych, które obowiązują w danym regionie w czasie jej sporządzania. W Ustawie o Drogach Publicznych podane są odległości dla przypadku, gdy istniejąca droga istnieje i budujemy nowy obiekt budowlany. Odszkodowania będą wypłacane tylko za przejęte nieruchomości pod pas drogowy lub z tytułu ograniczenia korzystania z nieruchomości, które jest ustalane w treści decyzji ZRID. Za budynki, które stracą na wartości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie będą wypłacane odszkodowania.

12. Dlaczego mamy tylko 2 miesiące na wyprowadzenie się, skoro na Warmii i Mazurach termin był rok?
Obecnie przy realizowanych inwestycjach termin przekazania Wykonawcy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz zabudowaniami stanowiącymi miejsca pracy wynosi ok. 6 m-cy od wydania decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności. Dla nieruchomości niezabudowanych postępowanie odszkodowawcze prowadzi wojewoda w trybie administracyjnym i wszczyna je dopiero wtedy, gdy decyzja ZRID stanie się ostateczna. Wejście Wykonawcy na budowę odbywa się stopniowo i dlatego też przejęcie niektórych nieruchomości przez Wykonawcę może nastąpić po okresie kilku miesięcy od rozpoczęcia budowy. W przypadkach koniecznych, zgodnie z wydaną decyzją ZRID, GDDKiA jest zobowiązana do zapewnienia lokali zamiennych. Okres zapewnienia lokali zamiennych określony jest przez wojewodę w decyzji ZRID. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może on wynosić mniej niż 120 dni. Często właściciele nieruchomości korzystają z dodatkowego bonusu o wartości 5% kwoty odszkodowania. Jest on wypłacany właścicielowi, jeżeli właściciel przekaże Inwestorowi nieruchomość w terminie 30 dni od daty wydania decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności. Wypłacane bonusy często są bardziej atrakcyjne od lokali zamiennych. GDDKiA jest zobowiązana wypłacić odszkodowanie w terminie 14 dni od daty ostateczności Decyzji ustalającej wartość odszkodowania. Czasokres wypłaty odszkodowania jest ustalany przez wojewodę w decyzji ZRID.

13. Chwaszczyno ul. Makuszyńskiego. Mój dom nie idzie do wyburzenia, ale znajduje się obok placu budowy i jeśli powstaną w związku z tym jakieś uszkodzenia to czy dostanę za to odszkodowanie? Którędy będzie dojeżdżał ciężki sprzęt? Czy drogą osiedlową? W jaki sposób będzie zapewnione bezpieczeństwo podczas budowy? Na pieniądze z wykupu nieruchomości w Warszawie czkałam 4 lata. O ile spadnie wartość ziemi w związku z realizacją inwestycji? Wartość nieruchomości w związku z planowaną inwestycją w chwili obecnej bardzo mocno spadła, a do roku 2018 spadnie jeszcze więcej.
Za wszelkie zniszczenia nieruchomości powstałe w wyniku prowadzonych prac budowlanych odpowiada Wykonawca prac budowlanych. Przed rozpoczęciem budowy są przeprowadzone inwentaryzacje zabudowań sąsiadujących z placem budowy. Drogi transportowe, na potrzeby budowy, ustali Wykonawca robót. Jeżeli istniejące drogi nie nadają się na potrzeby prowadzenia budowy zostaną one w niezbędnym zakresie przebudowane. W przypadku, gdy Wykonawca z różnych względów nie będzie mógł z nich korzystać wybuduje własne drogi (technologiczne), które po zakończeniu budowy zostaną zlikwidowane. W czasie prowadzenia budowy Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do wszystkich przyległych do inwestycji działek. Taki dostęp w czasie budowy może okresowo być z utrudnieniami, ale w całym okresie trwania budowy musi być zapewniony. Inwestor nie jest w stanie, na dzień dzisiejszy, określić stawek, jakie będą obowiązywały przy wykupie nieruchomości w 2018r. Jeśli chodzi o kwestię ustalania odszkodowania to rzeczoznawca majątkowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sam wybiera metodę wg której będzie wyceniał nieruchomość. Przeważnie jest to metoda oparta o wartość rynkową nieruchomości na danym rynku z uwzględnieniem kilku parametrów takich jak lokalizacja czy przeznaczenie w planie miejscowym. Do ustalenia wartości są brane pod uwagę transakcje z rynku lokalnego. Przyjmowana metoda wyceny zależy również od rodzaju przejmowanej pod inwestycję nieruchomości.

14. Wypowiedzi Inwestora są ogólne bez konkretnych informacji. W sytuacji, gdy mieszkaniec zgadza się na propozycję rzeczoznawcy, proszę o konkretną odpowiedź. Kiedy mieszkańcy dostaną pieniądze? Ile czasu będą mieli na wyprowadzkę i znalezienie nowego lokalu? Czy 5% więcej za szybką wyprowadzkę dostają też właściciele firm? Czy czas na przeprowadzkę nie mógłby być wydłużony?
Dodatek w wysokości 5% należy się za przekazanie nieruchomości pod pas drogowy w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia ze strony wojewody. Przekazywana nieruchomość Inwestorowi zabudowana budynkami musi być opróżniona. Dodatek dotyczy również nieruchomości niezabudowanych oraz zabudowanych budynkami, które są miejscem pracy. Nie są znane, na chwilę obecną, zapisy umowy Inwestora z Wykonawcą robót i dlatego dla tej inwestycji na chwilę obecną nie możemy określić ile czasu będzie miał właściciel nieruchomości na jej opuszczenie. Przykładowo, dla prowadzonej obecnie inwestycji (Obwodnicy Kościerzyny), czas na opuszczenie nieruchomości zabudowanych budynkami wynosi ok. 6 m-cy od daty wydania decyzji ZRID. Wypłata odszkodowania zależy od tego, kiedy podpiszemy umowę administracyjną. Na Obwodnicy Kościerzyny prawie wszyscy właściciele skorzystali z 5% bonusu i przekazali nieruchomości w okresie 30 dni. Wypłata odszkodowania następuje w terminie 14 dni od ostateczności ugody. Proszę pamiętać, że właściciele mają zawsze prawa odwołania się od wszelkich decyzji i postanowień wojewody. Termin opuszczenia nieruchomości nie jest warunkowany w żaden sposób terminem wypłaty odszkodowania.

15. Czy ze spotkania będzie sporządzony protokół? Drogi techniczne – które drogi gminne będą wykorzystane? W jakim stanie Wykonawca ma oddać drogi techniczne? Proszę pokazać i omówić, jak będą wyglądały zjazdy w każdą stronę na węzłach.
Ze spotkania będzie sporządzony protokół. Od dnia dzisiejszego w przeciągu tygodnia można kierować swoje wnioski z dopiskiem „S6 Trasa Kaszubska konsultacje społeczne” na adres Oddziału wskazany w ulotce. Odrębny protokół z odpowiedziami na poszczególne wnioski znajdzie się, jako oddzielny załącznik, na stronie Internetowej. Wykonawca robót, po zakończeniu inwestycji, istniejące drogi wykorzystywane w czasie budowy będzie musiał przekazać Zarządcy drogi w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem inwestycji. Zarządca drogi w kwestii wykorzystania i stanu dróg będzie mógł prowadzić bezpośrednie rozmowy z Wykonawcą robót. Następnie omówiono wszystkie potoki ruchu na węźle Chwaszczyno i Gdynia Dąbrowa. Kwestionowany zjazd na relacji Żukowo – węzeł Dąbrowa zostanie przeanalizowany i w razie możliwości zostanie doprojektowany. Węzeł Gdynia Dąbrowa powstał po długotrwałych rozmowach z m. Gdynia i gminą Żukowo. Nie jest to samodzielny węzeł, ale węzeł zespolony z węzłem Chwaszczyno, poprzez wykonanie wzdłuż drogi S6 dróg zbiorczo-rozprowadzających. Na odcinku węzeł Chwaszczyno – węzeł Wielki Kack na drodze S6 zaprojektowano przekrój poprzeczny o trzech pasach ruchu w każdym kierunku oraz dodatkowo pas awaryjny. Na węźle Wielki Kack zjazd z Gdyni w kierunku Chyloni odbędzie się ul. Nowowiczlińską koło „Tesco”, a następnie wschodnią łącznicą na węźle zespolonym z Obwodnicą Trójmiasta na północ i dalej drogą zbiorczo-rozprowadzajacą do włączenia do Obwodnicy w kierunku Chyloni. W ramach inwestycji, na odcinku węzła Wielki Kack, Obwodnica Trójmiastazostanie rozbudowywana do trzech pasów ruchu. Na obecnym etapie jeszcze nie jest ustalona ostateczna numeracja dróg. Droga S6 to Trasa Kaszubska i z dużym prawdopodobieństwem Obwodnica Metropolitalna Gdańska również będzie miała nr S6.

16. Czy ten 5% bonus za szybką wyprowadzkę jest dodatkową kwotą? Osiedle nad jeziorem: czy będą tam ekrany akustyczne?
Bonus 5% jest dodatkowym wynagrodzeniem wypłacanym razem z odszkodowaniem głównym. Wzdłuż drogi ekspresowej na odcinku osiedla nad Jeziorem do projektowanego wiaduktu nad drogą nr 218 jest zaprojektowany ekran przeciwhałasowy. Ciąg dalszy ekranu w kierunku południowym zostanie ujęty w odrębnym projekcie – OMT.

17. Co w sytuacji gdy dom jest wybudowany na kredyt? Wartość tych kredytów po spadku ceny nieruchomości jest dziś 2 razy większa niż wartość domu? Zaciągana wartość kredytu była na połowę nieruchomości. Wartość połowy nieruchomości jaką zadłużyłam obecnie przekracza wartość całej nieruchomości. W tej sytuacji zostanę z kredytem i bez domu. Co w takiej sytuacji? Czy mogą Państwo wnioskować o zmianę przepisów, które nikomu nie służą? Proszę o przedstawienie analogicznych sytuacji, z którymi już się zetknęliście i omówienie ich (chodzi o nieruchomości obciążone hipoteką)?
W chwili obecnej trudno odnieść się do wartości kredytu i nieruchomości w chwili jej wykupu. W przypadku posiadania kredytu hipotecznego odszkodowanie jest ustalane i wypłacane na rzecz banku w wysokości ustalonej przez rzeczoznawcę. Inwestor nie ma bezpośredniego wpływu na zmianę przepisów. Nie jesteśmy ustawodawcą i nie możemy zmieniać przepisów. Nasze uwagi przekazywane są do Centrali w Warszawie, która przekazuje je do Ministerstwa. Generalna Dyrekcja jest wykonawcą prawa. Na naszych dotychczasowych inwestycjach nabywane były nieruchomości obciążone kredytami o niewielkiej wartości. W przypadku trudnych sytuacji kontakt z właścicielami przez Inwestora jest nawiązywany juz w chwili składania wniosku o wydanie decyzji ZRID.

18. Wniosek, prośba do władz samorządowych: zorganizujcie jeszcze jedno spotkanie z projektantami, GDDKiA, posłami, radnymi i radcą prawnym, żebyśmy mogli uzyskać odpowiedzi na nasze pytania. Sprawa tej inwestycji dotyczy kilkunastu tysięcy ludzi. Niewiadomo, kiedy będzie oddana do użytku OMT i trasa Kielnieńska. Trzy projekty należy omawiać razem.Wniosek bez komentarza.
Planowane jest oddanie do użytku Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (OMT) tym samym terminie, co Trasy Kaszubskiej (TK) czyli w lipcu 2020r. Dla OTM odrębne spotkania informacyjne odbędą się w przyszłym roku. Burmistrz Żukowa postulował o przedstawienie wynikłych problemów ustawodawcy oraz twierdził, że będzie zabiegał u wojewody o wydłużenie okresu czasu uzyskania przez decyzję waloru ostateczności. Należy rozwiązać kwestie odszkodowań w przypadku nieruchomości z zaciągniętymi kredytami. Drogi gminne w czasie prowadzenia inwestycji będą monitorowane. Burmistrz do mieszkańców apelował o zgłaszanie wniosków z uwagami.

