Jakie przedsięwzięcia będą realizowane z fudnuszu sołeckiego w 2018 roku?

19 września 2017 roku odbyło się Zebranie Wiejskie w Chwaszczynie, na którym podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia wniosku o podział środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok oraz uchwałę o zmianę przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego na 2017 rok. Poniżej przedstawiamy listę przedsięwzięć jakie znalazły się we wniosku na 2018 rok oraz zmiany jakie zostały wprowadzone do tegorocznego wniosku. Dla tych co nie mogli być na zebraniu mamy również prezentację, którą przedstawiła Sołtys Chwaszczyna Jolanta Wiercińska.

W zebraniu wzięło udział tylko 78 mieszkańców, które przebiegło w miarę sprawnie i trwało do godziny 20.25. Mieszkańcy zdecydowali o podziale ponad 207 tysięcy zł na zadania, które mają być realizowane w 2018 r. na terenie Chwaszczyna. Poza sprawami bezpośrednio związanymi z funduszem sołeckim Sołtys Jolanta Wiercińska przedstawiła koncepcję zagospodarowania terenu szkoły w Chwaszczynie. Mieszkańcy zaproponowali rozważenie wydzielenia placu zabaw dla najmłodszych dzieci w osobnej strefie.

zebranie wiejskie 19 09 2017 2
fot. Aleksandra Nosel

Radny Gminy Żukowo Jacek Fopke przedstawił harmonogram prac inwestycyjnych na terenie sołectwa w bieżącym roku ze szczegółowym omówieniem poszczególnych zadań:
– budowa ulicy Sienkiewicza, w tym dodatkowe zatoki postojowe przy zadeklarowaniu przez mieszkańców partycypacji w kosztach ich budowy,
– remont Ulicy Mickiewicza od strony żwirowni,
– rozpoczęcie asfaltowania ulicy Tuchomskiej,
– budowa chodnika Tuchom – Chwaszczyno,
budowa zatoki autobusowej przy budynku szkoły,
– montaż oświetlenia ulicznego,
– montaż wiat przystankowych,
– remont kapliczki przy zbiegu ulic Wiejskiej i Gdyńskiej,
– budowa „Strefy Kultury” w Chwaszczynie,
– budowa kanalizacji deszczowej na ulicach Sambora – Sobiesława I,
– przystąpienie do przetargu na budowę zbiornika retencyjnego przy ulicy Oliwskiej,
– stopień zaawansowania prac przy układaniu płyt na drogach gminnych.

Mieszkańcy w dyskusji zwrócili uwagę na:
– powstałe zniszczenia w strukturze ulicy Norwida zaistniałe podczas prac przy budynku „Strefy Kultury” i konieczności naprawy ubytków,
– dokończeniu układania płyt na ulicy Bursztynowej w związku z koniecznością wycięcia drzewa oraz montaż progu spowalniającego na tej ulicy,
– niebezpiecznie rosnące drzewa na skrzyżowaniu Sienkiewicza – Mickiewicza (wniosek o wycięcie drzewa), przy przycince koron drzew czynienia tego w sposób bardziej profesjonalny oraz wprowadzenie trybu nakazowego ze strony Urzędu Gminy w sprawie zakazu nielegalnych nasadzeń w pasie drogowym,
– oznaczenie miejsc postojowych na ulicy Mickiewicza poprzez ułożenie z kostki linii rozgraniczających,
– zwiększenie patroli Policji szczególnie w godzinach nocnych.

W tegorocznym funduszu sołeckim zrezygnowano zakupu materiałów i montaż min. 2 lamp na istniejących słupach przy ul. Mickiewicza w Chwaszczynie na odcinku od nr 63 do nr 107 oraz wszystkie koszty związane z realizacją tego zadania. Natomiast wniesiono o utworzenie dodatkowego przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji na obszarze sołectwa: Poprawa ułożenia oraz sprofilowanie 40 m ulicy Sambora I na odcinku od dz. nr 768/10 do dz. nr 768/14 poprzez demontaż oraz ponowny montaż płyt YOMB, w celu udrożnienia odpływu wód opadowych z drogi.  (Koszt przedsięwzięcia: 4 000 zł)

 

Prezentacja wyświetlona podczas zebrania:

 

Poniżej przedstawiamy listę z przedsięwzięć do zrealizowania z funduszu Sołeckiego na 2018 r., które stanowią Załącznik do uchwały nr 2/2017 Zebrania Wiejskiego sołectwa Chwaszczyno z dnia 19 września 2017 roku:

 

 1. Wykonanie dokumentacji, zakup oraz ułożenie płyt YOMB proporcjonalnie na wskazane ulice w Chwaszczynie: Jeziorna, Kaszubska Droga, Polna, Prusa, Przemysława, Sambora I, Sobiesława I, Szafirowa, Rewerenda, Zofii oraz wszystkie koszty związane z realizacją przedsięwzięcia.

