Echa „tajnego” spotkania

 

Odpowiedź sekretarza rady sołeckiej Chwaszczyna i Burmistrza gminy Żukowo na opublikowany list radnego. Czy możemy już mówić o próbie zastraszenia naszej redakcji?

 

Na naszym portalu w ubiegłym tygodniu ukazał się artykuł nadesłany przez radnego powiatowego Piotra Fikusa pt. : „Demokracja w wykonaniu Burmistrza Gminy Żukowo i Sekretarza Rady Sołeckiej Chwaszczyna„, który był pokłosiem spotkania miesiąc temu w remizie OSP Chwaszczyno m.in. sołtysa, przedstawiciela gminy oraz kilku mieszkańców Chwaszczyna i projektanta. (opublikowaliśmy  treść notatki służbowej kierownika Zespołu ds. Inwestycji UG Żukowo Wiesława Pałki). Opisywany powyżej artykuł wywołał duże poruszenie wśród mieszkańców Chwaszczyna, ale też wywołanych w nim do odpowiedzi rządzących.

 

Niewtajemniczonym w sprawę przypominamy, że chodzi o  wcześniej opisane spotkanie, które dotyczyło wykonania dokumentacji projektowej budowy ulic: Mickiewicza, Żeromskiego, Sienkiewicza i części Norwida w Chwaszczynie. W nadesłanym do redakcji artykule radny powiatowy Piotr Fikus zarzucił sekretarzowi Rady Sołeckiej Mirosławowi Nowakowi to, że poinformował o spotkaniu tylko kilka osób. Zostało również postawione pytanie wywołujące zdziwienie: „Dlaczego skoro mamy demokrację, o tak ważnych decyzjach decydują tylko wybrane osoby i zostało ustalone to w tajemnicy? Dziwne jest również to, iż bez wiedzy mieszkańców przy opracowaniu dokumentacji zostaną pominięte ulice: Słowackiego, Gałczyńskiego i Kochanowskiego.”

 

Sprawa dotycząca wykonania dokumentacji projektowej ciągnie się od 2012 roku. Burmistrz Jerzy Żurawicz deklarował, że do końca 2012 roku zostanie wykonana koncepcja budowy ulic: Mickiewicza, Żeromskiego, Sienkiewicza, Słowackiego, Gałczyńskiego, Kochanowskiego i części ulicy Norwida, zaś w roku 2013 zostanie wykonana dokumentacja projektowa.

 

Niestety okazało się, że dla gminy to zbyt duży koszt i w budżecie gminy na rok 2013 nie uwzględniono środków na wykonanie dokumentacji budowy tych ulic. Kolejna deklaracja padła 3 czerwca 2013 roku na spotkaniu w Urzędzie Gminy Żukowo, na którym był obecny Z-ca Burmistrza Gminy Pan Marek Trepczyk, zadeklarował on wykonanie dokumentacji z oszczędności przetargowych, a w szczególności z oszczędności z przetargu na budowę szkoły w Baninie.

 

Mimo tych deklaracji w roku 2013 nie wykonano dokumentacji. Dopiero w tym roku zaplanowano sfinansowanie dokumentacji w kwocie 40 000 zł, ale tylko na ulice: Mickiewicza, Żeromskiego, Sienkiewicza i część ulicy Norwida.

 

Jakkolwiek by to tłumaczyć to cały czas sprawa toczy się o dokumentację projektową. Jeśli na nią trzeba czekać kilka lat, a do tego następnie zmniejszana jest przewidziana projektem ilość ulic, to nasuwa się pytanie kiedy mieszkańcy Chwaszczyna będą mogli liczyć na drogi z prawdziwego zdarzenia? Co może usprawnić działania władz, jeśli nasi włodarze nie są w stanie w normalnym czasie spowodować wykonania „tylko” dokumentacji?

 

Sprawa tak istotna dla mieszkańców Chwaszczyna jest załatwiana po cichu. Bez znaczenia jest to, czy to sekretarz rady sołeckiej nie powiadomił wszystkich zainteresowanych, czy może miał to zrobić kierownik ds. inwestycji, czy może burmistrz? Jaka jest różnica, czy burmistrz dogadał się z sekretarzem rady sołeckiej, czy kierownik ds. inwestycji z jednym mieszkańcem w sprawie istotnego spotkania?

