Informacja o wykonanych i planowanych inwestycjach w zaopatrzenie w wodę w Chwaszczynie, Nowym Świecie i Tuchomiu

Autor: oprac. Michał Witt, fot. depositphotos

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. odpowiedziała na pytania radnego Gminy Żukowo Jacka Fopke, dotyczące swoich działań w obszarze inwestycji związanych z zaopatrzeniem w wodę dla mieszkańców sołectw Chwaszczyno, Tuchom i Nowy Świat. Firma udostępniła szczegółowe informacje na temat historii swojej pracy na tym obszarze, obecnych wyzwań i przyszłych planów.

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o., która zarządza systemem wodociągowo-kanalizacyjnym na terenie Gminy Żukowo od początku 2017 roku, wskazuje na znaczny wzrost liczby mieszkańców, dominację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej oraz coraz częstsze okresy suszy jako główne czynniki wpływające na presję na infrastrukturę wodociągową. W odpowiedzi na te problemy, Spółka przedstawiła informacje o planach inwestycji w celu poprawy dostaw wody do Chwaszczyna, Tuchomia i Nowego Światu.

Pełny tekst pisma, zawierający szczegółowe informacje o planowanych działaniach Spółki, jest dostępny poniżej: (oraz skan pismo odpowiedź w pliku pdf na dole do pobrania)

 

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. (dalej Spółka) w odpowiedzi na pismo z dnia 11.04.2023 r. przedstawia informacje w zakresie wykonanych i planowanych inwestycji, mających na celu zaopatrzenie w wodę mieszkańców sołectw Chwaszczyno, Tuchom i Nowy Świat.

Na wstępie należy podkreślić, iż Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. przejęła system wodociągowo-kanalizacyjny na terenie Gminy Żukowo z dniem 01.01.2017 r. Z uwagi na duży przypływ mieszkańców, dominację zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz coraz częściej występujące okresy suszy (zgodnie z ostrzeżeniem Państwowych Służb Hydrogeologicznych na terenie województwa pomorskiego utrzymuje się stan zagrożenia hydrogeologicznego, związany z występowaniem niżówki hydrogeologicznej – załącznik nr 1), oczywistym stało się, iż istniejąca infrastruktura oraz ustalone zasoby eksploatacyjne istniejących ujęć są niewystarczające.

Zabudowa mieszkalna jednorodzinna charakteryzuje się dużymi rozbiorami wody głównie z okresach letnich. Dobowe rozbiory wody utrzymują się wówczas na poziomie ok. 1250 m3/db, a średniogodzinowe sięgają poziomu 120-210 m3/h. Dla porównania, dobowe rozbiory wody z okresie jesień-zima-wiosna notowane są w granicy ok. 850 m3/db, natomiast średniogodzinowe w granicy ok. 60 m3/h. Tym samym, w miesiącach letnich obserwujemy dobowy wzrost zużycia wody o ok. 30%, natomiast średniogodzinowy o ok. 100-250%.

Z uwagi na powyższy problem, Spółka już w 2017 roku podjęła pierwsze kroki mające na celu polepszenie działania systemu wodociągowego w rejonie miejscowości Chwaszczyno, Tuchom i Nowy Świat. Rozpoczęto procedury związane z budową dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 250 m3 każdy, które obecnie służą do magazynowania wody pitnej oraz mają za zadanie wyrównywać deficyty wody i zapewnić ciągłość dostaw w momentach maksymalnych rozbiorów wody. W 2019 roku dokonano modernizacji istniejących sieci wodociągowych zlokalizowanych w ul. Sienkiewicza, Żeromskiego, Mickiewicza, Rewerenda, Polna. W 2020 r. przeprowadzono renowację studni głębinowej nr 1A, natomiast w 2021 r. studni głębinowej nr 2A.

Aktualnie, Spółka prowadzi prace nad wieloetapową inwestycją obejmującą swym zakresem budowę nowych ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci przesyłowych.

Pierwszy etap inwestycji obejmuje sporządzenie dokumentacji hydrologicznej i budowę nowych ujęć wody w rejonie ul. Węglowej i Nałkowskiej w Chwaszczynie.

Na dzień dzisiejszy, Spółka wybudowała dwie nowe studnie głębinowe (studnia głębinowa nr 3 i 4). Próbne pompownia wykazały ich bardzo wysoką wydajność eksploatacyjną, odpowiednio na poziomie Q=110 m3/h i Q=120 m3/h. Dla porównania, istniejące studnie głębinowe znajdujące się na starym ujęciu (studnie głębinowe nr 1A i 2A) posiadają łączną wydajność eksploatacyjną na poziomie Q-78 m3/h. Tym samym, nowe studnie głębinowe ponad dwukrotnie zwiększą zasoby wody dla mieszkańców Chwaszczyna, Tuchomia i Nowego Światu. Poza wybudowanym studniami nr 3 i 4, sporządzony został projekt robót hydrogeologicznych oraz karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę trzeciej, nowej studni głębinowej (studnia głębinowa nr 5). Aktualnie Spółka oczekuje na zatwierdzenie dokumentacji hydrologicznej przez Marszałka Województwa Pomorskiego oraz wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Urząd Gminy w Żukowie.