Koszt przedsięwzięcia: 80 000 zł

Uzasadnienie: Realizacja przedsięwzięcia będzie służyła poprawie jakości życia mieszkańców oraz zwiększy bezpieczeństwo przez usprawnienie dojazdu służbom ratunkowym. Utwardzenie ograniczy także bieżące koszty utrzymania drogi. Jest to zadanie własne gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty
w sprawach gminnych dróg. Zadanie jest zgodne z celami strategicznymi Gminy w zakresie rozwoju spójności komunikacyjnej.

 1. Zaprojektowanie i utwardzenie w technologii asfaltowej odcinka ul. Mickiewicza w Chwaszczynie, w kontynuacji za ul. Słowackiego oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedsięwzięcia.

Koszt przedsięwzięcia 20 000 zł

Uzasadnienie: Kontynuacja dalszej budowy zmodernizowanego odcinka ul. Mickiewicza od ulicy Słowackiego. Wskazana ulica stanowi główną drogę dojazdową do intensywnie zabudowanej budynkami mieszkalnymi części Chwaszczyna, stąd istnieje uzasadniona potrzeba ich utwardzenia przez asfaltowanie. Realizacja przedsięwzięcia będzie służyła poprawie jakości życia mieszkańców oraz zwiększy bezpieczeństwo przez usprawnienie dojazdu służbom ratunkowym. Utwardzenie ograniczy także bieżące koszty utrzymania drogi. Jest to zadanie własne gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w sprawach gminnych dróg. Zadanie jest zgodne z celami strategicznymi Gminy w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych – dojazdowych do powiatowych, wojewódzkich i krajowych w gminie Żukowo.

 1. Budowa odcinka ul. Lisiej w Chwaszczynie w technologii kostki betonowej oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedsięwzięcia.

Koszt przedsięwzięcia: 20 000 zł

 

Uzasadnienie: W 2017 roku z inicjatywy mieszkańców oraz przedsiębiorcy opracowywana jest dokumentacja budowy oraz uporządkowanie spraw własnościowych ul. Lisiej. Budowa drogi może zostać rozpoczęta w roku 2018. Realizacja przedsięwzięcia będzie służyła poprawie jakości życia mieszkańców oraz zwiększy bezpieczeństwo przez usprawnienie dojazdu służbom ratunkowym. Utwardzenie ograniczy także bieżące koszty utrzymania drogi. Jest to zadanie własne gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w sprawach gminnych dróg. Zadanie jest zgodne z celami strategicznymi Gminy w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych – dojazdowych do powiatowych, wojewódzkich i krajowych w gminie Żukowo.

 1. Przygotowanie dokumentacji koncepcji ujęcia i odprowadzenia wód opadowych
  z dróg gminnych na terenie Chwaszczyna oraz wszelkie koszty związane
  z realizacją przedsięwzięcia.

Koszt przedsięwzięcia: 15 000 zł

Uzasadnienie: Realizacja przedsięwzięcia będzie służyła poprawie jakości życia mieszkańców, poprzez zwiększenie bezpieczeństwa wynikającego z odblokowania inwestycji w zakresie budowy kanalizacji deszczowej z docelowym odprowadzeniem wody opadowej z zalewanych dróg oraz wynikające z odblokowania inwestycji związanych z utwardzeniem dróg. Zadanie jest zgodne z celami strategicznymi Gminy
w zakresie stworzenia programu retencji wód opadowych i roztopowych na terenie gminy Żukowo oraz w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej.

Jest to zadanie własne gminy w zakresie przygotowania dokumentacji w niezbędnym zakresie do realizacji zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych.

 1. Realizacja 1 placu zabaw oraz doposażenie istniejących placów zabaw oraz poniesienie wszelkich kosztów związanych z budową oraz modernizacją placów zabaw funkcjonujących na terenie Chwaszczyna. Koszty zadania zakładają m. in. wykonanie dokumentacji, budowę, wykonanie stref bezpiecznych oraz zakup i montaż minimum 1 huśtawki bocianie gniazdo oraz 2 bujaków sprężynowych na placu przy ul. Jeziornej, zakupu i montażu tyrolki na placu przy skrzyżowaniu ul. Dąbrówki i Polnej oraz zakupu i montażu minimum 1 huśtawki bocianie gniazdo oraz 2 bujaków sprężynowych na placu przy ul. Mickiewicza (teren szkoły).