19. Prośba o mapę, która pokazuje ile ziemi i jakie budynki zostaną zabrane pod inwestycje.
Jeżeli chcecie Państwo uzyskać informację, na etapie obecnie opracowywanego projektu, odnośnie przejęcia części lub całej Państwa nieruchomości pod inwestycję lub odległość działki od projektowanej drogi S6 możecie Państwo wystąpić do Oddziału i taką informację uzyskacie. W wystąpieniu proszę koniecznie podać numer działki i obręb. Wystąpienie takie jest niezależne od składanych po spotkaniu wniosków i pytań i może być wysłane pocztą lub drogą elektroniczną. Biuro projektów przygotuje dla Państwa opinię z wszystkimi niezbędnymi informacjami takimi jak powierzchnie czy odległości. Na znajdujących sie w Internecie mapach szczegółowych wstępne zajęcie nieruchomości pod pas drogowy wyznacza czerwona przerywana linia. Budynki przewidziane do wyburzenia zostały na mapie przekreślone. Na stronie internetowej znajduje się legenda, na której opisano poszczególne oznaczenia zastosowane na rysunkach.

20. W jakich miesiącach chcecie Państwo zacząć przeprowadzać wycenę? Kiedy wyceny się zakończą? W jakim miesiącu rozpocznie pracę rzeczoznawca? W jaki sposób w lutym rzeczoznawca wyceni bardzo cenny ogród o wartości około 1mln zł?
Rozpoczęcie wyceny nieruchomości jest przewidziane na luty 2018r. Termin zakończenia wycen, na etapie przygotowywania ugody, będzie określony w umowie, jaką zawrze GDDKiA z rzeczoznawcami majątkowymi. Zlecenie rzeczoznawca otrzymuje bezpośrednio po wydaniu decyzji ZRID i jest on zobowiązany w terminie do ok. 1,5 m-ca dostarczyć Inwestorowi wykonane wyceny. Rzeczoznawca sporządza inwentaryzację takiego ogrodu a następnie jego wycenę. Osoby wykonujące wycenę do takich działań są przygotowane, posiadają odpowiednią wiedzę i potrafią to zrobić.

21. W jakim terminie pojawia się geodeci? Czy jesteśmy skazani na rzeczoznawców GDDKiA? Czy możemy korzystać z rynkowych?
Jeśli chodzi o utrwalenie nowych znaków granicznych, wynikających z podziału, nastąpi ono po dniu, w którym decyzja ZRID stanie się ostateczna. Rzeczoznawcę wybiera (i zawiera z nim umowę) GDDKiA lub powołuje wojewoda w toku prowadzonego postępowania administracyjnego.

22. Czy nie ma możliwości danie ludziom na wyprowadzenie się i zagospodarowanie więcej czasu, licząc od momentu decyzji ZRID do wykupu nieruchomości i rozpoczęcia prac? Założony termin 2 m-cy jest nierealny. Ustalone krótkie terminy wynikają z chęci wydania dofinansowania z UE.
Jakie będą dokładne terminy dla tej inwestycji trudno w tej chwili ustalić. Będą one zależne od wielu czynników, których nie jesteśmy w stanie w tej chwili przewidzieć. Te terminy zależą od Wykonawcy i przyjętych harmonogramów. Jeżeli będzie taka możliwość, GDDKiA zrobi wszystko, ażeby terminy przejęcia nieruchomości zabudowanych maksymalnie wydłużyć. Procedura przetargowa na realizację robót trwa 14 m-cy od września 2015 do listopada 2016r. W ramach procedury badany jest potencjał kadrowy i finansowy. Z uwagi na ograniczoną liczbę startujących w przetargu firm przewidywane są odwołania w Krajowej Izbie Odwoławczej (KIO). Następnie, w drugim etapie, oferenci na podstawie opracowanej koncepcji i Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) przygotowują oferty. Na tym etapie, potencjalni Wykonawcy zadają pytania (jest ich b. dużo). Po ogłoszeniu wyników przetargu, zazwyczaj następują odwołania, które ponownie są rozpatrywane przez KIO. Podpisanie umowy z Wykonawcą jest planowane po 14 miesiącach od ogłoszenia przetargu. Wszyscy posiadacze nieruchomości, na których będzie prowadzona inwestycja zostaną poinformowani przez wojewodę, jako strona, o wszczęciu postępowania, którego celem jest wydanie decyzji ZRID. Na etapie składania wniosku o wydanie decyzji ZRID kontakt z Państwem nawiąże również Inwestor. Wycenę zajmowanych pod inwestycję nieruchomości, zgodnie z obowiązującym prawem, można wykonać dopiero po wydaniu decyzji ZRID i tym samym w tym momencie będzie możliwa do określenia wartość zajmowanej nieruchomości.

23. Czy ja będę znał wartość mojej kwoty wykupu ziemi? Żebym wiedział od jakiej kwoty liczy się 5%.
Ustalanie wartości nieruchomości niezabudowanych budynkami będą ustalane w toku postępowania administracyjnego prowadzonego przez wojewodę. Wojewoda będzie powoływał rzeczoznawcę majątkowego, który sporządzi operat szacunkowy, który będzie stanowił podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania w drodze decyzji administracyjnej.
W celu przyśpieszenia wypłaty odszkodowań dla nieruchomości zabudowanych GDDKiA proponuje podpisywanie ugody administracyjnej u wojewody, co pozwala ominąć etapy procedur, do których jest zobowiązany wojewoda. 24. Proszę podać procedurę postępowania w przypadku, gdy mieszkaniec nie zamierza współpracować z Państwem? Jeśli właściciel nieruchomości zabudowanej nie chce wydać nieruchomości na potrzeby budowy, GDDKiA składa wniosek do wojewody o wszczęcie egzekucji administracyjnej. Egzekucję prowadzi wojewoda. Kosztami egzekucji obciążany jest właściciel. Wojewoda, od złożenia wniosku, ma 30 dni na przeprowadzenie egzekucji. Egzekucja w takim przypadku odbywa się do lokalu zamiennego zapewnionego przez GDDKiA. 25. Czy możliwa jest korekta planu wpięcia nowej drogi z Gdyni w drogę nr 20? Czy przedstawiona koncepcja jest już ostateczna? Podłączenie projektowanej ul. Rdestowej do istn. drogi nr 20 odbywa się bez wyburzeń. W celu uzyskania konkretnej informacji poproszono pytającego o złożenie wniosku.

26. Co z resztówką, która zostaje po podziale działki, w sytuacji, gdy nie może ona być już użytkowana? Czy do takich skrawków będzie zapewniony dojazd?
Dla pozostałych po podziałach części działek są projektowane drogi dojazdowe, zapewniające do nich dojazd. Jeżeli takiego dojazdu z różnych względów nie możemy zapewnić, wtedy jest wykupywana cała działka. Jeżeli pozostałej części działki po podziale nie będzie mogła Pani użytkować w dotychczasowy sposób to można wystąpić z wnioskiem do GDDKiA o wykup resztówki. Składający wniosek musi Inwestorowi przedstawić swoją argumentację o braku możliwości dalszego użytkowania w dotychczasowy sposób pozostałej po podziale nieruchomości. Jeśli GDDKiA odmówi wykupu resztówki właścicielowi nieruchomości pozostaje droga sądowa.

27. Dlaczego z praktyki wynika, że GDDKiA nie chce wykupywać resztówek? Co w wypadku, gdy nie będzie możliwości zrobienia dojazdu do działki?
Rozstrzyganie wniosków o wykup resztówek odbywa się przez specjalną komisję powołaną przez GDDKiA. Powołana komisja szczegółowo bada zawarte we wniosku argumenty. Jeśli argumenty będą merytoryczne i „mocne” to nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby Inwestor wykupił resztówki. Jeżeli dojazdu, z różnych względów, nie możemy zapewnić do pozostałej po wykupie nieruchomości, wtedy jest nabywana cała nieruchomość. Prawo budowlane zobowiązuje Inwestora do zapewnienia dojazdu do wszystkich działek po podziale.

28. Osiedle nad jeziorem. Wniosek o przesunięcie drogi tak, by nie przebiegała pod oknami. Proszę o omówienie włączania się do ruchu z osiedla i na osiedle Wiadukt – droga Oliwska – czy powstaną ekrany? W jaki sposób oznakują Państwo drogę, która kończy się w polu?
Zaprojektowana droga lokalna pod wiaduktem zlokalizowanym w ciągu drogi nr 218 jest włączana do Drogi Kaszubskiej na początku osiedla i nie ingeruje w jego infrastrukturę. Projektowany odcinek drogi nie przebiega pod oknami budynków. Parametry projektowanej drogi zapewniają bezpieczeństwo jej użytkowników. Jej szerokość będzie wynosiła 5,5m i ze strony wschodniej przy krawędzi jezdni zaprojektowano chodnik o szerokości 2m.
Ekran przy drodze nr 218 nie został zaprojektowany, ponieważ nie zostały przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu. Obecnie jest prowadzona weryfikacja obliczeń i jeżeli okaże się, że poziom dopuszczalny hałasu jest przekroczony ekran zostanie zaprojektowany. Zadaniem GDDKiA jest budowa autostrad, dróg ekspresowych i dróg krajowych. Budowa ul. Nowej Kielnieńskiej leży w kompetencjach miasta, które deklarowało, w niedługim czasie, budowę tego odcinka drogi.

 


Odpowiedzi na pytania złożone do dnia 17.12.2015r. przez mieszkańców oraz władze samorządowe do Inwestora w formie pisemnej:

1. Leopold Rzeszewicz Wniosek z dnia 10.12.2015  Sprawa 4110/188.1.202
Odnośnie Trasy Kaszubskiej

Pkt 1 – Na podstawie obecnie posiadanej dokumentacji (tj. etap Koncepcji Programowej), nieruchomość o nr 218 przewidziana jest do przejęcia w części na rzecz Skarbu Państwa.

Pkt 2 – Na podstawie obecnie posiadanej dokumentacji (tj. etap Koncepcji Programowej), do przejęcia pod planowaną Inwestycję na rzecz Skarbu Państwa przewidziano pas działki o szer. około 10m przyległy do działki nr 215 o powierzchni około 370m2. Zakres ostatecznego wywłaszczenia, w tym ewentualne wyburzenia, wraz z wypłatą należnego odszkodowania, będzie możliwy do określenia dopiero na etapie Projektu Budowlanego oraz po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej (ZRID, potocznie: pozwolenie na budowę), którego termin wykonania, zgodnie z założonym harmonogramem, przypada na wrzesień 2017r. (uzyskanie ZRID planowane jest na luty 2018r.). Budowa przedmiotowej inwestycji najszybciej może rozpocząć się, według założonego harmonogramu, w kwietniu 2018r., natomiast koniec robót budowlanych przewidziany jest na lipiec 2020r.

