Fundusz Sołecki na 2017 rok – składanie wniosków do 30 września 2016.

 

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. Przygotowując wniosek o fundusz sołecki, warto opracować realny harmonogram przedsięwzięcia i ująć go we wniosku uchwalonym przez mieszkańców na zebraniu wiejskim.

Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski przypomina, że zbliża się termin składania wniosków zawierających listę zadań, przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017.

Aby skorzystać z funduszu sołeckiego w roku 2017, sołectwa do 30 września  2016 r. muszą złożyć wniosek wraz z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego, listą obecności i protokołem z Zebrania Wiejskiego, do Burmistrza Gminy Żukowo.

Aby wiosek sołectwa został przyjęty musi spełniać warunki określone w ustawie o funduszu sołeckim z 21 lutego 2014 r. a dokładnie art. 1 ust. 3, który mówi, że środki z funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, które są:

 • zadaniami własnymi gminy,
 • służą poprawie warunków życia mieszkańców,
 • są zgodne ze strategią rozwoju gminy,

ponadto powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Przy realizacji funduszu sołeckiego należy brać pod uwagę oprócz wspomnianej ustawy także wiele innych przepisów, o które opiera się działalność gminy.

Najważniejsze z nich to:

 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Ponadto istotne znaczenie mają przepisy m.in. z zakresu:

 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa budowlanego,
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 • ochrony środowiska, ochrony przyrody i prawa wodnego,
 • dróg publicznych i prawa o ruchu drogowym,
 • gospodarowania odpadami i utrzymania czystości i porządku w gminach,
 • pomocy społecznej, systemów oświaty i bibliotek,
 • ochrony dóbr kultury i zabytków,
 • organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej,
 • kultury fizycznej, sportu i turystyki,
 • ochrony przeciwpożarowej,
 • działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podstawą ustalenia działań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego jest art. 7 i ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. zadania własne gminy obejmują w szczególności sprawy: 

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • działalności w zakresie telekomunikacji,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • edukacji publicznej,
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • cmentarzy gminnych,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
 • promocji gminy,
 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wyliczenie to nie jest kompletne o czym świadczy użycie przez ustawodawcę zwrotu „w szczególności”. Oznacza to, że każde zadanie mieszczące się w tym katalogu lub wymienione w innych przepisach można traktować jak zadnie, które może być zrealizowane i sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. Należy jednak pamiętać, aby zadania te były realizowane zgodnie z przepisami prawa i na majątku, który stanowi własność gminy. np. nie można wyremontować chodnika lub drogi, które nie stanowią własności gminy, ale można przeprowadzić festyn sołecki na gruncie nie będącym własnością gminy. Reasumując można powiedzieć, że zadania „twarde” takie jak inwestycje muszą być realizowane na majątku gminy zaś zadania „miękkie” nie muszą spełniać tego wymogu. Dodatkowe ograniczenia w zakresie wydatkowania środków z funduszu sołeckiego mogą być związane z koniecznością posiadania odpowiednich zezwoleń przewidzianych prawem np. nie będzie możliwe wydatkowanie środków na budowę placu zabaw bądź budowę oświetlenia bez posiadania niezbędnych dokumentów lub w przypadku braku możliwości ich uzyskania. Kolejnym problemem może być nieuregulowany  stan prawny np. obiektu, z którego korzystają mieszkańcy sołectwa i chcą na niego przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego. Dlatego, że gmina nie może inwestować swoich pieniędzy w nie swoje obiekty, chyba że nabędzie tytuł prawny do danej nieruchomości (dodatkowe koszta). Trzeba o tym szczególnie pamiętać określając wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań. Ograniczenia realizacji zadań z funduszu sołeckiego wynikają także z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W myśl tej ustawy w celu wyłonienia wykonawcy zadania lub dostawcy usług należy stosować odpowiednie procedury. Dlatego tak ważna jest współpraca sołectw z urzędem gminy, który po otrzymaniu wniosków i ich przeanalizowaniu pod kątem zakresu i skali zamówień poinformuje sołectwo: czy dane zakupy towarów lub usług muszą być poprzedzone procedurą mającą na celu wyłonienie wykonawcy, czy też można będzie nabyć usługę lub dokonać zakupu nie stosując ustawy, lub stosując tryb uproszczony („z wolnej ręki”). Środki przekazane sołectwom są częścią finansów publicznych i muszą podlegać wszystkim rygorom prawa. Wszystkie wydatki z funduszu sołeckiego ponosi gmina, na nią wystawiane są faktury, rachunki i zawierane umowy. Pieniądze z funduszu sołeckiego muszą zostać wydane do końca roku, na który zostały uchwalone.

Fundusz sołecki to pieniądze pochodzące z budżetu gminy, które są zarezerwowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Jego wysokość zależy od ogólnego budżetu gminy oraz liczby mieszkańców w danym sołectwie. Wysokość funduszu sołeckiego wyliczana jest na podstawie wzoru znajdującego się w ustawie (art. 3 ww. ustawy):

F=(2+ Lm/100)x Kb

gdzie:

F wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lmliczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok  budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców,

Kb– kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia  roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Dodatkowo zgodnie z art.4 ustawy o funduszu sołeckim Rada Miejska w Żukowie zwiększyła środki funduszu na rok 2017 ponad wysokość obliczoną na podstawie art. 3. Prezentuje to poniższa tabela.

tabela fundusz

Należy pamiętać, że środki przekazywane do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego są częścią finansów publicznych i jako takie muszą podlegać wszystkim rygorom prawa. Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych wydatki publiczne (w tym także realizowane z funduszu sołeckiego) powinny być dokonywane w sposób:

 1. Celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
 2. W sposób umożliwiający terminową realizację zadań
 3. W wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań

O celach, na jakie wydatkowane będą środki funduszu sołeckiego decydują mieszkańcy. Dlatego do nich należ przeprowadzenie procesu planowania realizowanych zadań tak aby były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Im lepiej zaplanowane wydatki przez mieszkańców tym mniej problemów z ich realizacją przez Burmistrza i Urząd.