Koszt przedsięwzięcia: 22 000 zł

Uzasadnienie: Zadanie będzie służyło wszystkim mieszkańcom Chwaszczyna chcącym aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Jednym z zadań gminy są sprawy związane z kulturą fizyczną i turystyką w tym realizacja terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Żukowo w zakresie rozwoju/zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie gminy oraz przygotowanie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci.

 1. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Telewizyjnej oraz wszystkie koszty związane z realizacją przedsięwzięcia.

Koszt przedsięwzięcia: 6 000 zł

Uzasadnienie: Wykonanie projektu oświetlenia przyczyni się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa. Zadanie jest zgodne ze Strategią Gminy w zakresie realizacji celu operacyjnego „Podniesienie atrakcyjności osiedleńczej gminy poprzez budowę
i modernizację infrastruktury technicznej”. Zrealizowane zadanie własne gminy to planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy.

 1. Zakup 5 kompletów hełmów bojowych marki ROSENBAUER model HEROES-TITAN (hełmy + dwie wbudowane przesłony/okulary + zintegrowane latarki) do prowadzenia przez Ochotniczą Straż Pożarną w Chwaszczynie akcji ratowniczych i gaśniczych.

Koszt przedsięwzięcia: 9 830 zł

Uzasadnienie: Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaszczynie sprawuje na terenie naszego sołectwa ochronę przeciwpożarową, podejmując akcje ratownicze i gaśnicze w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska naturalnego przed pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Akcje te prowadzone są najczęściej w bardzo trudnych warunkach, stwarzając realne zagrożenie dla ratowników. Aby strażacy mogli bezpiecznie i swobodnie nieść pomoc potrzebującym, konieczne jest wyposażenie ich w specjalistyczny sprzęt ochronny spełniający stosowne wymogi. Przedsięwzięcie jest zgodne z głównymi kierunkami rozwoju gminy w zakresie rozwijania współpracy pomiędzy mieszkańcami a instytucjami odpowiedzialnymi
za bezpieczeństwo. Zadanie jest zgodne z celami strategicznymi gminy w zakresie zapewniania bezpieczeństwa mieszkańców.

 1. Zakup i montaż systemu szaf do zabudowy i przechowywania do pomieszczeń budynku 'Strefy Kultury’ w Chwaszczynie oraz wszystkie koszty związane
  z realizacją przedsięwzięcia.

Koszt przedsięwzięcia: 4 682,12 zł

Uzasadnienie: Zakup będzie służył mieszkańcom przy okazji organizacji warsztatów
i zajęć organizowanych w budynku „Strefy Kultury” o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i integracyjnym. Zadanie jest zgodne ze Strategią Gminy w zakresie wyposażenia świetlic wiejskich na terenie gminy Żukowo. Wpisuje się w zadania własne Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w sferze kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury.

 1. Zakup i montaż 1 wiaty przystankowej przy ul. Przemysława oraz wszystkie koszty związane z realizacją tego zadania.

Koszt przedsięwzięcia: 4 500 zł

Uzasadnienie:

Na terenie sołectwa Chwaszczyno funkcjonuje gminna linia autobusowa, służąca
w głównej mierze dowożeniu dzieci i młodzieży do szkoły. Sukcesywne wyposażenie przystanków w wiaty przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa osób oczekujących na przyjazd autobusu oraz poprawi estetykę otoczenia przystanków. Przedsięwzięcie wpisuje się w zadania własne gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Przedsięwzięcie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Żukowo w zakresie programu operacyjnego ‘Infrastruktura Techniczna i Środowisko’; cel operacyjny: ‘Podniesienie atrakcyjności osiedleńczej gminy poprzez budowę i modernizację infrastruktury technicznej’.

 1. Zakup 1 szt. kamery monitoringu skierowanej na budynek 'Strefy Kultury’ przy ul. Żeromskiego wraz z wszelkimi kosztami niezbędnymi do realizacji przedsięwzięcia.

Koszt przedsięwzięcia: 4 000 zł

Uzasadnienie: Montaż kolejnej kamery monitoringu przyczyni się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa. Zadanie jest zgodne ze Strategią Gminy w zakresie realizacji celu operacyjnego „Podniesienie atrakcyjności osiedleńczej gminy poprzez budowę
i modernizację infrastruktury technicznej”. Zrealizowane zadanie własne gminy to zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa publicznego, w tym również zapewnienie spokoju w miejscach publicznych.