Pkt 3 Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w przypadku, jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, zarządca drogi jest obowiązany do nabycia, na wniosek właściciela, tej części nieruchomości. Roszczenie o wykup tzw. „resztówki” ma charakter cywilnoprawny, co oznacza, że zgodnie z Kodeksem Cywilnym na właścicielu spoczywa obowiązek udowodnienia, że działka nie nadaje się do wykorzystania na dotychczasowe cele. Należy wskazać, że rozpatrzenie przez zarządcę wniosku właściciela pozostałej po podziale części o jej nabycie na podstawie przywołanego wyżej przepisu jest możliwe po uzyskaniu przez decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) waloru ostateczności. Powyższe wynika z faktu zatwierdzania podziału nieruchomości treścią decyzji ZRID, której ostateczność stanowi podstawę do formalnego podziału nieruchomości. Reasumując rozpatrzenie przedmiotowego wniosku będzie możliwe dopiero po wydaniu przez Wojewodę Pomorskiego decyzji ZRID i uzyskaniu przez nią waloru ostateczności. Zgodnie z założeniami wynikającymi z harmonogramu planowany termin uzyskania decyzji ZRID przypada na luty 2018 r.

Pkt 4 Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) odszkodowanie przysługuje za nieruchomości lub ich części, które z mocy prawa stają się własnością, w tym przypadku, Skarbu Państwa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku nie przewiduje innych rekompensat (m.in. za utratę wartości nieruchomości).

Pkt 5 Odp. w pkt.4

Pkt 6 Niezabudowana działka 218 znajduje się w odległości ok. 80m od krawędzi jezdni łącznicy Chwaszczyno – ul. Nowa Kielnieńska. Na zajmowanej części działki zostanie wybudowana droga, która do czasu budowy ul. Nowej Kielnieńskiej będzie stanowiła odcinek drogi, która podłączy drogę nr 218 do węzła Chwaszczyno. Docelowo Pana działka będzie podłączona do drogi nr 218 poprzez drogę DZ 0+214P_TC. Fragment drogi koloru niebieskiego w układzie docelowym zostanie rozebrany. Na nieruchomości nie znajdują się zabudowania mieszkalne i dlatego nie jest wymagane zapewnienie ochrony akustycznej. Odnośnie Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta Inwestycja nie wpływa na działkę 218.

2. Maria Obuchowicz Wniosek z dnia 15.12.2015 Sprawa 4110/188.1.309
Najbliższy budynek znajdujący na terenie Osiedla nad Jeziorem przy ul. Kaszubska Droga znajduje się w odległości ok. 100 m od krawędzi jezdni projektowanej drogi ekspresowej. Na stronie internetowej www.trasakaszubska.pl w zakładce „Spotkania informacyjne” w folderze „Gmina Żukowo” znajduje się komplet rysunków z opracowywanego projektu, na którym jest pokazany cały zakres przedmiotowej inwestycji. Na spotkaniu wyjaśniono, że kształt węzła „Chwaszczyno” w projekcie Trasy Kaszubskiej został przejęty z opracowania STEŚ dla Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta, której projekt powstał później niż projekt Trasy Kaszubskiej i obejmował nowy układ węzła, wynikający z rzeczywistych potrzeb ruchowych na połączeniu z Trasą Kaszubską. Zgodnie z ark. nr 16 planu sytuacyjnego, załączonym na stronie internetowej, ul. Droga Kaszubska zostanie podłączona łącznikiem, pod wiaduktem w ciągu drogi nr 218, do drogi DZ_0+214P_TC, która z kolei zostanie podłączona skrzyżowaniem prostym do drogi nr 218. Inwestycja nie ingeruje w osiedle, a projektowany łącznik będzie zakończony zgodnie z rysunkiem – kończy się bezpośrednio przed wjazdem na osiedle. Na podstawie obecnie posiadanej dokumentacji (tj. etap Koncepcji Programowej), zgodnie z powyższym rysunkiem, pod inwestycję zastanie zajęty niewielki fragment narożnika działki 1240/1. Zajęcie jest konieczne z uwagi na budowę chodnika szer. 2m wzdłuż drogi łączącej ul. Droga Kaszubska z drogą nr 218. Zakres ostatecznego wywłaszczenia, w tym ewentualne wyburzenia, wraz z wypłatą należnego odszkodowania, będzie możliwy do określenia dopiero na etapie Projektu Budowlanego oraz po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej (ZRID, potocznie: pozwolenie na budowę), Informujemy jednocześnie, że na etapie opracowania Projektu Budowlanego przyjęte rozwiązania techniczne mogą w pewnym zakresie ulec zmianie. W ramach Koncepcji Programowej drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Gdynia wykonywana jest analiza akustyczna, która wskaże tereny, dla których konieczne jest zaprojektowanie ekranów przeciwhałasowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz. U. z 2014 poz. 112). Lokalizacja ekranów akustycznych wzdłuż projektowanej drogi ekspresowej S6 m.in. w sąsiedztwie „Osiedla Nad Jeziorem” w dalszym ciągu poddawana jest szczegółowym obliczeniom i symulacjom. Ostateczny kształt rozwiązań projektowych, przyjętych na etapie Koncepcji Programowej, udostępniony zostanie na stronie internetowej przedmiotowej inwestycji. Planowany termin udostępnienia ostatecznej wersji Koncepcji to maj/czerwiec 2016r. Ponadto informujemy, że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko, na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). Organizacja ruchu w czasie budowy leży w gestii Wykonawcy robót, który jest zobowiązany w czasie całego okresu trwania robót budowlanych zapewnić ciągły dostęp do wszystkich nieruchomości zlokalizowanych w sąsiedztwie budowy. W czasie prowadzenia prac mogą wystąpić pewne utrudnienia, natomiast sam dostęp do wszystkich nieruchomości zostanie zapewniony. Wykonawca robót, po rozstrzygnięciu przetargu, w oparciu o opracowany harmonogram prac ustali sposób zapewnienia dostępu do przyległych nieruchomości. Z doświadczenia wiemy, że organizacja istniejącego ruchu będzie ulegała zmianie w miarę postępu prac budowlanych.

3. Magdalena Roszkowska Dobroń Wniosek z dnia 14.12.2015 Sprawa 4110/188.1.310
Odpowiedź zawarta w odpowiedzi do wniosku nr 4110/188.1.309.

4. Paweł Bil Wniosek z dnia 15.12.2015 Sprawa 4110/188.1.311

Budowa ulica Nowej Kielnieńskiej jest inwestycją należącą do zadań samorządowych i będzie zrealizowana przez władze samorządowe miasta Gdańska. Przez planowane w ramach działań samorządowych Gdańska w rejonie Osiedla Angielskiego rondo, droga wojewódzka nr 218 w układzie docelowym będzie podłączona do ul. Nowej Kielnieńskiej a i tym samym do drogi S6. Z węzła „Chwaszczyno” na ul. Oliwską, a potem ul. Kielnieńską do Osowy, będzie prowadzona część ruchu głównie wynikająca z obsługi komunikacyjnej przyległego terenu do istniejącej ul. Kielnieńskiej. Ul. Nowa Kielnieńska będzie prowadziła z Chwaszczyna do węzła „Wysoka” na Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta. Dodatkowo wyjaśniamy, że układ docelowy podłączenia ul. Nowej Kielnieńskiej do węzła „Chwaszczyno” wraz z projektowanym rondem na wysokości Osiedla Angielskiego został wrysowany w naszym opracowaniu na podstawie materiałów uzyskanych z Biura Rozwoju Gdańska i nie stanowi rozwiązań projektowych proponowanych przez GDDKiA. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest Inwestorem inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S6 (tzw. Trasy Kaszubskiej i Obwodnicy Metropolitalnej). Wszelkie pytania o szczegóły techniczne odnośnie układu sytuacyjno wysokościowego ul. Nowej Kielnieńskiej i jej docelowego podłączenia do węzła „Chwaszczyno” należy kierować do władz samorządowych Gdańska, które to będą Inwestorem budowy przedmiotowej ulicy.

5. Ewa Szymczak Wniosek z dnia 15.12.2015 Sprawa 4110/188.1.312

W ramach Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Gdynia wykonywana jest analiza akustyczna, która wskaże tereny, dla których konieczne jest zaprojektowanie ekranów przeciwhałasowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz. U. z 2014 poz. 112). W miejscach gdzie z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji zabudowań zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany przeciwhałasowe. Przy terenach, na których nie ma obecnie zabudowy mieszkaniowej ekrany przeciwhałasowe nie są projektowane. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają tereny faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie. Pani posesja znajduje się w odległości ok. 250m od krawędzi jezdni projektowanej drogi ekspresowej i dopuszczalne przepisami natężenia hałasu prawdopodobnie nie będą przekroczone. Ostateczny kształt rozwiązań projektowych, przyjętych na etapie Koncepcji Programowej, udostępniony zostanie na stronie internetowej przedmiotowej inwestycji. Planowany termin udostępnienia ostatecznej wersji Koncepcji to maj/czerwiec 2016r. Ponadto informujemy, że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko, na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). W ramach inwestycji zostaną usunięte wszystkie kolizje projektowanego układu drogowego z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym. Dla wszystkich nieruchomości przyległych do inwestycji, mających przyłącza (np. wody, gazu, energii) w ramach budowy drogi S6 dostęp do mediów i przyłącza zostaną zachowane. W razie potrzeby, media i tym samym przyłącza w niezbędnym zakresie zostaną przebudowane przez Inwestora Trasy Kaszubskiej.

6. Mariusz Flisikowski Wniosek z dnia 16.12.2015 Sprawa 4110/188.1.314
Wniosek uwzględniono. Projektowana droga zostanie przesunięta zgodnie z Pana sugestią na działki 220/3, 219/1, 219/5, 219/13, 219/12, 218, 216, 217/1, 860, 862 i 863/7.

7. ACRYLAND Mikolcz, Krzepkowski Spj. Wniosek z dnia 15.12.2015 Sprawa 4110/188.1.315
Na podstawie obecnie posiadanej dokumentacji (tj. etap Koncepcji Programowej), zgodnie z arkuszem nr 14, narożnik działki nr 146/14 przewidziany jest do przejęcia pod inwestycję. Przy projektowanej ul. Nowej Rdestowej po stronie Państwa posesji przy krawędzi jezdni zaprojektowano chodnik i ścieżkę rowerową. Zjazd do państwa posesji zostanie zlokalizowany w dotychczasowym miejscu. Dokładne lokalizacje zjazdów zostaną ustalone na późniejszym realizacji inwestycji (tj. na etapie opracowania Projektu Budowlanego).

8. Anta i Marcin Liro Wniosek z dnia 15.12.2015 Sprawa 4110/188.1.316
Składanie wniosków dla każdej Gminy zostało ustalone na tych samych warunkach. Materiały na stronie internetowej zostały zamieszczone na tydzień przed każdym spotkaniem. Wnioski należało składać w terminie jednego tygodnia po spotkaniu, ze względu na wiążące terminy na ukończenie etapu Koncepcji Programowej, w której należy uwzględnić zasadne wnioski mieszkańców i władz samorządowych. Uznano dwa tygodnie na zapoznanie się z materiałami i złożenie wniosków za wystarczające. Pozostała treść odpowiedzi jak we wniosku nr 4110/188.1.309.

9. Mieczysław Pietrzyk Wniosek z dnia 15.12.2015 Sprawa 4110/188.1.317
Składanie wniosków dla każdej Gminy zostało ustalone na tych samych warunkach. Materiały na stronie internetowej zostały zamieszczone na tydzień przed każdym spotkaniem. Wnioski należało składać w terminie jednego tygodnia po spotkaniu, ze względu na wiążące terminy na ukończenie etapu Koncepcji Programowej, w której należy uwzględnić zasadne wnioski mieszkańców i władz samorządowych. Uznano dwa tygodnie na zapoznanie się z materiałami i złożenie wniosków za wystarczające. Pozostała treść odpowiedzi jak we wniosku nr 4110/188.1.309.