 

Jedno jest pewne, temat wywołał dosyć duże poruszenie naszych czytelników. Dostaliśmy sygnały wyrażające oburzenie w związku ze spotkaniem, które odbyło się w zamkniętym kręgu osób z pominięciem części zainteresowanych. Jak zauważył jeden z komentujących:

„Dopóki w Chwaszczynie nie zostanie ustalona pewna polityka współpracy wszystkich mieszkańców, dopóty będziemy największą i najbardziej zacofaną wioską w naszej gminie. Poziom podziałów w Chwaszczynie pokazaliśmy cztery lata temu na wyborach, w których nikt nie wszedł do Rady Gminy. Efekt? Kilka lat zastoju. Do dzisiaj nic się nie zmieniło, nie uczymy się na błędach, nie wyciągamy wniosków (…)”

 

Kolejna osoba komentująca przyczyny wykreślenia części ulic z projektu napisała:

„Wszystko jasne, pozostałe ulice wypadły z uwagi na konieczność wybudowania nowego kolektora wód opadowych”

oraz w następnym wpisie: „Wg mnie taka kolejność budowania dróg jest nielogiczna. Za jakiś czas będzie budowana sieć kanalizacyjna na Asnyka, w dół Zeromskiego, Jana Pawła itd., następnie może w końcu wybudują nowe drogi. Rozumie że ciężki sprzęt będzie wówczas poruszał się pięknymi, nowymi, wybudowanymi z kostki ulicami Żeromskiego, Mickiewicza i na pewno nie wpłynie to na stan tych ulic. Może by jednak skoordynować wszystkie te prace…”

 

Dosyć ostro skomentowała sytuację osoba o pseudonimie „Obserwator”:

 

„Brakuje słów, żeby opisać to, co się dzieje w Chwaszczynie. Burmistrz i jego zastępca mają nas w [wulg. przyp redaktor]; śmieją się nam prosto w twarz, bo nie jesteśmy w stanie postawić na swoim, no ale skoro Rada Sołecka i Pan Nowak prowadzą własną politykę to powodzenia. Lepiej cztery lata czekać na kolejny projekt kolejnych dróg, zamiast zrobić wszystko za jednym razem. Gmina i Jegomość Żurawicz są odpowiedzialni za zacofanie naszej miejscowości. Czy ktoś jest w stanie wymienić jakąkolwiek obietnicę, którą W PEŁNI (!!!) spełnili w Chwaszczynie?”

 

Powyższy artykuł radnego powiatowego Piotra Fikusa oraz wywołane nim komentarze mieszkańców Chwaszczyna spowodowały reakcję władz gminy. Trochę na zasadzie „uderz w stół, to nożyce się odezwą” i tak pierwszy odezwał się sekretarz rady sołeckiej, który przyznał się już na początku do winy pisząc:

 

Faktem jest, że w sposób zwyczajowy nie podałem do publicznej wiadomości tej informacji, za co wszystkich zainteresowanych przepraszam. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zorganizować kolejne spotkanie. Oczywiście miejsce i termin należy ustalić z projektantem. Sugeruję, aby kolejne spotkanie połączyć z wrześniowym terminem Zebrania Wiejskiego, gdzie będą dzielone zwiększone środki z Funduszu Sołeckiego.”

 

Niestety w swoim wyjaśnieniu nie uzasadnił przyczyny niepoinformowania wszystkich zainteresowanych osób o spotkaniu na początku lipca.

 

Sekretarz RS zarzucił również, że opublikowany materiał zawiera nieprawdziwe informacje. Warto jednak zaznaczyć, że redakcja nie jest stroną w tej kwestii i nie osądza. Jednocześnie wyjaśnienia nie ujawniają przyczyn tego „niejawnego” spotkania, [do którego się przyznał powyżej sekretarz rady sołeckiej – przyp. red.] i wykreślenia części ulic. Sekretarz w liście do redakcji tłumaczy się m.in. kto był inicjatorem spotkania:

 

Inicjatorem spotkania był jeden z mieszkańców ulicy Sienkiewicza w Chwaszczynie Pan Janusz, który zwrócił się do mnie z prośbą, abym spróbował zorganizować spotkanie z projektantem budowy ulic w centrum naszej miejscowości.

 

Odnosząc się do terminu i miejsce spotkania stwierdza tylko, że wytypował remizę:

Termin spotkania został ustalony przez urzędnika gminy Żukowo Pana Wiesława Pałkę. Natomiast ja zaproponowałem miejsce spotkania – remizę OSP.”

