List do Burmistrza dotyczący problemu kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie

 

Poniżej publikujemy na prośbę autorów (członkowie Stowarzyszenia „Chwaszczyno 2030”, „Trzy jeziora”,mieszkańcy osiedli położonych przy Kaszubskiej Drodze oraz w rejonie ulic Asnyka, Fredry, Żeromskiego, Jana Pawła II, Szafirowej i Szmaragdowej reprezentowani przez „grupę przedstawicieli mieszkańców”) list złożony 11 marca 2011 r. w Urzędzie Gminy Żukowo do Burmistrza Jerzego Żurawicza.

 

 

 

My niżej podpisani, mieszkańcy Chwaszczyna:

1. członkowie Stowarzyszenia „Chwaszczyno 2030”,

2. członkowie Stowarzyszenia „Trzy jeziora”,

3. mieszkańcy osiedli położonych przy Kaszubskiej Drodze oraz w rejonie ulic Asnyka, Fredry, Żeromskiego, Jana Pawła II, Szafirowej i Szmaragdowej reprezentowani przez „grupę przedstawicieli mieszkańców”,

przedstawiamy swoje uwagi dotyczące wpływu budowanej przepompowni ścieków przy Kaszubskiej Drodze na rozwiązanie problemu kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie oraz składamy następujący wniosek:

wnosimy o:

1. przedstawienie zasadności ekonomicznej przeprowadzenie inwestycji celu publicznego – budowa przepompowni ścieków przy Kaszubskiej Drodze –
o parametrach zawartych w dokumentacji projektowej oraz  wykazanie, iż ta inwestycja leży w interesie społecznym,

2. udzielenie na piśmie odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym wniosku.

W drugiej połowie roku 2009 odbyło się szereg spotkań z mieszkańcami Chwaszczyna na temat skanalizowania naszych osiedli. Spotkania miały miejsce zarówno w Chwaszczynie jak
i w Urzędzie Gminy Żukowo.

1.      17 września 2009 r. spotkanie  w Urzędzie Gminy w Żukowie, w którym wzięli udział:
p. Jacek Pisz, p. Mirosław Nowak (inicjator spotkania), Radni Gminni z Chwaszczyna
p. Tomasz Fopke oraz p. Piotr Fikus, przedstawiciel dewelopera Euro Styl, szef ZUK-u
z Glincza p. Marian Marszałkowski, Burmistrz p. Albin Bychowski i zastępca Burmistrza p. Zdzisław Szczęsny. W trakcie spotkania poinformowano, iż do dnia 15 października 2009 r. zostanie nieodpłatnie przekazana Urzędowi Gminy gotowa dokumentacja projektowa przepompowni ścieków przy Kaszubskiej Drodze. Przepompownia ta docelowo obsłuży przyległe tereny umożliwiając rozbudowę sieci kanalizacyjnej na nowych osiedlach w rejonie Kaszubskiej Drogi, Asnyka, Fredry, Żeromskiego, Jana Pawła II, Szafirowej i Szmaragdowej. W roku 2010 przepompownia będzie mogła przyjąć ok. 160 m3 nieczystości na dobę. Koszt budowy przepompowni ścieków ma wynieść ok. 200 tys. zł.

2.      23 września 2009 r. spotkanie w remizie strażackiej w Chwaszczynie, na którym powołano  Grupę Przedstawicieli Mieszkańców, która postawiła sobie za cel wspieranie inicjatyw oraz działań Urzędu Gminy, które doprowadzą do zrealizowania, w możliwie najkrótszym czasie, przedsięwzięcia, jakim jest zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na naszych osiedlach.

 

3.      04 listopada 2009 r. spotkanie w Urzędzie Gminy Żukowo, w którym wzięli udział
z ramienia Urzędu: Burmistrz p. Albin Bychowski oraz zastępca Burmistrza p. Zdzisław Szczęsny, Radny p. Piotr Fikus oraz z ramienia „Grupy przedstawicieli mieszkańców”
p. Jacek Pisz, p. Mirosław Nowak, p. Sylwester Zadroga i p. Anna Utracka. Na tym spotkaniu dowiedzieliśmy się, iż warunkiem rozpoczęcia prac zmierzających do budowy kanalizacji sanitarnej na terenie naszych osiedli jest wcześniejsze wybudowanie przepompowni ścieków przy Kaszubskiej Drodze. Innym warunkiem, jaki postawił były burmistrz było sfinansowanie przez mieszkańców kosztów wykonania dokumentacji projektowej.