10. Katarzyna i Tibor Borbely Wniosek z dnia 16.12.2015 Sprawa 4110/188.1.318
Składanie wniosków dla każdej Gminy zostało ustalone na tych samych warunkach. Materiały na stronie internetowej zostały zamieszczone na tydzień przed każdym spotkaniem. Wnioski należało składać w terminie jednego tygodnia po spotkaniu, ze względu na wiążące terminy na ukończenie etapu Koncepcji Programowej, w której należy uwzględnić zasadne wnioski mieszkańców i władz samorządowych. Uznano dwa tygodnie na zapoznanie się z materiałami i złożenie wniosków za wystarczające. Pozostała treść odpowiedzi jak we wniosku nr 4110/188.1.309.

11. Paweł Kwiatkowski Wniosek z dnia 14.12.2015 Sprawa 4110/188.1.319
Składanie wniosków dla każdej Gminy zostało ustalone na tych samych warunkach. Materiały na stronie internetowej zostały zamieszczone na tydzień przed każdym spotkaniem. Wnioski należało składać w terminie jednego tygodnia po spotkaniu, ze względu na wiążące terminy na ukończenie etapu Koncepcji Programowej, w której należy uwzględnić zasadne wnioski mieszkańców i władz samorządowych. Uznano dwa tygodnie na zapoznanie się z materiałami i złożenie wniosków za wystarczające. Pozostała treść odpowiedzi jak we wniosku nr 4110/188.1.309.

12. Mariusz Flisikowski Wniosek z dnia 16.12.2015 Sprawa 4110/188.1.320
Treść odpowiedzi jak we wniosku nr 4110/188.1.314.

13. Aleksandra Kwiatkowska Wniosek z dnia 14.12.2015 Sprawa 4110/188.1.321
Składanie wniosków dla każdej Gminy zostało ustalone na tych samych warunkach. Materiały na stronie internetowej zostały zamieszczone na tydzień przed każdym spotkaniem. Wnioski należało składać w terminie jednego tygodnia po spotkaniu, ze względu na wiążące terminy na ukończenie etapu Koncepcji Programowej, w której należy uwzględnić zasadne wnioski mieszkańców i władz samorządowych. Uznano dwa tygodnie na zapoznanie się z materiałami i złożenie wniosków za wystarczające. Pozostała treść odpowiedzi jak we wniosku nr 4110/188.1.309.

14. Leopold Rzeszewicz Wniosek z dnia 17.12.2015 Sprawa 4110/188.1.322
Na podstawie obecnie posiadanej dokumentacji (tj. etap Koncepcji Programowej), nieruchomość o nr 218 przewidziana jest do przejęcia w części na rzecz Skarbu Państwa (do przejęcia pod planowaną Inwestycję na rzecz Skarbu Państwa przewidziano pas działki o szer. około 10m przyległy do działki nr 215 o powierzchni około 370m2). Zakres ostatecznego wywłaszczenia, w tym ewentualne wyburzenia, wraz z wypłatą należnego odszkodowania, będzie możliwy do określenia dopiero na etapie Projektu Budowlanego oraz po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej (ZRID, potocznie: pozwolenie na budowę), którego termin wykonania, zgodnie z założonym harmonogramem, przypada na wrzesień 2017r. (uzyskanie ZRID planowane jest na luty 2018r.). Budowa przedmiotowej inwestycji najszybciej może rozpocząć się, według założonego harmonogramu, w kwietniu 2018r., natomiast koniec robót budowlanych przewidziany jest na lipiec 2020r. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, zarządca drogi jest obowiązany do nabycia na wniosek właściciela tej części nieruchomości. Roszczenie o wykup tzw. „resztówki” ma charakter cywilnoprawny, co oznacza, że zgodnie z Kodeksem Cywilnym na właścicielu spoczywa obowiązek udowodnienia, że działka nie nadaje się do wykorzystania na dotychczasowe cele. Należy wskazać, że rozpatrzenie przez zarządcę wniosku właściciela pozostałej po podziale części o jej nabycie na podstawie przywołanego wyżej przepisu jest możliwe po uzyskaniu przez decyzję ZRID waloru ostateczności. Powyższe wynika z faktu zatwierdzania podziału nieruchomości treścią decyzji ZRID, której ostateczność stanowi podstawę do formalnego podziału nieruchomości. Reasumując rozpatrzenie przedmiotowego wniosku będzie możliwe dopiero po wydaniu przez Wojewodę Pomorskiego decyzji ZRID i uzyskaniu przez nią waloru ostateczności. Zgodnie z założeniami wynikającymi z harmonogramu planowany termin uzyskania decyzji ZRID przypada na luty 2018 r. Dodatkowo patrz odpowiedź wniosek nr 4110/188.1.202.

15. Przemysław Ossowski Lista z podpisami 34 osób. Wniosek z dnia 17.12.2015 Sprawa 4110/188.1.323
Budowa ul. Nowej Kielnieńskiej jest inwestycją należącą do zadań samorządowych i zostanie ona, prawdopodobnie jako jeden z priorytetów, zrealizowana przez miasto Gdańsk. Przy przygotowaniu inwestycji związanej z budową Trasy Kaszubskiej założono, że ul. Nowa Kielnieńska powstanie w tym samym czasie. Podczas opracowywania dokumentacji, dotyczącej budowy drogi ekspresowej S6 przyjęto, że na węźle „Chwaszczyno” pewne rozwiązania tymczasowe pokazane zostaną kolorem niebieskim. Rozwiązania te umożliwią funkcjonowanie planowanego układu drogowego, w przypadku późniejszej realizacji ul. Nowej Kielnieńskiej. Po ponownej analizie ustalono, że na podłączeniu tymczasowego łącznika do węzła „Chwaszczyno” zaprojektowane zostanie tymczasowe rondo. Z uwagi na tymczasowy charakter podłączenia drogi nr 218 do węzła Chwaszczyno, budowa ronda na włączeniu drogi DZ_0+214P_TC do drogi wojewódzkiej nr 218 nie jest uzasadniona. Powstałe nowe skrzyżowanie będzie podłączone prostopadle do drogi nr 218 co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa (w stosunku do dotychczasowego skrzyżowania ul. Oliwska z ul. Droga Kaszubska). Ze względu na możliwe duże potoki ruchu na istniejącej ulicy Oliwskiej (droga wojewódzka nr 218) oraz na tymczasowym łączniku drogi wojewódzkiej do węzła Chwaszczyno, na etapie Projektu Budowlanego, zostanie przeanalizowane wykonanie tymczasowej sygnalizacji. Na włączeniu nowego podłączenia ul. Droga Kaszubska do drogi DZ_0+214P_TC, nie planuje się budowy sygnalizacji świetlnej

16. Milena Gęgotek Wniosek z dnia 15.12.2015 Sprawa 4110/188.1.324
W ramach Koncepcji Programowej drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Gdynia wykonywana jest analiza akustyczna, która wskaże tereny, dla których konieczne jest zaprojektowanie ekranów przeciwhałasowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz. U. z 2014 poz. 112). Lokalizacja ekranów akustycznych wzdłuż projektowanej drogi ekspresowej S6 m.in. w sąsiedztwie „Osiedla Nad Jeziorem” w dalszym ciągu poddawana jest szczegółowym obliczeniom i symulacjom. Ostateczny kształt rozwiązań projektowych, przyjętych na etapie Koncepcji Programowej, udostępniony zostanie na stronie internetowej przedmiotowej inwestycji. Planowany termin udostępnienia ostatecznej wersji Koncepcji to maj/czerwiec 2016r.Ponadto informujemy, że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko, na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). Na arkuszu nr 16 zostało pokazane podłączenie ul. Droga Kaszubska do projektowanego w ramach Koncepcji Programowej budowy drogi S6 układu drogowego. Inwestycja, na obecnym etapie projektowym, nie ingeruje w osiedle, a projektowany łącznik będzie zakończony zgodnie z rysunkiem – kończy się bezpośrednio przed wjazdem na osiedle. Na podstawie obecnie posiadanej dokumentacji (tj. etap Koncepcji Programowej), zgodnie z powyższym rysunkiem, do przejęcia pod inwestycję przewidziano niewielki fragment narożnika działki 1240/1. Zajęcie jest konieczne z uwagi na budowę chodnika szer. 2m wzdłuż drogi łączącej ul. Droga Kaszubska z drogą nr 218. Informujemy jednocześnie, że na etapie opracowania projektu budowlanego przyjęte rozwiązania techniczne na etapie Koncepcji Programowej mogą w pewnym zakresie ulec zmianie. Zakres ostatecznego wywłaszczenia, w tym ewentualne wyburzenia, wraz z wypłatą należnego odszkodowania, będzie możliwy do określenia dopiero na etapie Projektu Budowlanego oraz po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej (ZRID, potocznie: pozwolenie na budowę), którego termin wykonania, zgodnie z założonym harmonogramem, przypada na wrzesień 2017r. (uzyskanie ZRID planowane jest na luty 2018r.). Połączenie drogowe z Gdynią i Gdańskiem zostanie zapewnione jak dotychczas między innymi drogą nr 218. Zarządzanie komunikacją miejską leży w zakresie kompetencji Zarządu Komunikacji Miejskiej.

17. Jacek Fopke Wniosek z dnia 17.12.2015 Sprawa 4110/188.1.325
Pkt 1, 2 – Harmonogram wpłat odszkodowań nie jest znany. Podstawą do rozpoczęcia procedury ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości jest decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej: decyzja ZRID). Odszkodowanie ustalane jest treścią decyzji administracyjnej wydawanej przez Wojewodę lub treścią zawartej pomiędzy stronami ugody administracyjnej. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, poprzedzającego wydanie decyzji ustalającej odszkodowanie, urząd Wojewody Pomorskiego powołuje biegłego w zakresie wyceny nieruchomości (rzeczoznawcę majątkowego). Biegły sporządza wycenę przejmowanej na własność Skarbu Państwa nieruchomości, która to stanowi podstawę do ustalenia wysokości należnego byłemu właścicielowi odszkodowania. Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji ustalającej odszkodowanie w terminie 14 dni od jej doręczenia. Ponadto treścią decyzji odszkodowawczej Wojewoda Pomorski zobowiązuje Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do zapłaty odszkodowania w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna. Informujemy, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, gdy decyzji ZRID nadany został rygor natychmiastowej wykonalności decyzja ta zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń. Wydawana nieruchomość powinna być opróżniona z wszystkich nietrwale związanych z nią elementów, tj. takich, które po odłączeniu nie powodują uszkodzenia całości. W przypadku, gdy decyzja ZRID, której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, właściwy zarządca drogi jest obowiązany, w terminie faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie, do wskazania lokalu zamiennego zgodnie z terminami ustalonymi w treści decyzji ZRID. W przypadku, gdy faktyczne objęcie nieruchomości w posiadanie przez inwestora następuje po terminie ustalonym w decyzji ZRID inwestor nie ma obowiązku do wskazania lokalu zamiennego. Przejęte przez inwestora nieruchomości przekazywane są bezpośrednio do wykonawcy prac budowlanych. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że szczegółowe informacje bezpośrednio dotyczące nieruchomości przewidzianej do przejęcia będą udzielane indywidualnie przed przejęciem nieruchomości.