W związku ze zwiększeniem przez Radę Miejską w Żukowie środków podstawowych funduszu sołeckiego (patrz tabela), zachęcamy aby dodatkowe środki przeznaczać na tzw. zadania „twarde” np. drogi, oświetlenie, modernizację terenów rekreacyjnych itp.

Poniżej przykładowe kwoty wydatkowane na realizację zadań „twardych” w 2016 r.:

 • płyty yomb (zakup i ułożenie) ok. 85 zł/m2,
 • asfalt (dwie warstwy: wiążąca i ścieralna) ok. 60 zł – 80 zł za m2,
 • kostka brukowa (podbudowa i nawierzchnia, obrzeża) ok. 160 zł/m2,
 • chodnik z kostki (podbudowa i nawierzchnia, obrzeża) ok. 100 zł/m2,

* w przypadku zmiany nawierzchni wymagana procedura uproszczona bez projektu, w przypadku modernizacji drogi gruntowej pełna procedura pozwolenia na budowę- dodatkowe koszta (projekt, mapy, pomiary geodezyjne, gruntowe itp.)  uzależnione od długości budowanego odcinka od ok. 5 000 do 10 000 zł). Jeśli dochodzą wykupy działek koszty nawet ok. 50 000 zł i wzwyż. 

 • progi zwalniające z montażem od 2 000 zł do ok. 4 000 zł,
 • kamera monitoringu z montażem od 4 000 zł wzwyż,
 • kontener socjalny z sanitariatami (2x7m) ok. 25 000 zł, garaż blaszany od ok. 1 500 zł  (3x5m) wzwyż (wymagają pełnej procedury budowlanej tj. projekt, mapy dodatkowy koszt od ok. 2 000 zł wzwyż),
 • 1 tona tłucznia ok. 60 zł,
 • 1 tona gruzu betonowego ok. 50 zł,
 • lustro drogowe z montażem od ok. 650 zł,
 • słup oświetleniowy betonowy od ok. 4 500 zł,
 • słup oświetleniowy metalowy od ok. 6 000 zł,
 • lampa świetlna od ok.2 000 wzwyż

* jeżeli montaż nowego punktu świetlnego (słup) wymagana pena procedura budowlana – dodatkowe koszta od ok. 5000 zł wzwyż

 • huśtawka wahadłowa ok. 2000 zł
 • bujak sprężynowy ok. 1200 zł
 • urządzenie fitness pojedyncze ok. 3 500 zł
 • urządzenie fitness podwójne ok. 6 500 zł
 • ławka parkowa od ok. 400 zł wzwyż
 • huśtawka wagowa ok. 1 200 zł
 • karuzela ok. 3 500 zł
 • zestaw zabawowy, sprawnościowy od ok. 10 000 zł wzwyż,
 • kosz na śmieci betonowy ok. 400 zł,
 • kosz na śmieci metalowy ok. 200 zł,

* urządzenia małej architektury montowane na terenach rekreacyjnych muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i spełniać normy użytkowania w miejscach publicznych. Doposażenie bądź powstanie nowego placu zabaw wymaga przygotowania projektu koszt od ok. 1500 zł wzwyż. Piaskownice wymagają zamykania i otwierania oraz dwukrotnej wymiany piasku w ciągu roku.    

Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy o funduszu sołeckimWarunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do burmistrza przez sołectwo wniosku.” Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji przekazanej przez Burmistrza Gminy Żukowo, oszacowanie kosztów ww. przedsięwzięcia oraz uzasadnienie ich realizacji.

Uzasadnienie wniosku o przyjęcie przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego powinno zawierać w szczególności argumenty dotyczące spełnienia wymogu poprawy warunków życia mieszkańców, zgodności ze strategią rozwoju Gminy Żukowo. Zadanie zgłoszone do realizacji winno być zadaniem własnym gminy. Uzasadniając przedsięwzięcia zgłaszane we wniosku należy posłużyć się ustawą o funduszu sołeckim oraz ustawą o samorządzie gminnym np. jeśli przedsięwzięcie polegać będzie na remoncie drogi to można napisać, że służyć będzie ono poprawie warunków życia mieszkańców poprzez lepszy dojazd do zabudowań, zwiększy się bezpieczeństwo, że jest to zgodne ze strategią rozwoju gminy oraz, że zadanie mieści się w katalogu zadań własnych gminy zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.

Ponadto wniosek musi być uchwalony przez Zebranie Wiejskie z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa (art. 5 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim). Wniosek należy bezwzględnie przedłożyć Burmistrzowi do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek (art. 5 ust. 4 ustawy o funduszu sołeckim).

 

Niedotrzymanie ww. warunków tj. wymagań określonych w art.5 ust. 2-4 ustawy o funduszu sołeckim jest podstawą do odrzucenia wniosku.

 


pdfWniosek – przynanie środków z funduszu sołeckiego122.62 KB

pdfWniosek dla mieszkańców 116.57 KB

pdfŚrodki na 2017 rok do dyspozycji sołectw w gminie Żukowo259.62 KB

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.