 

I. Problem kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie.

Według powszechnie udzielanych przez przedstawicieli Urzędu informacji problem kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie pojawił się w lipcu 2005 roku. 13 lipca 2005 r. został wyłączony z eksploatacji 5,5 kilometrowy kanał tłoczny Chwaszczyno – Osowa. Wylot przewodu tłocznego w studni rozprężnej przy ul. Kielnieńskiej został zabetonowany przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych. Od tego momentu ścieki z Chwaszczyna były wywożone wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego. Przyczyną wyłączenia kanału tłocznego była jakość ścieków (fetor), które zalegały przez cztery doby (!!!) w kanale
i ulegały nadmiernej fermentacji. Wówczas kanałami płynęło ok. 60 m3 ścieków na dobę.

 

„Świeże ścieki miejskie są cieczą o zabar­wieniu szarożółtym i mdłym zapachu, zawierają dużo zawiesin z pływających ciał, jak ekskrementy, papier, korki, kawałki drewna itd.
W przypadku, gdy zależy nam na możliwie krótkim procesie oczyszczania, ścieki muszą być świeże. Jeśli kanalizacja urządzona jest wadliwie, wtedy ścieki zagniwają, stają się ciem­niejsze, bardziej mętne, a sama ciecz cuchnąca. Proces oczyszcza­nia jest wówczas utrudniony i z tego powodu przedłuża się. To niepożądane zjawisko zachodzi wtedy, gdy w sieci kanaliza­cyjnej tworzą się osady, które gnijąc bez dostępu powietrza za­szczepiają proces gnilny świeżym ściekom. W normalnej tempe­raturze ścieki zaczynają gnić już po 2 godz.,
a wyraźne oznaki gnicia występują po 6 godzinach.”

 

W lutym 2009 r. ścieki z Chwaszczyna ponownie popłynęły kanałem tłocznym do Osowy.  Zostało podpisane porozumienie pomiędzy ZUK Glincz i SAUR Neptun Gdańsk, w którym  ZUK Glincz zobowiązał się do prowadzenia stałego monitoringu stężenia siarkowodoru
w studni rozprężnej przy ulicy Kielnieńskiej 127. Jednocześnie został zobowiązany do dozowania w odpowiednich ilościach preparatu „Nutriox”, którego zadaniem jest redukcja uciążliwych zapachów. Przepompownia ścieków Chwaszczyno została wyposażona w taką instalację. Takie zapisy zostały wprowadzone do porozumienia w celu zabezpieczenia mieszkańców dzielnicy Osowa przed powtórzeniem się sytuacji sprzed czterech lat, kiedy to uciążliwe odory zmusiły żukowską spółkę do zaprzestania przesyłu ścieków z kierunku Chwaszczyna.

 

05 czerwca 2009 r., doszło do kolejnego zamknięcia kolektora ściekowego. Kolektor został zamknięty w związku z wielokrotnymi i ponawianymi zgłoszeniami występowania uciążliwych odorów w ulicy Barniewickiej, Parterowej, Willowej i przyległych.

 

 

W lutym 2009 r. dzienna produkcja ścieków wynosiła ok. 180 m3 ścieków. Zastosowane środki zaradcze, polegające na zwiększeniu o 300 % ilości produkowanych ścieków oraz wprowadzenie chemicznej poprawy ich jakości, nie pomogły w rozwiązaniu problemu Chwaszczyńskiej kanalizacji.

 

W piśmie z dnia 20.08.2009 r. Zastępca Burmistrza p. Zdzisław Szczęsny informuje, że „występowanie  okresowych zwiększonych wartości siarkowodoru w przesyłanych ściekach spowodowane jest w głównej mierze przeprojektowaniem przedmiotowego kolektora. Nieczystości zbyt długi czas pozostają w kolektorze i powstaje proces gnilny, którego efektem ubocznym jest wydzielanie siarkowodoru.”

 

Do dziś kanał tłoczny jest zamurowany, a ścieki produkowane przez mieszkańców Chwaszczyna wywożone są wozami asenizacyjnymi ze zbiornika przy ul. Gdyńskiej. Obecnie jest to ok. 200 m3/dobę.