Zgodne z obowiązującymi unormowaniami prawnymi przy ustalaniu wysokości odszkodowania obowiązują poniższe zasady:

 • przy wycenie przejmowanej nieruchomości stosuje się tzw. zasadę korzyści zgodnie, z którą jeżeli wartość nieruchomości ustalonej według dotychczasowego sposobu użytkowania jest mniejsza niż wartość gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne to wartość wywłaszczonej nieruchomości określa się według korzystniejszego przeznaczenia drogowego. Ponadto, jeżeli nie jest możliwe dokonanie wyceny wartości rynkowej to biegły ustala wartość odtworzeniową, odzwierciedlającą wysokość kosztów niezbędnych na odtworzenie danego składnika majątkowego, pomniejszonych o stopień jego zużycia oraz uwzględniających koszty niezbędnej dokumentacji i nadzoru,
 • wysokość odszkodowania ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji ZRID przez Wojewodę oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania,
 • w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją ZRID odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od: dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID, której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności lub dnia doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji ZRID rygoru natychmiastowej wykonalności albo dnia, w którym decyzja ZRID stała się ostateczna, to wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości,
 • w przypadku gdy decyzja ZRID dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu, powiększa się o kwotę 10 000 zł w odniesieniu do tej nieruchomości,
 • jeżeli na wycenianej nieruchomości ustanowione są ograniczone prawa rzeczowe (mi.in. użytkowanie, służebność) to wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu pomniejsza się o kwotę równą wartości tych praw, wypłacaną osobom, którym te prawa przysługiwały,
 • jeżeli na nieruchomości lub na prawie wieczystego użytkowania tej nieruchomości jest ustanowiona hipoteka, to hipoteka ta wygasa w części dotyczącej nieruchomości przejmowanej pod drogę, a wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu pomniejsza się o odszkodowanie ustalone dla wierzyciela z tytułu wygaśnięcia hipoteki w wysokości świadczenia głównego wraz z odsetkami (w przypadku gdy zadłużenie z tytułu hipoteki przewyższa wartość nieruchomości to całość odszkodowania przysługuje wierzycielowi hipotecznemu – z pominięciem bonusów za wydanie nieruchomości, tj. dodatkowych 5% i 10 000,00 zł). W przypadku gdy przejmowana działka jest tylko częścią obciążonej hipoteką większej nieruchomości, na wniosek właściciela bądź użytkownika wieczystego wierzyciel hipoteczny może wyrazić zgodę, by całość odszkodowania otrzymał właściciel bądź użytkownik wieczysty (jeśli uzna, że odszkodowanie nie wpływa na zabezpieczenie kredytu).

GDDKiA, chcąc przyspieszyć proces wyceny i wypłaty odszkodowań (dla nieruchomości zabudowanych), dąży zazwyczaj do podpisywania ugody administracyjnej u Wojewody, co pozwala ominąć długotrwałe etapy, do których jest zobowiązany Wojewoda. Przy takim postępowaniu, w dniu wydania decyzji ZRID, rzeczoznawca majątkowy (powołany przez GDDKiA) otrzymuje zlecenie na wykonanie operatu szacunkowego w terminie około 1 m-ca. Jeśli właściciel nieruchomości zaakceptuje wycenę GDDKiA, może w krótkim czasie podpisać ugodę administracyjną u Wojewody. W ten sposób pomijane są długotrwałe procedury administracyjne, konieczne w przypadku prowadzenia postępowania przez Wojewodę. Pierwszy kontakt z właścicielami zajmowanych nieruchomości zabudowanych ze strony Inwestora następuje tuż po złożeniu wniosku o wydanie decyzji ZRID. Właściciele nieruchomości są informowani również o każdym dalszym prowadzonym etapie postępowania. Gdy właściciel nie wyrazi zgody na zaproponowaną ofertę przez GDDKiA, ma prawo odmówić i wtedy sprawa trafia do Wojewody i odszkodowanie ustalane jest w drodze decyzji. Pkt 3 – Na obecnym etapie projektowym (tj. etap Koncepcji Programowej) przebieg dróg technicznych na potrzeby budowy nie jest znany. Zostanie on ustalony przez Wykonawcę robót budowlanych na późniejszym etapie realizacji inwestycji. Pkt 4 – Jadąc trasą główną z kierunku Żukowa, ze względów bezpieczeństwa, nie będzie możliwy bezpośredni zjazd na węźle „Gdynia Dąbrowa”. Wprowadzenie przedmiotowej relacji jest niemożliwe technicznie ze względów na zbyt krótkie odcinki przeplatania. Relacja z Żukowa na węzeł „Gdynia Dąbrowa” będzie zapewniona w układzie tymczasowym poprzez rondo zaprojektowane od strony wylotu z węzła na ul. Nową Kielnieńską. Pojazdy jadące z Żukowa będą miały możliwość zjazdu łącznicą na ul. Nową Kielnieńską, a następnie po zawróceniu na rondzie łącznicą z ul. Nowej Kielnieńskiej włączą się do drogi ekspresowej z możliwością zjazdu na węźle „Gdynia Dąbrowa”. Pkt 5 – Komunikacja lokalna w kierunku Gdyni zostanie zapewniona tzw. ul. Nową Rdestową, która będzie realizowana w ramach budowy drogi S6.

Pkt 6 – Lokalizacja przystanków została uzgodniona z Zarządem Komunikacji Miejskiej (ZKM) Gdynia – będą one usytuowane wzdłuż projektowanej ul. Nowej Rdestowej. Zaprojektowane przystanki to: Chwaszczyno-Gdyńska, Polna II, Polna I, Rewerenda, Pomianowskiegio i trzy przystanki Rdestowa-Skrzyżowanie. Przystanki zostały zaprojektowane również po południowej stronie drogi ekspresowej t.j. Krzemowa Polifarb i Kacze Buki. Z uwagi, że część projektowanych zatok jest na terenie miasta Gdyni lokalizacja wszystkich przystanków została pokazana na planach sytuacyjnych w zakładce „Spotkania informacyjne ” folder „Miasto Gdynia”. W kierunku do Gdańska, autobusy będą korzystały jak dotychczas z drogi nr 218. Na drodze nr 218, przy wiadukcie nad drogą S6, po stronie wschodniej zostaną zlokalizowane zatoki autobusowe.

Pkt 7 – Ze względu na bliską odległość projektowanego wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 218, nie przewiduje się budowy bezkolizyjnego przejścia w ciągu Kaszubskiej Drogi.

Pkt 8 – Budowa ul. Nowej Kielnieńskiej jest inwestycją należącą do zadań samorządowych i będzie realizowana przez Gminę Miasto Gdańsk. Układ docelowy podłączenia ul. Nowej Kielnieńskiej do węzła Chwaszczyno wraz z projektowanym rondem na wysokości Osiedla Angielskiego został wrysowany w przedmiotowym opracowaniu zgodnie z materiałami uzyskanymi z Biura Rozwoju Gdańska i nie stanowi rozwiązań projektowych proponowanych przez GDDKiA. Wszelkie pytania o szczegóły techniczne odnośnie układu sytuacyjno wysokościowego tzw. ul. Nowej Kielnieńskiej i jej docelowego podłączenia do węzła „Chwaszczyno” należy kierować do władz samorządowych Gdańska, które to będą Inwestorem budowy przedmiotowej ulicy.

Pkt 9 – Zaprojektowany układ jest układem bezpiecznym i nie zachodzi potrzeba jego zmiany. Pkt 10 – Budowa ul. Nowej Kielnieńskiej leży w gestii miasta Gdańska. Inwestor przedsięwzięcia związanego z budową drogi ekspresowej (GDDKiA) jest otwarty na spotkanie, natomiast bezpośrednia koordynacja prac będzie możliwa przy jednoczesnej realizacji tych inwestycji. Rozwiązania przyjęte w ramach budowy tzw. Trasy Kaszubskiej (TK) i Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (OMT) zostały zaakceptowane przez Biuro Rozwoju Gdańska. GDDKiA przyjęła założenie realizacji TK i OMT w tym samym czasie. Pkt 11 – Połączenie ul. Rewerenda z ul. Nową Rdestową zostanie zapewniona za pomocą skrzyżowania. Ostateczny rodzaj skrzyżowania będzie wynikać z wykonanych analiz ruchu oraz obliczeń przepustowości skrzyżowania, które są jeszcze prowadzone. Pkt 12 – Odwodnienie powstającego układu komunikacyjnego na węźle „Chwaszczyno” będzie wymagało budowy zbiorników retencyjnych. Oczyszczona woda ze zbiorników retencyjnych będzie odprowadzana do odbiorników naturalnych. Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego (PB), dla projektowanego układu odwodnienia zostanie uzyskane pozwolenie wodnoprawne. Obecnie prace projektowe nad odwodnieniem węzła „Chwaszczyno” jeszcze trwają. Nie przewiduje się odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych. Pkt 13 – Inwestor w piśmie O.Gd.I.-1.4110.188.427.2015.ps z dnia 11.12.2015r udzielił odpowiedzi na pismo Sołectwa i Burmistrza Gminy Żukowo KD.7230.5.191.2015/JD z dnia 19.11.2015r.

18. Krystyna Twardygrosz Katarzyna Twardygrosz Anna Twardygrosz Kamila Twardygrosz Wniosek z dnia 17.12.2015 Sprawa 4110/188.1.326
Dostęp do nieruchomości 857/2 i 857/3 na czas prowadzenia inwestycji będzie zapewniony przez Wykonawcę robót. Dodatkowo, pragniemy poinformować, że na podstawie obecnie posiadanej dokumentacji (tj. etap Koncepcji Programowej), nieruchomość 214/4 przewidziana jest do przejęcia w całości na rzecz Skarbu Państwa

19. Sandra Przywoska Wniosek z dnia 17.12.2015 Sprawa 4110/188.1.327
Budowa ul. Nowej Kielnieńskiej jest inwestycją należącą do zadań samorządowych i będzie realizowana przez miasto Gdańsk. Układ docelowy podłączenia ul. Nowej Kielnieńskiej do węzła „Chwaszczyno” wraz z projektowanym rondem na wysokości Osiedla Angielskiego został wrysowany w przedmiotowym opracowaniu na podstawie materiałów uzyskanych z Biura Rozwoju Gdańska i nie stanowi rozwiązań projektowych proponowanych przez GDDKiA. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest Inwestorem inwestycji polegających na budowie Trasy Kaszubskiej i Obwodnicy Metropolitalnej. Wszelkie pytania o szczegóły techniczne i zastrzeżenia odnośnie rozwiązań projektowych dla ul. Nowej Kielnieńskiej i jej docelowego podłączenia do węzła „Chwaszczyno” należy kierować do władz samorządowych Gdańska, które to będą Inwestorem przedmiotowej ulicy.

20. Sebastian Łupak Wniosek z dnia 16.12.2015 Sprawa 4110/188.1.328
Budynki mieszkalne przy ul. Rubinowej 9 i 11 znajdują się w odległości około 140m od krawędzi projektowanej jezdni tzw. ul. Nowej Kielnieńskiej. W ramach Koncepcji Programowej drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Gdynia wykonywana jest analiza akustyczna, która wskaże tereny, dla których konieczne jest zaprojektowanie ekranów przeciwhałasowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz. U. z 2014 poz. 112). Dla zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej na działce 227/9 i 227/8 w Chwaszczynie, w chwili obecnej, nie przewidziano budowy ekranu akustycznego, ponieważ nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na granicy terenu chronionego. Ostateczny kształt rozwiązań projektowych, przyjętych na etapie Koncepcji Programowej, udostępniony zostanie na stronie internetowej przedmiotowej inwestycji. Planowany termin udostępnienia ostatecznej wersji Koncepcji to maj/czerwiec 2016r. . Ponadto informujemy, że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko, na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109).

