Informacja dla rodziców dzieci czteroletnich.

 

W dniach od 8 do 22 kwietnia 2015 r. będzie trwała rekrutacja do oddziałów przedszkolnych dzieci czteroletnich. Poniżej zamieszczany Uchwałę Rady Miejskiej w Żukowie.

 

UCHWAŁA NR VI/49/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żukowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.,poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 – 6 w zw. z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Żukowo:

1) dziecko posiadające rodzeństwo w danej szkole – 5 punktów;
2) dziecko obojga rodziców pracujących/ rodziców studiujących/ uczących się w systemie dziennym- 5 punktów;
3) dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły z oddziałami przedszkolnymi – 10 punktów;
4) dziecko w roku, w którym odbywa się rekrutacja, ukończy 4 lata – 10 punktów.

 

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1:

1) oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły
2) oświadczenie rodziców o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w systemie dziennym,
3) oświadczenie o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły z oddziałami przedszkolnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Żukowie

Witold Szmidtke

 

Uzasadnienie

Podczas rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy większej liczbie kandydatów niż liczba miejsc w oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy jako organ prowadzący, począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 określa kryteria, brane pod uwagę na drugim etapie, tzw. „kryteria lokalne”, a także określa każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość. Rada gminy określa także dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia.

Wskazane w projekcie uchwały kryteria powstały w wyniku konsultacji i uzgodnień z dyrektorami szkół na potrzeby rekrutacji do oddziałów przedszkolnych. Przy ustalaniu kryteriów uwzględniano potrzeby dziecka i jego rodziny, zgodne z lokalnymi potrzebami społecznymi, a także zgodne z reformą wychowania przedszkolnego. Za priorytetowe
kryterium uznano obowiązek rocznego odbycia wychowania przedszkolnego, którego celem jest przygotowanie dziecka 5-letniego do podjęcia obowiązków, które wynikają z rozpoczęcia edukacji szkolnej.

W kryteriach uwzględniono także prawo do wychowania przedszkolnego dla dzieci 4 -letnich, które uzyskują od dnia 1 września 2015 roku. Począwszy od 1 września 2017 roku prawo do wychowania przedszkolnego przysługuje również dla dzieci 3-letnich. Zadbano również o to, aby nie rozdzielać rodzeństwa, a także, aby dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczało do oddziału przedszkolnego najbliżej miejsca zamieszkania. Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

rys.u góry źródło: mp13czest.szkolnastrona.pl

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.