 

W tej kwestii inne zdanie ma sam insp. Wiesław Pałka ponieważ twierdzi on w treści listu do jednego z mieszkańców, że cyt. „W tej sprawie kontaktował się ze mną pan Mirosław i chyba on uzgadniał termin i miejsce. Ja ze swojej strony zaprosiłem projektanta i również uczestniczyłem w tym spotkaniu

 

Natomiast w sprawie wykreślenia z projektu ulic tłumaczy, że:

„O doborze ulic objętych wykonywanym projektem zadecydował Urząd Gminy Żukowo, który jest inwestorem, w związku z czym to ta instytucja jest jednostką decyzyjną.

 

Sekretarz rady sołeckiej również w liście do redakcji zasłaniał się prawem, i cytował stosowne artykuły ze statutu sołectwa dotyczące relacji inwestycyjnych gmina – mieszkańcy:

 

„&4 pkt.10 Sołtys cyt,, Na prośbę burmistrza uczestniczy z głosem doradczym przy odbiorze inwestycji, remontów i innych zadań wykonywanych przez Gminę na terenie sołectwa”

„Natomiast zgodnie z &5 pkt.1 cyt : ,,Rada Sołecka wspomaga działalność sołtysa i ma charakter opiniodawczo-doradczy”

 

Nasuwa się pytanie jak te wyjaśnienia mają się do niewypełninia obowiązku poinformowania mieszkańców o spotkaniu? Dlaczego sekretarz nie powiadomił  ich o nieuwzględnieniu w przygotowywanym projekcie planowanych pierwotnie wszystkich ulic?

Nie ma znaczenia to, czy taka informacja jest uregulowana statutem sołectwa, ale to, że on jest mieszkańcem Chwaszczyna i powinien reprezentować interesy jego mieszkańców. To chyba jest ważniejsze niż przepychanie się, kto z kim się na to „niejawne” spotkanie umówił.

 

Kolejny list, w poruszonej sprawie, redakcja portalu Chwaszczyno.pl otrzymała od rzecznika prasowego gminy Żukowo Pani Sylwii Kubryńskiej, w którym tłumaczy w imieniu Burmistrza m.in. powody nieuwzględniania wszystkich planowanych pierwotnie ulic:

 

„Zakres budowy obejmuje odcinek ulicy Mickiewicza do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza, całą ulicę Sienkiewicza i odcinek ulicy Żeromskiego od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza oraz całą ulicę Norwida. Ulica Gałczyńskiego jest w pewnym oddaleniu od tego układu i w obecnym zakresie nie jest wykonywana. Jest oczywiście w koncepcji drogowej, ale z uwagi na brak bezpośredniego powiązania z realizowanym układem nie jest objęta omawianym zakresem. Dlaczego? Aby włączyć tę ulicę do zakresu dla jakiego wykonywana jest dokumentacja projektowa, należałoby zdecydowanie zwiększyć środki na to zadanie. A wynika to głównie z tego, że ulica Gałczyńskiego nie należy do tej samej zlewni wód deszczowych co ulice Mickiewicza, Sienkiewicza, Norwida i częściowo Żeromskiego i tylko dla samej ulicy Gałczyńskiego należałoby już teraz wykonać projekt sanitarny w zakresie wykonania zbiornika retencyjnego w dolnej części ulicy Żeromskiego.”

 

Następnie rzecznik prasowa, tłumaczy dlaczego wiceburmistrz Marek Trepczyk rzucał obietnice bez pokrycia:

Przypominam jednocześnie, że powoływanie się na deklarację wiceburmistrza Marka Trepczyka dotyczącej wykonania dokumentacji z ewentualnych oszczędności przetargowych na budowę szkoły w Baninie jest w obecnej sytuacji bezzasadne, ponieważ po rozstrzygnięciu przetargu na budowę szkoły w Baninie nie uzyskano oszczędności, co było podane do wiadomości publicznej ponad rok temu. Szkoła w Baninie była największą inwestycją gminy Żukowo w roku bieżącym, a o potrzebach tej budowy można bez problemu dowiedzieć się z prasy, od nauczycieli i uczniów SP Banino. Jakiekolwiek więc odroczenie planów dotyczących wykonania dokumentacji wynika tylko i wyłącznie z prostego rachunku na jaki składa się ograniczony budżet Gminy Żukowo i faktu, że nie wszystko można zbudować od razu.”