Drugim etapem inwestycji jest sporządzenie dokumentacji projektowej i budowa stacji uzdatniania wody wraz z dwoma zbiornikami retencyjnymi w Chwaszczynie. Na zlecenie Spółki, sporządzony został program funkcjonalno-użytkowy (dalej PFU) budowy stacji uzdatniania wody w Chwaszczynie. PFU jest dokumentem na podstawie, którego możliwym stało się przygotowanie przetargu na budowę stacji uzdatniania wody w formule zaprojektuj — zbuduj, nad czym aktualnie pracują pracownicy Spółki. Zakładana wydajność zestawów pompowych sieciowych, tłoczących wodę ze zbiorników retencyjnych (dwa zbiorniki retencyjne o pojemności 300 m3 każdy) to Q=200 m3/h w kierunku środkowej i południowej części Chwaszczyna i Q=150 m3/h w kierunku północnej części Chwaszczyna. Planowany termin ukończenia zadania to III kwartał 2024 r.

Trzeci etap inwestycji to sporządzenie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej (tranzytowej). W celu zapewnienia wymaganego ciśnienia wody dla północnej części Chwaszczyna, projektowana jest nowa sieć wodociągowa (będąca siecią tranzytową) od nowej stacji uzdatnia wody (na wysokości działki nr 571/15) do ul. Polnej (na wysokości działki nr 74/3). Sieć wodociągowa przebiegać będzie wzdłuż ul. Nałkowskiej, Węglowej, Trasy Kaszubskiej, Zbożowej, Polnej. Prace projektowe nad tym zadaniem trwają od grudnia 2022 r. W celu sprawdzenia technicznych możliwości przeprowadzenia sieci wodociągowej przez istniejący teren, w pierwszej kolejności Spółka przygotowała trzy warianty przejścia sieci wodociągowej przez Trasę Kaszubską. W lutym 2023 r. jeden z wariantów został pozytywnie zaopiniowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Następnie, Spółka przystąpiła do uzyskiwania zgód na przejście siecią wodociągową przez tereny prywatne. Z uwagi na odmowy mieszkańców, nieuregulowane sprawy spadkowe oraz przeszkody terenowe (potwierdzone tyczeniem projektowanej trasy przez geodetów) proces ten był bardzo czasochłonny. Ostatecznie, udało się ustalić optymalną trasę i 26.04.2023 r. został podpisany ostatni akt notarialny regulujący możliwość przeprowadzenia sieci wodociągowej przez tereny prywatne. Po uzyskaniu ww. zgód przystąpiono do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia, stanowiącą załącznik do wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej. Przewidywany termin ukończenia dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę to I kwartał 2024 r. Termin zakończenia prac budowlanych przewidywany jest na III kwartał 2024 r.

Czwarty etap inwestycji to sporządzenie dokumentacji projektowej i budowa sieci wody surowej od studni głębinowych nr 3 i 4 do istniejącego budynku SUW.

Zaprojektowana sieć wody surowej zasilać będzie istniejącą stację uzdatniania wody z studni głębinowych 3 i 4, a po wybudowaniu nowej stacji uzdatniania wody, będzie mogła transportować wodę surową ze studni 1A i 2A w kierunku nowej stacji. Planowany termin ukończenia zadania — III kwartał 2023 r.

W porozumieniu ze Spółką prowadzona jest również inwestycja związana z budową ujęcia wody i stacji uzdatnia wody w Barniewicach. Inwestorem zadania jest firma Makurat Invest Sp. k. Inwestycja zakłada budowę studni głębinowej, stacji uzdatnia wody o wydajności uzdatniania wody 250 m3/h oraz budowę dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 250 m3 każdy. Z uwagi na fakt, iż w przyszłości obiekt zostanie przekazany Spółce, wszystkie szczegóły techniczne uzgadniane są z jej przedstawicielami. Na chwilę obecną, Spółka zaakceptowała projekt zagospodarowania terenu oraz projekt koncepcyjny przygotowany przez biuro projektowe reprezentujące prywatnego Inwestora. Procedowane jest również wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez Urząd Gminy w Żukowie. Z informacji uzyskanych od Inwestora ww. inwestycji, planowany termin| ukończenia dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę SUW Barniewice to II kwartał 2023 r. Koniec budowy planowany jest natomiast na II kwartał 2024 r.

Ponadto Spółka sukcesywnie prowadzi wymianę istniejących sieci wodociągowych (azbestowych, PVC), zgodnie z ustalonym planem remontów na dany rok.

Najbardziej znacząca jest jednak likwidacja tzw. „wąskich gardeł” na trasie istniejących sieci wodociągowych. W związku z powyższym, planowana jest wymiana istniejącej sieci wodociągowej 90 PVC na 200 PE w ul. Malinowej, zgodnie z warunkami technicznymi, jakie zostały wydane firmie WANIT S.C., przygotowującej kompleksową dokumentację dla projektowanego układu drogowego.