 

II. Historia budowy kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie.

2002 – budowa kolektora tłocznego i grawitacyjnego o dł. 6 km oraz przepompowni ścieków przy ul. Gdyńskiej

2003 – rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej podzielonej na etapy I A, I B i I C

budowa etapu I A w latach – 2003, 2004, 2005

budowa etapu I B w latach – 2004, 2005, 2006. 2008, niedokończony

budowa etapy I C w latach – od roku 2005, niedokończony

Oprócz tej gminnej inwestycji podzielonej na etapy A, B i C powstało kilka mniejszych inwestycji z inicjatywy prywatnej mieszkańców.

 

Należy tu zwrócić uwagę na wymiar czasowy tej inwestycji, dokumentacja projektowa powstawała pod koniec lat 90-tych, realizacja rozpoczęła się w roku 2002 i nie została jeszcze zakończona, choć upłynęło już 9 lat od jej rozpoczęcia. Termin zakończenia nie jest znany,
w roku 2011 nie będzie kontynuacji (brak tej inwestycji w budżecie gminy).

Opierając się na następujących danych do obliczeń (4 osoby w gospodarstwie domowym, zużycie 150 l/dobę na jednego mieszkańca, oraz dzienna produkcja ścieków w Chwaszczynie w wysokości ok. 200 m3 na dobę) w Chwaszczynie w latach 2002 – 2011 zostało przyłączonych do kanalizacji ok. 1333 mieszkańców, tj. ok. 333 gospodarstwa domowe.

 

W chwili obecnej nie są przygotowywane żadne nowe inwestycje, Gmina nie zleciła opracowań nowych dokumentacji projektowych (za wyjątkiem projektu dla ul. Gdyńskiej
i Polnej – dokończenie etapu 1 B), ani nie prowadzi żadnych realizacji (za wyjątkiem budowy przepompowni przy Kaszubskiej Drodze).

 

 

III. Planowana budowa przepompowni Kaszubska Droga i jej wpływ na rozwiązanie problemu kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie.

Zgodnie z projektem „Budowa przepompowni ścieków Kaszubska Droga w Chwaszczynie”:

„Okoliczne posesje” to z powodów oczywistych nie są okoliczne istniejące osiedla mieszkaniowe.

Założenia obliczeniowe są następujące:

Założono, iż w roku 2010 przepompownia przyjmie 120 m3/dobę, w roku 2011 przepompownia przyjmie 195 m3/dobę, a następnie  podniesiono jeszcze wydajność przepompowni o 10 %. Przyjęte założenia do obliczeń parametrów przepompowni oparte są na fikcyjnych danych.


Przeprowadzone rozmowy z projektantem, pracownikami Urzędu Gminy oraz
z przedstawicielem ZUK Glincz, upoważniają do twierdzeń, iż nie została przeprowadzona analiza zlewni Kaszubska Droga, nie ustalono, które tereny zostaną docelowo objęte pracą projektowanej przepompowni.

 

Co więcej, przy projektowaniu przepompowni nie wzięto pod uwagę skanalizowania naszych osiedli i włączenia ich do tej przepompowni, co potwierdza chronologia wydarzeń z 2009 r.:

17.09.2009 r. – spotkanie u burmistrza, na którym padła deklaracja przedstawiciela dewelopera,  „iż do 15 października 2009 r. zostanie nieodpłatnie przekazana Urzędowi Gminy gotowa dokumentacja projektowa przepompowni ścieków przy Kaszubskiej Drodze.”

23.09.2009 r. – spotkanie mieszkańców i zawiązanie „grupy” i poczynione ustalenia, iż „Pierwsze spotkanie Grupy Przedstawicieli Osiedli planowane jest w drugiej połowie października, po przekazaniu przez dewelopera dokumentacji projektowej przepompowni ścieków.”

Skoro przepompownia ma za zadanie przejąć ścieki z budowanego osiedla mieszkaniowego
i docelowo z okolicznych posesji, (dla których, jak zauważył autor projektu brak systemu kanalizacyjnego), to w pierwszym etapie  po wybudowaniu, przepompownia przejmie ścieki tylko z budowanego osiedla.

Osiedle składa się z 14 budynków, w których zamieszka łącznie 60 rodzin.”

Przyjmując następujące dane do obliczeń (4 osoby w gospodarstwie domowym, zużycie 150 l/dobę na jednego mieszkańca), osiedle wyprodukuje 36 m3 ścieków na dobę, co po przeliczeniu na m3/h wynosi 5,54 i stanowi tylko 18 % założonej wydajności pompy.