21. Jolanta i Dariusz Tuchołka Wniosek z dnia 16.12.2015 Sprawa 4110/188.1.329
Na podstawie obecnie posiadanej dokumentacji (tj. etap Koncepcji Programowej), przedmiotowa nieruchomość o numerze 146/8 przewidziana jest do przejęcia w części (około 50% powierzchni nieruchomości) na rzecz Skarbu Państwa, a zabudowania na niej zlokalizowane nie są planowane do wyburzenia. Zakres ostatecznego wywłaszczenia, w tym ewentualne wyburzenia, wraz z wypłatą należnego odszkodowania, będzie możliwy do określenia dopiero na etapie Projektu Budowlanego oraz po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej (ZRID, potocznie: pozwolenie na budowę), którego termin wykonania, zgodnie z założonym harmonogramem, przypada na wrzesień 2017r. (uzyskanie ZRID planowane jest na luty 2018r.). Budowa przedmiotowej inwestycji najszybciej może rozpocząć się, według założonego harmonogramu, w kwietniu 2018r., natomiast koniec robót budowlanych przewidziany jest na lipiec 2020r. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, zarządca drogi jest obowiązany do nabycia na wniosek właściciela tej części nieruchomości. Roszczenie o wykup tzw. „resztówki” ma charakter cywilnoprawny, co oznacza, że zgodnie z Kodeksem Cywilnym na właścicielu spoczywa obowiązek udowodnienia, że działka nie nadaje się do wykorzystania na dotychczasowe cele. Należy wskazać, że rozpatrzenie przez zarządcę wniosku właściciela pozostałej po podziale części o jej nabycie na podstawie przywołanego wyżej przepisu jest możliwe po uzyskaniu przez decyzję ZRID waloru ostateczności. Powyższe wynika z faktu zatwierdzania podziału nieruchomości treścią decyzji ZRID, której ostateczność stanowi podstawę do formalnego podziału nieruchomości. Reasumując rozpatrzenie przedmiotowego wniosku będzie możliwe dopiero po wydaniu przez Wojewodę Pomorskiego decyzji ZRID i uzyskaniu przez nią waloru ostateczności. Zgodnie z założeniami wynikającymi z harmonogramu planowany termin uzyskania decyzji ZRID przypada na luty 2018 r. W ramach Koncepcji Programowej drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Gdynia wykonywana jest analiza akustyczna, która wskaże tereny, dla których konieczne jest zaprojektowanie ekranów przeciwhałasowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz. U. z 2014 poz. 112). Ostateczny kształt rozwiązań projektowych, przyjętych na etapie Koncepcji Programowej, udostępniony zostanie na stronie internetowej przedmiotowej inwestycji. Planowany termin udostępnienia ostatecznej wersji Koncepcji to maj/czerwiec 2016r. Ponadto informujemy, że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko, na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca dokona inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. Po zakończeniu inwestycji stan budowli w przypadku stwierdzonych uszkodzeń na koszt Wykonawcy robót zostanie przywrócony do stanu początkowego.

22. Katarzyna Anders-Świdkowska Wniosek z dnia 16.12.2015 Sprawa 4110/188.1.330
Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.328.


23. Grzegorz Wenta Wniosek z dnia 16.12.2015 Sprawa 4110/188.1.331

Pkt 1 – Informujemy, że jeżeli dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej: decyzji ZRID) odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni od: dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID, której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności lub dnia doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji ZRID rygoru natychmiastowej wykonalności albo dnia w którym decyzja ZRID stała się ostateczna, to wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości. W przypadku skorzystania z powyższego bonusu nie przysługuje lokal zamienny.

Pkt 2 Odszkodowanie za przejętą nieruchomość ustalane jest treścią decyzji administracyjnej wydawanej przez Wojewodę lub treścią zawartej pomiędzy stronami ugody administracyjnej. Jeśli dotychczasowy właściciel nie zaakceptuje oferty przedstawionej w celu zawarcia ugody administracyjnej, kwestia odszkodowania zostanie ustalona w toku prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego postępowania administracyjnego. Wojewoda Pomorski w treści decyzji odszkodowawczej zobowiązuje Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do zapłaty odszkodowania w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna. W tym przypadku wypłata zaliczki przed wydaniem decyzji odszkodowawczej nie jest możliwa. Wypłata zaliczki możliwa jest jedynie w przypadku, gdy Wojewoda Pomorski ustalił w drodze decyzji wysokość odszkodowania. Na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania wypłaca się zaliczkę w wysokości 70% odszkodowania ustalonego przez organ pierwszej instancji w decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.

24. Magdalena RoszkowskaDobroń Wniosek z dnia 16.12.2015 Sprawa 4110/188.1.332
Składanie wniosków dla każdej Gminy zostało ustalone na tych samych warunkach. Materiały na stronie internetowej zostały zamieszczone na tydzień przed każdym spotkaniem. Wnioski należało składać w terminie jednego tygodnia po spotkaniu, ze względu na wiążące terminy na ukończenie etapu Koncepcji Programowej, w której należy uwzględnić zasadne wnioski mieszkańców i władz samorządowych. Uznano dwa tygodnie na zapoznanie się z materiałami i złożenie wniosków za wystarczające. Pozostała treść odpowiedzi jak we wniosku nr 4110/188.1.309.

25. Teresa, Tadeusz, Olga Martyniuk Lista z podpisami 33 osób. Wniosek z dnia 16.12.2015 Sprawa 4110/188.1.334
Pkt.1, 2 Informujemy, że na podstawie obecnie obowiązujących przepisów w związku z inwestycją realizowaną w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej: decyzja ZRID) prawo własności nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji nabywa z mocy prawa Skarb Państwa. Z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa wypłacane jest odszkodowanie. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wysokość odszkodowania za przejęte nieruchomości ustala się według stanu nieruchomości z dnia wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dlatego też brak jest możliwości ustalenia wysokości odszkodowania i jego wypłaty przed wydaniem decyzji ZRID. Dopiero wydana przez Wojewodę Pomorskiego decyzja ZRID staje się podstawą do rozpoczęcia procedury ustalenia wysokości odszkodowania. Odszkodowanie ustalane jest treścią decyzji administracyjnej wydawanej przez Wojewodę lub na podstawie zawartej przez strony ugody administracyjnej. Natomiast wypłata zaliczki możliwa jest jedynie w przypadku gdy Wojewoda Pomorski ustalił w drodze decyzji wysokość odszkodowania. Na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania wypłaca się zaliczkę w wysokości 70% odszkodowania ustalonego przez organ pierwszej instancji w decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. Odnosząc się do pytania dotyczącego terminów wydania nieruchomości Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku informuje, że w przypadku gdy decyzji ZRID nadany zostanie rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych przedmiotowa decyzja będzie zobowiązywała do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń. Jednocześnie informujemy, że w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją ZRID odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni od: dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID, której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności lub dnia doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji ZRID rygoru natychmiastowej wykonalności albo dnia w którym decyzja ZRID stała się ostateczna, to wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości.
Ponadto informujemy, że zgodne z obowiązującymi unormowaniami prawnymi przy ustalaniu wysokości odszkodowania obowiązują poniższe zasady:

 • przy wycenie przejmowanej nieruchomości stosuje się tzw. zasadę korzyści, zgodnie z którą jeżeli wartość nieruchomości ustalonej według dotychczasowego sposobu użytkowania jest mniejsza niż wartość gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne to wartość wywłaszczonej nieruchomości określa się według korzystniejszego przeznaczenia drogowego. Ponadto, jeżeli nie jest możliwe dokonanie wyceny wartości rynkowej to biegły ustala wartość odtworzeniową, odzwierciedlającą wysokość kosztów niezbędnych na odtworzenie danego składnika majątkowego, pomniejszonych o stopień jego zużycia oraz uwzględniających koszty niezbędnej dokumentacji i nadzoru,
 • wysokość odszkodowania ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji ZRID przez Wojewodę oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania,
 • w przypadku gdy decyzja ZRID dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu, powiększa się o kwotę 10 000 zł w odniesieniu do tej nieruchomości,
 • jeżeli na wycenianej nieruchomości ustanowione są ograniczone prawa rzeczowe (m.in. użytkowanie, służebność) to wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu pomniejsza się o kwotę równą wartości tych praw, wypłacaną osobom, którym te prawa przysługiwały,  jeżeli na nieruchomości lub na prawie wieczystego użytkowania tej nieruchomości jest ustanowiona hipoteka, to hipoteka ta wygasa w części dotyczącej nieruchomości przejmowanej pod drogę, a wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu pomniejsza się o odszkodowanie ustalone dla wierzyciela z tytułu wygaśnięcia hipoteki w wysokości świadczenia głównego wraz z odsetkami (w przypadku gdy zadłużenie z tytułu hipoteki przewyższa wartość nieruchomości to całość odszkodowania przysługuje wierzycielowi hipotecznemu – z pominięciem bonusów za wydanie nieruchomości, tj. dodatkowych 5% i 10 000,00 zł). W przypadku gdy przejmowana działka jest tylko częścią obciążonej hipoteką większej nieruchomości, na wniosek właściciela bądź użytkownika wieczystego wierzyciel hipoteczny może wyrazić zgodę, by całość odszkodowania otrzymał właściciel bądź użytkownik wieczysty (jeśli uzna, że odszkodowanie nie wpływa na zabezpieczenie kredytu).
  Na podstawie obecnych doświadczeń z realizowanej Obwodnicy Kościerzyny, wydawanie nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi następowało w okresie 6 miesięcy od daty wydania decyzji ZRID przez Wojewodę Pomorskiego, pomimo że roboty budowlane już trwały. Taka opinia była przedstawiana Państwu na spotkaniu informacyjnym w Chwaszczynie.

Pkt 3 – Jadąc trasą główną z kierunku Żukowa, ze względów bezpieczeństwa, nie będzie możliwy bezpośredni zjazd na węźle „Gdynia Dąbrowa”. Wprowadzenie przedmiotowej relacji jest niemożliwe technicznie ze względów na zbyt krótkie odcinki przeplatania oraz aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym uczestnikom ruchu. Relacja z Żukowa na węzeł „Gdynia Dąbrowa” będzie zapewniona w układzie tymczasowym poprzez rondo zaprojektowane od strony wylotu z węzła na ul. Nową Kielnieńską. Pojazdy jadące z Żukowa będą miały możliwość zjazdu łącznicą na ul. Nową Kielnieńską, a następnie po zawróceniu na rondzie łącznicą z ul. Nowej Kielnieńskiej włączą się do drogi ekspresowej z możliwością zjazdu na węźle „Gdynia Dąbrowa”.

26. Przesłała Dorota Aniołkowska Imię i nazwisko Wnioskodawca nieczytelne Wniosek z dnia 17.12.2015 Sprawa 4110/188.1.335
Na podstawie obecnie posiadanej dokumentacji (tj. etap Koncepcji Programowej), przedmiotowa nieruchomość o numerze 140 planowana jest do podziału na pięć części z czego dwie z nich planowane są do przejęcia pod inwestycję (około 1,65ha), natomiast nieruchomość 146/16 planowana jest do podziału na trzy części i dwie z nich planowane są do przejęcia pod inwestycję (łącznie około 0,35ha). Informujemy jednocześnie, że na etapie opracowania Projektu Budowlanego przyjęte rozwiązania techniczne mogą w pewnym zakresie ulec zmianie. Zakres ostatecznego wywłaszczenia, w tym ewentualne wyburzenia, wraz z wypłatą należnego odszkodowania, będzie możliwy do określenia dopiero na etapie Projektu Budowlanego oraz po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej (ZRID, potocznie: pozwolenie na budowę), którego termin wykonania, zgodnie z założonym harmonogramem, przypada na wrzesień 2017r. (uzyskanie ZRID planowane jest na luty 2018r.). Budowa przedmiotowej inwestycji najszybciej może rozpocząć się, według założonego harmonogramu, w kwietniu 2018r., natomiast koniec robót budowlanych przewidziany jest na lipiec 2020r. Dojazd do wszystkich części nieprzejętych pod Inwestycję nieruchomości zostanie zapewniony z tzw. ul. Nowej Rdestowej. Dokładna lokalizacja zjazdów zostanie ustalona na późniejszym etapie (tzn. podczas opracowywania Projektu Budowlanego).