 1. Zakup 6 kompletów stołów i ław na spotkania plenerowe o charakterze edukacyjny i kulturalnym.

Koszt przedsięwzięcia: 2 400 zł

Uzasadnienie: Zakup będzie służył formalnym i nieformalnym grupom mieszkańców przy okazji organizacji wydarzeń lokalnych na terenie sołectwa Chwaszczyno. Wpisuje się
w zadania własne gminy w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej, promocji gminy, prowadzenia działalności kulturalnej. Służy poprawie życia mieszkańców poprzez umożliwienie udziału dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Chwaszczyna
w spotkaniach integracyjnych o charakterze edukacyjnym i kulturalnym. Jest zgodne ze Strategią Gminy Żukowo w zakresie wspierania inicjatyw społeczności lokalnej oraz organizacji pozarządowych.

 1. Wynajęcie min. 5 atrakcji dla dzieci podczas organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka na terenie Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie.

Koszt przedsięwzięcia: 6 000 zł

Uzasadnienie: Przedsięwzięcie ma celu między innymi prezentację lokalnych artystów tworzących w języku kaszubskim, którzy kierują swoją ofertę dla najmłodszych. Jest lokalnym świętem wszystkich mieszkańców Chwaszczyna. Służy poprawie życia mieszkańców poprzez umożliwienie udziału dzieci, młodzieży oraz innych mieszkańców Chwaszczyna w spotkaniu o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. Zadanie wpisuje się w główne kierunki rozwoju jako pielęgnacja tradycji kaszubskich. W organizacje tego wydarzenie zaangażowani są głównie rodzice. Zadanie jest zgodne z celami strategicznymi gminy w zakresie wspierania inicjatyw społeczności lokalnej oraz organizacji pozarządowych.

 1. Organizacja 4 turniejów piłkarskich, w szczególności:

organizacja II Turnieju Rodzinnego w Piłce Nożnej „6” z Okazji Dnia Dziecka
w tym zakup minimum 18 pucharów, 80 medali, upominki dla wyróżnionych uczestników turnieju.

organizacja Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci z Okazji Dnia Dziecka w tym zakup min. 25 pucharów, min. 160 medali, upominki dla wyróżnionych uczestników.

organizacja I Turnieju Oldbojów w Piłce Nożnej, w tym zakup min. 6 pucharów oraz uregulowanie opłaty za sędziów.

Organizacja Mikołajkowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej, w tym zakup min. 16 pucharów, min. 160 medali, nagrody dla wyróżnionych uczestników oraz uregulowanie opłaty za sędziów.

Koszt przedsięwzięcia: 6 000 zł

Uzasadnienie: Celem przedsięwzięcia jest propagowanie uprawiania sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. Zadanie jest zgodne ze strategią Rozwoju w zakresie zwiększenia aktywności fizycznej mieszkańców. Oferta jest skierowana do wszystkich chętnych dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Chwaszczyna.

 1. Organizacja IX Festynu Kaszubskiego na terenie sołectwa Chwaszczyno,
  w szczególności wynajem sceny, oprawy muzycznej oraz wszystkie koszty związane z realizacja tego przedsięwzięcia.

Koszt przedsięwzięcia: 5 000 zł

Uzasadnienie: Przedsięwzięcie ma celu przegląd dorobku lokalnych artystów tworzących w języku kaszubskim. Jest lokalnym świętem wszystkich mieszkańców Chwaszczyna. Służy poprawie życia mieszkańców poprzez umożliwienie udziału
w spotkaniu o charakterze kulturalnym. Zadanie wpisuje się w główne kierunki rozwoju jako pielęgnacja tradycji kaszubskich. Zadanie jest zgodne z celami strategicznymi gminy w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego Kaszub.

 1. Organizacja min. 3 wydarzeń lokalnych na terenie sołectwa Chwaszczyno
  o charakterze edukacyjnym i kulturalnym w szczególności zakup albo przygotowanie poczęstunku, wynajęcie dodatkowych atrakcji dla dzieci, wynajęcie toalety TOI-TOI oraz wszystkie koszty związane z realizacją przedsięwzięcia.

Koszt przedsięwzięcia: 2 100 zł

Uzasadnienie: Zakup będzie służył formalnym i nieformalnym grupom mieszkańców przy okazji organizacji wydarzeń lokalnych na terenie sołectwa Chwaszczyno. Wpisuje się w zadania własne gminy w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej, promocji gminy, prowadzenia działalności kulturalnej. Służy poprawie życia mieszkańców poprzez umożliwienie udziału dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Chwaszczyna w spotkaniach integracyjnych o charakterze edukacyjnym i kulturalnym. Jest zgodne ze Strategią Gminy Żukowo w zakresie wspierania inicjatyw społeczności lokalnej oraz organizacji pozarządowych.

 

Całkowity koszt wszystkich przedsięwzięć: 207 512,12 zł

 

fot. u góry Aleksandra Nosel

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.