W ramach przygotowywanej przez Spółkę dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w kierunku ul. Rewerenda / Polna ujęta jest również przebudowa istniejącej sieci wodociągowej 160 PVC na 200 PE w ul. Nałkowskiej (w przyszłości magistrala z nowej stacji uzdatniania wody).

Z uwagi na szereg powyższych działań, na dzień dzisiejszy Spółka nie przewiduje budowy dodatkowych zbiorników retencyjnych (poza zbiornikami, które zostaną wybudowane w ramach projektowanych stacji uzdatniania wody w Chwaszczynie i Barniewicach). Zgodnie z wykonanymi analizami, powyższe inwestycje zapewnią dostarczenie przez Spółkę wymaganej ilości wody, pod odpowiednim ciśnieniem dla mieszkańców Chwaszczyna, Tuchomia oraz Nowego Światu.

Podsumowując powyższe, docelowe rozwiązanie na IV kwartał 2024 r. zakłada zaopatrzenie ww. obszaru w wodę z podziałem na trzy strefy:

  • północna część Chwaszczyna (rejon ul. Rewerenda, Polna), środkowa część Chwaszczyna (rejon ul. Oliwska, Gdyńska, Ceynowy, północna część ul. Mickiewicza)
    – zaopatrzenie w wodę z projektowanej SUW w Chwaszczynie,
  • południowa część Chwaszczyna (rejon ul. Kaszubska Droga, Sambora, Sobiesława, południowa części ul. Mickiewicza), Nowy Świat, Barniewice
    – zaopatrzenie w wodę z projektowanej SUW w Barniewicach,
  • Tuchom – zaopatrzenie w wodę z istniejącej SUW w Chwaszczynie.

Ponadto w celu zwiększenia ilości dostarczanej wody, 21.10.2022 r. Spółka złożyła wnioski do Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. (dalej GIWK) oraz do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 0.o. w Gdyni (dalej PEWIK) z prośbą o możliwość zakupu hurtowej ilości wody dla poszczególnych części Chwaszczyna. Dla rejonu ul. Oliwskiej/Kielnieńskiej wystąpiono o zakup wody w ilości Qhmax=33,46 m3/h dla rejonu ul. Sambora I / Chełmińskiej w ilości Qhmax=45,74 m3, dla rejonu ul. Rewerenda / Polna w ilości Qhmax=22,08 m3/h.

05.12.2022 r. GIWK wydał odmowę sprzedaży wody z uwagi na ograniczoną wydajność SUW Osowa oraz ograniczenia wynikające z obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego. Spółka niezwłocznie podjęła rozmowy z przedstawicielami GIWK, w wyniku których, pismem z dnia 28.12.2022 r. wystąpiła ponownie o zakup wody dla rejonu ul. Oliwskiej/Kielnieńskiej w zmniejszonej ilości wody Qhmax=20 m3/h. 02.02.2023 r. otrzymano pozytywną decyzję na zakupu wody ww. ilości, a 07.03.2023 r. otrzymano również szczegółowe warunki techniczne na przyłączenie do sieci wodociągowej należącej do GIWK. Niezwłocznie przystąpiono do procesu projektowego. Proces projektowy przedłużył się z uwagi na odmowę przyłączenia do istniejącej sieci wodociągowej znajdującej się na terenie działki należącej do osoby prywatnej. Ostatecznie ustalono nowe miejsce włączenia na terenie Miasta Gdańsk, projekt został sporządzony i złożony do uzgodnień z GIWK oraz Urzędem Gminy w Żukowie.

W przypadku wniosku złożonego do PEWIK, 23.01.2023 r. Spółka otrzymała pozytywną decyzję na zakup wody we wnioskowanej ilości. Wydana zgoda wiązała się jednak z projektem i budową nowej sieci wodociągowej o długości ok. 700 m. Ponadto we wskazanym punkcie włączenia ciśnienie kształtuje się na poziomie ok. 4,9 bar. Przeprowadzona analiza linii ciśnień wykazała, iż projekt oraz budowa sieci wodociągowej ww. zakresie nie ma uzasadnienia technicznego ani ekonomicznego. W związku z powyższym, Spółka odstąpiła od zakupu wody od PEWIK.

Reasumując, Spółka ze swojej strony dokłada wszelkich starań, aby nie narazić mieszkańców na niedogodności związane z brakiem podstawowego surowca, jakim jest woda. Nie mniej jednak, należy zaznaczyć, że tak duże inwestycje jak budowa nowych ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci przesyłowych wiążą się z licznymi i długotrwałymi procedurami, na które nie zawsze my, jako Spółka mamy wpływ.

Źródło: nadesłane Rada Sołecka Chwaszczyno

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

2 Responses

  1. A kiedy będzie możliwość podłączenia nieruchomości do instalacji ścieków komunalnych, tak jak to jest w każdym cywilizowanym Państwie Europy w XXI wieku? Wycofywane z Niemiec samochody zarabiają na siebie w naszej pięknej okolicy, a mogłyby zarabiać jeszcze więcej, gdyby nie fakt, że większość zbiorników podziemnych jest nieszczelnych. Dawno temu Władze Samorządowe obiecywały, że Chwaszczyno będzie skanalizowane do 2010 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.