27. Maciej Czerniawski Radca Prawny Zakład Innowacyjny technik Energetycznych PROMAT Wniosek z dnia 17.12.2015 Sprawa 4110/188.1.336
Pkt 1, 2, 3 Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, w związku z inwestycją realizowaną w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej: decyzja ZRID), prawo własności nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji nabywa z mocy prawa Skarb Państwa. Datą przejęcia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości przewidzianych pod mający powstać pas drogowy jest dzień ostateczności decyzji ZRID. Z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa wypłacane jest odszkodowanie, które ustalane jest w toku prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego postępowania administracyjnego, kończącego się decyzją administracyjną lub zawartą przez strony ugodą administracyjną. W toku prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego postępowania administracyjnego poprzedzającego wydanie decyzji ustalającej odszkodowanie powoływany jest rzeczoznawca majątkowy. Biegły sporządza wycenę przejmowanej na własność Skarbu Państwa nieruchomości, która to stanowi podstawę do ustalenia wysokości należnego byłemu właścicielowi odszkodowania. Jednocześnie informujemy, że wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy przy uwzględnieniu w szczególności celu wyceny, rodzaju i położenia nieruchomości, przeznaczenia w planie miejscowym, stanu nieruchomości oraz dostępnych danych o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych. Ponadto informujemy, ze zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wysokość odszkodowania za przejęte nieruchomości ustala się według stanu nieruchomości z dnia wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dlatego też brak jest możliwości ustalenia wysokości odszkodowania i jego wypłaty przed wydaniem decyzji ZRID. Dopiero wydana przez Wojewodę Pomorskiego decyzja ZRID staje się podstawą do rozpoczęcia procedury ustalenia wysokości odszkodowania. Natomiast wypłata zaliczki możliwa jest jedynie w przypadku, gdy Wojewoda Pomorski ustalił w drodze decyzji wysokość odszkodowania. Na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania wypłaca się zaliczkę w wysokości 70% odszkodowania ustalonego przez organ pierwszej instancji w decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.

Ponadto informujemy, że zgodne z obecnymi unormowaniami prawnymi przy ustalaniu wysokości odszkodowania obowiązują poniższe zasady:

 • przy wycenie przejmowanej nieruchomości stosuje się tzw. zasadę korzyści, zgodnie z którą jeżeli wartość nieruchomości ustalonej według dotychczasowego sposobu użytkowania jest mniejsza niż wartość gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne to wartość wywłaszczonej nieruchomości określa się według korzystniejszego przeznaczenia drogowego. Ponadto, jeżeli nie jest możliwe dokonanie wyceny wartości rynkowej to biegły ustala wartość odtworzeniową, odzwierciedlającą wysokość kosztów niezbędnych na odtworzenie danego składnika majątkowego, pomniejszonych o stopień jego zużycia oraz uwzględniających koszty niezbędnej dokumentacji i nadzoru,
 • wysokość odszkodowania ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji ZRID przez Wojewodę oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania,
 • w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją ZRID odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od: dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID, której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności lub dnia doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji ZRID rygoru natychmiastowej wykonalności albo dnia, w którym decyzja ZRID stała się ostateczna, to wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości,
 • w przypadku, gdy decyzja ZRID dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu, powiększa się o kwotę 10 000 zł w odniesieniu do tej nieruchomości,
 • jeżeli na wycenianej nieruchomości ustanowione są ograniczone prawa rzeczowe (m.in. użytkowanie, służebność) to wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu pomniejsza się o kwotę równą wartości tych praw, wypłacaną osobom, którym te prawa przysługiwały,
 • jeżeli na nieruchomości lub na prawie wieczystego użytkowania tej nieruchomości jest ustanowiona hipoteka, to hipoteka ta wygasa w części dotyczącej nieruchomości przejmowanej pod drogę, a wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu pomniejsza się o odszkodowanie ustalone dla wierzyciela z tytułu wygaśnięcia hipoteki w wysokości świadczenia głównego wraz z odsetkami (w przypadku gdy zadłużenie z tytułu hipoteki przewyższa wartość nieruchomości to całość odszkodowania przysługuje wierzycielowi hipotecznemu – z pominięciem bonusów za wydanie nieruchomości, tj. dodatkowych 5% i 10 000,00 zł). W przypadku, gdy przejmowana działka jest tylko częścią obciążonej hipoteką większej nieruchomości, na wniosek właściciela bądź użytkownika wieczystego wierzyciel hipoteczny może wyrazić zgodę, by całość odszkodowania otrzymał właściciel bądź użytkownik wieczysty (jeśli uzna, że odszkodowanie nie wpływa na zabezpieczenie kredytu).


28. Prof. UG dr hab. Wojciech Zalewski Członek Zarządu Osiedla Angielskiego Wniosek z dnia 12.12.2015 Sprawa 4110/188.1.337

Pkt 1 Dokumentacja projektowa planowanej inwestycji, polegającej na budowie drogi ekspresowej S6 tzw. Trasy Kaszubskiej w rejonie węzła Chwaszczyno, uwzględnia, w niezbędnym zakresie, powiązania z sąsiadującymi inwestycjami, takimi jak: Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, (której Inwestorem jest również GDDKiA), czy tzw. ul. Nowa Kielnieńska, (której Inwestorem jest Gmina Miasto Gdańsk).

Pkt 2 Przebieg przedmiotowej inwestycji wybrany został na podstawie prowadzonej, na etapie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowym (STEŚ), analizy wielokryterialnej. Na etapie STEŚ przeanalizowanych zostało 10 wariantów przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S6, prowadzone były również konsultacje społeczne. Wybrany ostatecznie wariant (IIA2) uznany został za najbardziej korzystny. Na podstawie wybranego ostatecznie wariantu uzyskana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr RDOŚ-Gd-WOO.4200.3.153.2011.AJA.ES z dnia 30.05.2014r., wyznaczająca korytarz, w którym planowana droga ekspresowa powstanie. Ponadto, pragniemy nadmienić, że z dniem 04.01.2016r. powyższa w/w decyzja stała się ostateczna.

Pkt 3 W chwili obecnej nie są znane wysokości odszkodowań. Podstawą do rozpoczęcia procedury ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości jest decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej: decyzja ZRID). Odszkodowanie ustalane jest treścią decyzji administracyjnej wydawanej przez Wojewodę lub treścią zawartej pomiędzy stronami ugody administracyjnej. Trudno, więc się odnieść do stwierdzenia, że „planowana inwestycja nie zapewnia godziwych odszkodowań”. Na podstawie obecnych doświadczeń, np. z realizowanej Obwodnicy Kościerzyny, wydawanie nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi następowało w okresie 6 miesięcy od daty wydania decyzji ZRID przez Wojewodę Pomorskiego, pomimo że roboty budowlane już trwały. Taka opinia była przedstawiana Państwu na spotkaniu informacyjnym w Chwaszczynie.

Pkt 4 Odp. jak w pkt 2.

Pkt 5 Odp. jak w pkt 1, 2

Pkt 6 Dopiero ostateczna decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej (ZRID) daje Inwestorowi prawo do dysponowania nieruchomościami, przewidzianymi pod przyszły pas drogowy drogi ekspresowej S6. Ostateczny kształt linii rozgraniczających inwestycję (pas drogowy projektowanej drogi ekspresowej S6) będzie możliwy do określenia dopiero na etapie Projektu Budowlanego, którego termin wykonania, zgodnie z założonym harmonogramem, przypada na wrzesień 2017r. (uzyskanie ZRID planowane jest na luty 2018r.). Do tego czasu nie ma podstaw prawnych, aby pozwoleń na budowę na terenie objętych planowaną inwestycją nie wydawać. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wysokość odszkodowania za przejęte nieruchomości ustala się według stanu nieruchomości z dnia wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pkt 7 Przebieg inwestycji planowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku (GDDKiA), zarówno tzw. Trasy Kaszubskiej (TK) jak również Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (OMT), wybrany został na podstawie prowadzonych, na etapie Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego (STEŚ), analiz wielokryterialnych. Na etapie STEŚ przeanalizowanych zostało wiele wariantów przebiegu projektowanych w/w dróg ekspresowych, przeprowadzone również zostały konsultacje społeczne. Wybrane ostatecznie warianty uznane zostały za najbardziej korzystne. Na podstawie wybranych ostatecznie wariantów uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, wyznaczające korytarze, w których planowane drogi ekspresowe powstaną. Obecny etap (tj. etap Koncepcji Programowej) polega m.in. na uszczegółowieniu rozwiązań projektowych, przyjętych na etapie STEŚ.

Pkt 8 Osiedle Angielskie znajduje się poza zakresem prowadzonej przez GDDKiA Inwestycji, zarówno dla Trasy Kaszubskiej jak i Obwodnicy Metropolitalii Trójmiasta. Osiedle zlokalizowane jest poza zakresem Decyzji Środowiskowych dla wymienionych wyżej Inwestycji oraz znajduje się poza zakresem mapy do celów projektowych, na której opracowywane są szczegółowe (w skali 1: 1000) rozwiązania projektowe z etapu Koncepcji Programowej. Układ docelowy podłączenia ul. Nowej Kielnieńskiej do węzła „Chwaszczyno” wraz z projektowanym rondem na wysokości Osiedla Angielskiego został wrysowany w przedmiotowym opracowaniu na podstawie materiałów uzyskanych z Biura Rozwoju Gdańska i nie stanowi rozwiązań projektowych proponowanych przez GDDKiA.

Pkt 9 Węzeł „Chwaszczyno” w układzie docelowym uwzględnia budowę tzw. Nowej Kielnieńskiej, która będzie posiadała zdecydowanie lepsze parametry niż obecna droga wojewódzka nr 218, zatem ruch z w/w węzła do Oliwy będzie odbywał się poprzez ulicę realizowaną przez Gminę Miasto Gdańsk. Pkt 10 Węzeł „Chwaszczyno” w układzie docelowym uwzględnia budowę tzw. Nowej Kielnieńskiej, która będzie posiadała zdecydowanie lepsze parametry niż obecna droga wojewódzka nr 218, zatem ruch tranzytowy z w/w węzła do Oliwy (kierunek Gdańsk) będzie odbywał się poprzez ulicę realizowaną przez Gminę Miasto Gdańsk, natomiast ruchu lokalny będzie odbywał się poprzez istniejącą ulicę Oliwską.

Pkt 11 Odp. jak w pkt 9 i 10.

Pkt 12 Osiedle Angielskie znajduje się poza zakresem prowadzonej przez GDDKiA Inwestycji, zarówno dla Trasy Kaszubskiej jak i Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta. Osiedle zlokalizowane jest poza zakresem Decyzji Środowiskowych dla wymienionych wyżej Inwestycji oraz znajduje się poza zakresem mapy do celów projektowych, na której opracowywane są szczegółowe (w skali 1: 1000) rozwiązania projektowe z etapu Koncepcji Programowej. Układ docelowy podłączenia ul. Nowej Kielnieńskiej do węzła „Chwaszczyno” wraz z projektowanym rondem na wysokości Osiedla Angielskiego został wrysowany w przedmiotowym opracowaniu na podstawie materiałów uzyskanych z Biura Rozwoju Gdańska i nie stanowi rozwiązań projektowych proponowanych przez GDDKiA. Wszelkie pytania o szczegóły techniczne odnośnie układu sytuacyjno wysokościowego tzw. ul. Nowej Kielnieńskiej i jej docelowego podłączenia do węzła „Chwaszczyno” należy kierować do władz samorządowych Gdańska, które to będą Inwestorem przedmiotowej ulicy.

