Odpowiedź komitetu Stop Żwirowni na list firmy Polgravel

 

W ubiegłym tygodniu opublikowaliśmy pismo firmy Polgravel do Burmistrza i Radnych gminy Żukowo w publikacji pt. „Polgravel zabiera głos w sprawie żwirowni – pismo do gminy”. Dzisiaj dostaliśmy odpowiedź od Komitetu Obywatelskiego Stop Żwirowni, w którym autorzy odnoszą się do argumentacji firmy wydobywającej kruszywo. Pismo tej samej treści trafiło dziś do Urzędu Gminy Żukowo. Poniżej prezentujemy jego treść:

 

 


 

Dotyczy: Pisma do Rady Miejskiej w Żukowie złożonego w dniu 15 maja 2015 roku przez firmę Polgravel w sprawie podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Tuchom w rejonie ulicy Gdyńskiej oraz fragmentu wsi Chwaszczyno, w rejonie ulicy Leśnej oraz wniosku o podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowo dla fragmentu wsi Barniewice stan. działki nr 166.
Opierając się na jednoznacznej opinii mieszkańców wyrażonej w ankiecie podczas połączonego spotkania mieszkańców Chwaszczyna i Tuchomia z dnia 25.04.2015 oraz na uchwałach nr 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Chwaszczyno z dnia 07.05.2015, pragniemy zwrócić uwagę Rady Miejskiej w Żukowie na zaistniałe okoliczności.

 

Informacje ogólne:

W ocenie mieszkańców przeprowadzona przez PPH Polgravel analiza skutków jest jednostronna i nie oddaje rzeczywistego obrazu konsekwencji związanych z planowaną inwestycją.
Argument stworzenia potencjalnych, nowych dziesięciu etatów pracy w zestawieniu z bezsprzecznym pogorszeniem się warunków życia setek mieszkańców, jest nieracjonalny i nie może być brany pod uwagę jako niespełniający potrzeb interesu publicznego, który jest jedną z podstawowych zasad kształtowania polityki przestrzennej (art. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Sugerowana sekwencyjność eksploatacji złoża jest bez znaczenia, jako że jej efektem będzie tak czy inaczej degradacja i dewastacja całego branego pod uwagę terenu. Natomiast argument o możliwości korzystania przez mieszkańców z nienaruszonych inwestycją obszarów leśnych, szczególnie w przypadku działki nr 245/7 jest mylący, gdyż pozostawiona szczątkowa otulina ulegnie degradacji jako część ekosystemu zaafektowanego przez inwestycję. W związku z powyższym jak i biorąc pod uwagę jakość dotychczas przeprowadzonych rekultywacji, nie ma możliwości zapewnienia ochrony potrzeb interesu publicznego, ochrony walorów architektoniczno-krajobrazowych jak i spełnienia wymogów ochrony środowiska, które to, są podstawowymi zasadami kształtowania polityki przestrzennej (art. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

Wpływy do budżetu gminy:

Jak wynika z Planu finansowego Urzędu Gminy w Żukowie na rok 2015, planowane wpływy do budżetu wyniosą 113.461.367,65 (sto trzynaście milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) w tym z tytułu podatków od osób fizycznych to 27.098.513,00 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzynaście) złotych. Porównując budżety gminy z poprzednich lat kwota pochodząca z podatku od osób fizycznych wykazuje dynamiczną tendencje wzrostową.
Suma deklarowanych wpływów pochodzących z tytułu działalności PPH Polgravel w tym zestawieniu jest zatem marginalna i nie powinna być brana pod uwagę szczególnie dlatego, iż powstanie tego typu inwestycji na tym terenie będzie skutkowało zmniejszeniem wpływów z podatku od osób fizycznych na skutek ucieczki mieszkańców z tych terenów i zmniejszenia się dynamiki rozwoju osadnictwa mieszkalnego w regionie. Powyższe uchybia zasadzie zrównoważonego rozwoju gospodarczego jako zasadzie kształtowania polityki przestrzennej (art. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

Zatrudnienie:

Brak możliwości rozprzestrzenienia działalności PPH Polgravel na rozpatrywanym terenie nie będzie skutkowało likwidacją wspomnianych pięćdziesięciu miejsc pracy. Firma posiada na tym terenie zakład produkcji betonu, którego likwidacja nie jest przewidziana. Ponadto przedsiębiorstwo eksploatuje w rejonie pomorskim inne zakłady wydobywcze, tym samym posiada możliwość kompensacji negatywnych skutków zmian związanych z końcem eksploatacji złóż w rejonie Tuchomia, Chwaszczyna, Borowca i Barniewic.
Zatem ochrona kilku miejsc pracy, kosztem dewastacji kilkudziesięciu hektarów drzewostanu i znacznym pogorszeniem warunków życia setek mieszkańców nie przedstawia żadnej wartości.

 

Nieruchomości:

Fakt użytkowana wieczystego przez PPH Polgravel terenów zlokalizowanych nieopodal planowanej inwestycji tylko zwiększa obawy mieszkańców w związku z możliwością naruszenia prawa własności nieruchomości sąsiednich poprzez immisje, które będą wywołane działaniem kopalni. Spadek atrakcyjności gruntów sąsiednich i ich wartości jest bezsprzeczny i ściśle powiązany z planowaną inwestycją. Skutki tego widoczne są już teraz, jako że właściciele pobliskich nieruchomości doświadczyli w ostatnim czasie problemów ze zbyciem gruntów wynikających z niepewności i niejasnym statusem przyległych terenów.
Biorąc pod uwagę korzyści jakie dotychczas czerpało ze swojej działalność PPH Polgravel, oraz uciążliwość tej działalności dla mieszkańców, argument „uatrakcyjnienie rejonu Chwaszczyna poprzez przekazanie płyt „JOMB” w ilości 500 sztuk”, wydaje się być daleko nieracjonalny.

 

Podsumowanie:

Reasumując, należy stwierdzić, iż niezależnie od argumentów podnoszonych przez PPH Polgravel, wszelkie potencjalne „korzyści” związane z wydobyciem żwiru na terenie działek 245/7 w Tuchomiu i 166 w Barniewicach są marginalne w stosunku do niekorzystnych konsekwencji społeczno-środowiskowo-gospodarczych.
Dlatego też mieszkańcy wszystkich zainteresowanych Sołectw wyrażają nadzieję, że przedstawiciele władz gminnych nie dadzą się zmanipulować tendencyjnej analizie i wezmą pod uwagę, tak jak obiecali, to co najważniejsze, to jest interes społeczny i jednoznaczną opinię mieszkańców wyrażoną w przeprowadzonych konsultacjach i w dotychczas podjętych uchwałach.

 

Komitet Obywatelski Stop Żwirowni

 

Poniżej skan pierwszej strony pisma wraz z pieczątką wpływową UG Żukowo:

pismo-komitetu-do-gminy

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.