 

Następnie w nadesłanym liście następuje opis wychwalający zasługi gminy Żukowo dla Chwaszczyna:

„Zarzuty o nierealizowaniu żadnej inwestycji w Chwaszczynie, właśnie przy okazji realizacji inwestycji w obrębie czterech ulic (Mickiewicza, Sienkiewicza, Żeromskiego i Norwida) są trudne do zrozumienia. Przypominam więc przy okazji o inwestycjach, jakie ostatnio są realizowane w Chwaszczynie. W tym roku zaplanowano 100 tys. zł na budowę kanalizacji sanitarnej. Obecnie jest już wydane pozwolenie na budowę, Gmina Żukowo po uzyskaniu pozytywnej decyzji Zarządu Województwa Pomorskiego rozpocznie inwestycję. W maju oddano do użytkowania park – Kraina Bożków Kaszubskich (koszt inwestycji 35 546,88zł). Co jeszcze? Zakupiono zestaw pompowy do uzdatniania wody na ulicy Oliwskiej (inwestycja o wartości 83 tys. złotych). Zrealizowano dokumentację projektową budowy ulicy Szafirowej, po uzyskaniu decyzji na budowę inwestycji drogowej rozpoczną się prace. W budżecie gminy zabezpieczono 50 tysięcy na budowę parkingu ogólnodostępnego przy ulicy Mickiewicza. Zabezpieczono również środki na progi zwalniające, kamery do monitoringu. Na potrzeby OSP Chwaszczyno przeznaczono 140 tys. złotych w celu zakupu samochodu strażackiego. W zeszłym roku ukończona została rozbudowa OSP w Chwaszczynie o boks garażowy i magazyn sprzętu przeciwpożarowego, wybudowano przyłącze wodociągowe, zamontowano bramę garażową o napędzie elektrycznym oraz drzwi ognioodporne, wykonano izolację odgromową, zamontowano 2 grzejniki i piec gazowy dwufunkcyjny. Całość inwestycji kosztowała 266 871,35 zł.
W tym roku oddano do użytku park „siłownia pod chmurką”. Na terenie parku utwardzono nawierzchnię, zainstalowano oświetlenie oraz małą architekturę. Na terenie parku zainstalowano urządzenia siłowni zewnętrznej: biegacz- piechur, trenażer eliptyczny – orbitrek, motylek – rozpiętki, narty biegówki oraz urządzenia zabawowe: karuzela oraz dwa bujaki sprężynowe. Wartość inwestycji opiewa na 200 tysięcy złotych.
Przez ostatnie lata zadbano również o Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie. W 2011roku wykonano remont dachu nad pomieszczeniami socjalnymi przy sali gimnastycznej (49.900,00 zł), mimo że niedawno oddanej, ale niestety poprzednio wadliwie wykonanej. Ponadto wymieniono orynnowanie na budynku starej szkoły (40.300,70 zł). W następnym roku przeprowadzony został remont dachu na budynku szkoły (36.371,20 zł) i remont urządzeń wentylacyjnych na sali gimnastycznej. W 2013 roku wymieniono drzwi, stolarkę okienną w salach lekcyjnych i dokończono remont dachu (całość wydatków około 58 tysięcy złotych). W tym roku realizowany jest remont toalet w starej części szkoły, na który przeznaczono blisko 74 tysiące złotych.”

 

Powyższy wywód jest próbą manipulacji liczbami, ponieważ w jednym miejscu opisywane są „zabezpieczone” pieniądze [na projekt budowy dróg też były ponoć zabezpieczane – przyp. red], czyli coś czego jeszcze nie ma. Przemieszane są inwestycje finansowane ze środków UE, a w innym akapicie pani rzecznik pisze o remoncie źle wykonanego dachu w szkole. Dużo liczb ale jeśli dokładnie przeanalizować i przefiltrować realne inwestycje to już to tak pięknie nie wygląda.

 

Warto w tym miejscu spytać mieszkańców, czy również podzielają opisany powyżej entuzjazm inwestycyjny w postaci figurek Bożków Kaszubskich za ponad 35 tysięcy zł, jednocześnie pisząc o braku pieniędzy od 2012 roku na dokumentację projektową dróg w Chwaszczynie i obcinanie z listy części ulic?

 

Po części chwalebnej Burmistrz gminy Żukowo ustami Pani rzecznik tłumaczy, że nie miał nic wspólnego z organizacją „tajnego” spotkania.