Pkt 13 Projektowana droga ekspresowa zostanie zrealizowana na podstawie obowiązujących przepisów, zatem nie ma podstaw do obaw, że wzmożony ruch może skutkować rozszczelnieniem zbiorników ściekowych.

Pkt 14 Odp. jak w pkt 12.

Pkt 15 Odp. jak w pkt 12.

Pkt 16 Odp. jak w pkt 12.

Pkt 17 Odp. jak w pkt 12.

Pkt 18 Na chwilę obecną, na podstawie przekazanych materiałów przez Biuro Rozwoju Gdańska, które Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, uwzględniła w swoim opracowaniu, nie przewiduje się zmiany początku opracowania tzw. Nowej Kielnieńskiej, w kierunku miasta Gdańska.

Pkt.19 Odp. jak w pkt 12.

29. Piotr Pundzis Dorota Pundzis Wniosek z dnia 17.12.2015 Sprawa 4110/188.1.341
W związku z planowaną realizacją budowy Trasy Kaszubskiej, na obecnym etapie opracowywana jest Koncepcja Programowa, której celem jest ustalenie wytycznych, co do rozwiązań geometrycznych i konstrukcyjnych dla projektu budowlanego. Ostateczny zakres terenu przewidzianego do przejęcia pod przyszły pas drogowy zostanie ustalony na etapie opracowywania projektu budowlanego, będącego załącznikiem do wydawanej przez Wojewodę Pomorskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej: decyzji ZRID). Zgodnie z założonym harmonogramem termin wykonania projektu budowlanego ustalony jest na wrzesień 2017 r. Na obecnym etapie projektowym (etap Koncepcji Programowej) działka niezabudowana o nr 1225/45 przewidziana jest do przejęcia w całości pod inwestycję, natomiast sąsiadująca niedzielona działka zabudowana o nr 1225/44 nie jest przewidziana do wykupu. Odległość budynku mieszkalnego na działce 1225/44 od krawędzi jezdni łącznicy ul. Nowa Kielnieńska – Gdynia wynosi około 25m. Na wysokości przedmiotowego budynku na krawędzi korony łącznicy, w chwili obecnej, zaprojektowano ekran akustyczny zapewniający dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów chronionych. Ostateczny kształt rozwiązań projektowych, przyjętych na etapie Koncepcji Programowej, udostępniony zostanie na stronie internetowej przedmiotowej inwestycji. Planowany termin udostępnienia ostatecznej wersji Koncepcji to maj/czerwiec 2016r. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, zarządca drogi jest obowiązany do nabycia na wniosek właściciela tej części nieruchomości. Należy wskazać, że rozpatrzenie przez zarządcę wniosku właściciela pozostałej po podziale części o jej nabycie na podstawie przywołanego wyżej przepisu jest możliwe po uzyskaniu przez decyzję ZRID waloru ostateczności. Powyższe wynika z faktu zatwierdzania podziału nieruchomości treścią decyzji ZRID, której ostateczność stanowi podstawę do formalnego podziału nieruchomości. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że pod pojęciem podziału nieruchomości należy rozumieć geodezyjny podział nieruchomości, tj. wydzielenie z istniejącej działki ewidencyjnej za pomocą linii rozgraniczającej ustalonej w decyzji ZRID działki gruntu przeznaczonej do przejęcia pod przyszły pas drogowy. Zgodnie z założeniami wynikającymi z harmonogramu planowany termin uzyskania decyzji ZRID przypada na luty 2018 r.

30. Anna i Ryszard Jarczewscy Wniosek z dnia 16.12.2015 Sprawa 4110/188.1.342
Składanie wniosków dla każdej Gminy zostało ustalone na tych samych warunkach. Materiały na stronie internetowej zostały zamieszczone na tydzień przed każdym spotkaniem. Wnioski należało składać w terminie jednego tygodnia po spotkaniu, ze względu na wiążące terminy na ukończenie etapu Koncepcji Programowej, w której należy uwzględnić zasadne wnioski mieszkańców i władz samorządowych. Uznano dwa tygodnie na zapoznanie się z materiałami i złożenie wniosków za wystarczające. Pozostała treść odpowiedzi jak we wniosku nr 4110/188.1.309.

31. Jan Bullmann Wniosek z dnia 15.12.2015 Sprawa 4110/188.1.349
Przebieg inwestycji, zarówno tzw. Trasy Kaszubskiej (TK) jak również Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (OMT), wybrany został na podstawie prowadzonych, na etapie Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego (STEŚ), analiz wielokryterialnych. Na etapie STEŚ przeanalizowanych zostało wiele wariantów przebiegu projektowanych w/w dróg ekspresowych, przeprowadzone również zostały konsultacje społeczne. Wybrane ostatecznie warianty uznane zostały za najbardziej korzystne. Na podstawie wybranych ostatecznie wariantów uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, wyznaczające korytarze, w których planowane drogi ekspresowe powstaną. Obecny etap (tj. etap Koncepcji Programowej) polega m.in. na uszczegółowieniu rozwiązań projektowych, przyjętych na etapie STEŚ. – Mapy, przedstawiające rozwiązania projektowe przyjęte w Koncepcji Programowej, na 7 dni przed planowanym na terenie danej gminy spotkaniem informacyjnym zostały udostępnione na stronie internetowej www.trasakaszubska.pl w zakładce „Spotkania informacyjne” w tym przypadku w folderze „Gmina Żukowo”. Dodatkowo, przez opracowaniem planów sytuacyjnych na etapie Koncepcji Programowej, na w/w stronie internetowej znajdowały się arkusze przedstawiające rozwiązanie projektowe z etapu STEŚ, zarówno dla TK, jak i OMT, w zakresie węzła Chwaszczyno. – Projekty koncepcyjne organizacji ruchu opracowane są w trakcie opracowywania i mogą ewentualnie zostać przekazane po ostatecznym odbiorze dokumentacji. W ramach zadania zostaną opracowane projekty organizacji ruchu obejmujące wszelkie elementy związane z budową drogi ekspresowej. Tutejszy Oddział nie posiada planów organizacji ruchu na terenie miasta Gdańska i Gdyni, gdyż są one w posiadaniu właściwych jednostek, tj. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku oraz Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni. Organizacja ruchu na ul. Kaszubska Droga oraz wjazd i wyjazd nie ulegną zmianie. Zostanie ona podłączona łącznikiem pod wiaduktem w ciągu drogi nr 218 do drogi DZ_0+214P_TC, która z kolei zostanie podłączona skrzyżowaniem do drogi nr. 218. Obecnie przy ul. Kaszubska Droga nie ma żadnych chodników i szerokość nawierzchni z płyt żelbetowych wynosi 5m. Nowy łącznik prowadzący pod wiaduktem pod drogą nr. 218 będzie posiadał nawierzchnię bitumiczną szerokości 5,5m oraz chodnik o szerokości 2m. – W związku z trwającymi pracami projektowymi nie ma możliwości przekazania map oraz analiz oddziaływania planowanej inwestycji na tereny przyległe do ulic Oliwska, Kaszubska Droga, Osiedle nad Jeziorem. Na chwilę obecną istnieje możliwość przekazania analiz wykonanych na etapie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Finansowe, które były podstawą do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zarówno dla Trasy Kaszubskiej, jak i Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, – W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany przeciwhałasowe. Przy terenach, na których nie ma obecnie zabudowy ekrany przeciwhałasowe nie są projektowane. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają tereny faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie. Lokalizacja ekranów akustycznych wzdłuż projektowanej drogi ekspresowej S6 m.in. w sąsiedztwie „Osiedla Nad Jeziorem” w dalszym ciągu poddawana jest szczegółowym obliczeniom i symulacjom. Ostateczny kształt rozwiązań projektowych, przyjętych na etapie Koncepcji Programowej, udostępniony zostanie na stronie internetowej przedmiotowej inwestycji. Planowany termin udostępnienia ostatecznej wersji Koncepcji to maj/czerwiec 2016r.Ponadto informujemy, że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko, na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). W ramach inwestycji nie są planowane roboty pomiędzy Osiedlem Nad Jeziorem a jeziorem. Obszar ten nie jest objęty Decyzją Środowiskową dla inwestycji TK i OMT. Budowa ulicy Nowej Kielnieńskiej jest inwestycją należącą do zadań samorządowych i będzie realizowana przez władze samorządowe miasta Gdańska. Układ docelowy podłączenia ul. Nowej Kielnieńskiej do węzła „Chwaszczyno” wraz z projektowanym rondem na wysokości Osiedla Angielskiego został wrysowany w przedmiotowym opracowaniu zgodnie z materiałami uzyskanymi z Biura Rozwoju Miasta Gdańska i nie stanowi rozwiązań projektowych proponowanych przez GDDKiA. Wszelkie pytania o szczegóły techniczne odnośnie układu sytuacyjno wysokościowego ul. Nowej Kielnieńskiej i jej docelowego podłączenia do węzła „Chwaszczyno” należy kierować do władz samorządowych Gdańska, które to będą Inwestorem budowy przedmiotowej ulicy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, w ramach swojego zadania wykonuje łącznik od węzła „Chwaszczyno” do węzła „Gdynia Wielki Kack”, na parametrach drogi ekspresowej, tworząc spójny układ dróg ekspresowych. W przypadku dróg krajowych / wojewódzkich / gminnych, na terenie gminy na prawach powiatu, za budowę danej drogi odpowiadają władze samorządowe. Ze względu na dużą ilość wlotów w docelowym układzie na węźle „Chwaszczyno”, tj. Trasa Kaszubska, Obwodnica Metropolitalna, Nowa Kielnieńska oraz łącznik od węzła Chwaszczyno do węzła Gdynia Wielki Kack, ze względu na zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla uczestników ruchu, zapewnienie odpowiednio długich odcinków przeplatania oraz wykonania prawidłowego oznakowania poziomego oraz pionowego nie ma możliwości zapewnienia bezpośredniego włączenia z Chwaszczyna na węzeł. Takie połączenie w układzie docelowym zostanie zapewnione poprzez tzw. ul. Nową Kielnieńską. Na węźle „Chwaszczyno” nie będzie mógł się odbywać się ruch pieszy ani rowerowy. Ze względu na bliską odległość projektowanego wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 218, nie przewiduje się budowy bezkolizyjnego przejścia w ciągu Kaszubskiej Drogi, ani na wysokości Jeziora Osowskiego. Komunikacja miejska będzie odbywać się w dotychczasowy sposób. Dodatkowo, pragniemy poinformować, że istniejąca droga krajowa nr 20, będzie posiadała kontynuację z miastem Gdynia za pomocą tzw. ul. Nowej Rdestowej, przy której zostanie zlokalizowany chodnik wraz ze ścieżką rowerową. Tak jak zostało wyjaśnione na wstępie, wszelkie materiały przedstawione na spotkaniu informacyjnym zostały umieszczone na stronie internetowej www.trasakaszubska.pl w zakładce Spotkania informacyjne. Na obecnym etapie, tj. Koncepcja Programowa, pragniemy poinformować, że RDOŚ w Gdańsku nie jest stroną postępowania. Dopiero na etapie Projektu Budowlanego przy sporządzaniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, przy wydawaniu decyzji ZRID, wyda postanowienie w przedmiotowej sprawie.

 

źródło:trasakaszubska.pl

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.