Mając na względzie wcześniejsze informacje o:

1.      braku środków finansowych  w budżecie gminy,

2.      braku przygotowań do nowych inwestycji (brak projektów),

3.      długim procesie inwestycyjnym,

mamy do czynienia z inwestycją, która w okresie kilku kolejnych lat pracować będzie na poziomie 15 – 18 % swojej założonej wydajności.

Odkładając na drugi plan zaufanie do osób koordynujących powstawanie tej inwestycji oraz wielkie nadzieje mieszkańców, związane z przepompownią, na budowę kanalizacji na naszych osiedlach, najważniejsza w niniejszej sprawie jest odpowiedź na pytanie, jaki jest wpływ inwestycji przepompownia Kaszubska Droga na rozwiązanie problemu kanalizacji
w Chwaszczynie ? Czy uruchomienie przepompowni latem tego roku spowoduje odblokowanie kanału tłocznego do Osowy ?

W 2009 roku dzienna produkcja ścieków wynosiła ok. 180 m3, (nastąpił wzrost ilości ścieków o 300 % w porównaniu z 2005 r. z 60 do 180 m3), zastosowano środki zaradcze w postaci wprowadzenia środka chemicznego w celu poprawy jakości ścieków, a pomimo to kanał został zamurowany. Obecnie Chwaszczyno produkuje ok. 200 m3 ścieków, a nowe osiedle, przy założeniu maksymalnej produkcji, ma dostarczyć ok. 30,6 m3. Należy dodać, że ta liczba jest bardzo zawyżona, ponieważ osiedle jest w niewielkiej części zamieszkałe, a na stronie internetowej dewelopera jest informacja o wciąż bogatej ofercie mieszkań na sprzedaż.

Wg naszych obliczeń, ilość ścieków wprowadzona do kanału tłocznego poprzez przepompownię Kaszubska Droga będzie niewielka w stosunku do ilości jaką obecnie produkuje całe Chwaszczyno i nie będzie miała istotnego znaczenia dla rozwiązania problemu chwaszczyńskiej kanalizacji. Prosimy zatem o wyjaśnienie, jaką rolę mają odegrać nowa przepompownia i odbierane przez nią ścieki w rozwiązaniu problemu? Czy zostały przeprowadzone obliczenia, jak wybudowanie przepompowni zmieni sytuację kanalizacji
w Chwaszczynie, i w jakich etapach? Czy zostały przeprowadzone obliczenia, ile ścieków powinno płynąć przez chwaszczyński kanał tłoczny i o jakich parametrach (ciśnienie, prędkość) tak, aby nie zagniwały w kanale?

Wnioskujemy także o pisemne odpowiedzi na następujące pytania:

1.      Dlaczego nie zaprojektowano przepompowni wraz ze zbiornikiem na kanale tłocznym ?

2.      Czy inwestycja celu publicznego – przepompownia Kaszubska Droga – finansowana
z budżetu gminy, której wykorzystanie założono na poziomie 15 -18 % jej wydajności
w pierwszym etapie, jest uzasadniona ekonomicznie i leży w interesie społecznym ?

3.      W jaki sposób i w jakim terminie Gmina Żukowo planuje doprowadzić do 100 % wykorzystania przepompowni Kaszubska Droga, i sieci z których terenów (okolicznych posesji) zostaną do niej włączone ?

4.      Czy Gmina Żukowo przystąpiła do przygotowania kompleksowego planu skanalizowania  wsi Chwaszczyno oraz nowych osiedli mieszkaniowych ?

5.      Czy Gmina Żukowo rozpoczęła starania o środki zewnętrzne/unijne na sfinansowanie budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych ?

6.      Jaki jest harmonogram zakończenia rozpoczętych inwestycji z etapów I B i I C oraz jaki jest harmonogram włączania naszych osiedli tj. osiedli położonych przy Kaszubskiej Drodze oraz w rejonie ulic Asnyka, Fredry, Żeromskiego, Jana Pawła II, Szafirowej
i Szmaragdowej do sieci kanalizacji sanitarnej ?

Jesteśmy gotowi na spotkanie z p. Burmistrzem w sprawie poruszonych w niniejszym piśmie spraw.

Z poważaniem,

niżej podpisani mieszkańcy Chwaszczyna

 

 

 


oryginał listu w formacie pdf


Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.