„Wracając do oskarżenia, jakoby burmistrz zorganizował „tajne” spotkanie – informuję, że spotkanie nie było organizowane przez burmistrza Gminy Żukowo, ale z inicjatywy mieszkańców przez Radę Sołecką Chwaszczyno, która ustaliła termin spotkania z insp. Wiesławem Pałką.

 

Czy insp. Wiesław Pałka, sam z własnej woli, nie informując swojego przełożonego [burmistrza – przyp. red.] może spotykać się w godzinach popołudniowo-wieczornych jako przedstawiciel gminy? Jeśli jak twierdzi pan inspektor w liście do mieszkańca Chwaszczyna „kontaktował się ze mną pan Mirosław i chyba on uzgadniał termin i miejsce.” oznacza że sekretarz Rady Sołeckiej Chwaszczyna ustala terminarz pracownikom gminy ? Czy na pewno Burmistrz Jerzy Żurawicz nic o tym nie wiedział? Czy można dać wiarę temu, że urzędnicy po godzinach pracy samowolnie repezentują gminę?

 

Na koniec listu od burmistrza nastąpiło coś niespodziewanego. Nie mającego nic wspólnego z opisywaną sprawą.

Otóż Burmistrz Gminy Żukowo Pan Jerzy Żurawicz poucza redakcję o przepisach prawa prasowego, a konkretnie przywołuje art. 20 ust. 1 o konieczności rejestracji dzienników i czasopism:

„Na koniec dodam, że zgodnie z Ustawą z dn. 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U. Nr 5 poz.24 z 1984 r. ze zm.) według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie rejestru dzienników i czasopism (Dz. U. z dnia 18 lipca 1990 r. ze zm.), Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w Sądzie Okręgowym właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy.
W związku z tym wszelkie kolejne pytania kierowane do Urzędu Gminy Żukowo z tytułu prasowego Chwaszczyno.pl prosimy poprzeć informacją o numerze rejestracji strony internetowej oraz pisma/biuletynu o tej samej nazwie w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

W imieniu burmistrza Gminy Żukowo
Sylwia Kubryńska
Rzecznik Urzędu Gminy Żukowo”

 

Czemu to pouczenie ma służyć? Czy każdy portal i gazeta jest zobligowana przez burmistrza do podawania nr rejestracji strony internetowej oraz pisma/biuletynu w każdej korespondencji?  Jaki to ma związek z opublikowaniem listu nadesłanego do redakcji?

 

Temat rejestracji portali internetowych szeroko jest dyskutowany i są różne na to spojrzenia. Nie mniej jednak Burmistrz znając powszechność nierejestrowania stron internetowych być może uważa, że może postraszyć brakiem odpowiednich numerów rejestrowych, za co grożą sankcje karne. Dla osób nie znających tematu odsyłam do ciekawego artykułu znanego prawnika Piotra Waglowskiego „Jeszcze raz: nie ma w Polsce ustawowego obowiązku rejestracji „prasy

 

Tym zaskakującym i niezrozumiałym zakończeniem listu, a zarazem pouczeniem i wymogiem podania nr rejestracyjnego przy kolejnej korespondencji z gminą Żukowo ja redaktor naczelny „Portalu Regionalnego Chwaszczyno.pl” jak i gazety „Chwaszczyno.pl” poczułem się zastraszony przez Jerzego Żurawicza – burmistrza mojej gminy. Odebrałem to jednoznacznie jako nieudolną próbę wywarcia presji na portal Chwaszczyno.pl. Przypominają się stare czasy, gdy ktoś jak „nie przyklaskiwał” władzy to …

Jakiś czas temu, jak nieoficjalnie dowiedziało się Chwaszczyno.pl, jedną z redakcji z terenu Żukowa odwiedziła Policja żądając przedstawienia dokumentów rejestracyjnych.


Chciałbym w tym miejscu oświadczyć, że Portal Chwaszczyno.pl nie jest stroną w jakimkolwiek sporze, ani przeciwnikiem burmistrza. Naszym nadrzędnym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Chwaszczyna, w czego ramach mieści się jak najbardziej „patrzenie” władzy na ręce, abyśmy nie byli tylko „kurą znoszącą złote jajka”.


Jednocześnie informuję, aby nie było wątpliwości, że gazeta „Chwaszczyno.pl” zarejestrowania jest w rejestrze dzienników i czasopism Sądu Okręgowego w Gdańsku pod pozycją nr 1929, natomiast Portal Regionalny Chwaszczyno.pl ma odpowiednio numer 1930. 

 

 Michał Witt

 

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.