Darmowe szkolenia komputerowe dla seniorów 65+

Rozpoczyna się nowy projekt bezpłatnych szkoleń dla seniorów powyżej 65 r.ż.

Gmina Żukowo zgłosiła swój udział w projekcie dlatego nasi mieszkańcy mogą skorzystać z oferty szkoleń. Niezwykłą zaletą tych szkoleń jest otrzymanie przez uczestników tabletu na własność aby móc w praktyce wykorzystywać nabyte umiejętności.

Szko­le­nia umoż­li­wiają każ­demu uczest­ni­kowi pro­jektu naby­cie bar­dzo prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści:
– obsługi Inter­netu, kom­pu­tera, tele­fonu, tabletu i innych urzą­dzeń IT,
– kształ­to­wać kom­pe­ten­cje pomocne w życiu codzien­nym seniora (komu­ni­ka­cja online; e-usługi, w tym zakupy i ban­ko­wość online, usługi medyczne, e-admi­ni­stra­cja i wiele innych).

W pro­jek­cie zapla­no­wano różne dzia­ła­nia z senio­rami:

– szko­le­nia kom­pe­ten­cji cyfro­wych
– poziom pod­sta­wowy – dosto­so­wane do potrzeb i moż­li­wo­ści senio­rów (tema­tyka, czas i atmos­fera zajęć), reali­zo­wane są w dwóch wer­sjach:
   a) szko­le­nia stan­dar­dowe – 60 godzin zajęć dla osób, które posia­dają mini­malne doświad­cze­nie w obsłu­dze kom­pu­tera i Inter­netu
   b) szko­le­nia roz­sze­rzone – 90 godzin zajęć dla osób, które nie posia­dają doświad­cze­nia w komu­ni­ka­cji on-line i w pracy z kom­pu­te­rem oraz z uwagi na stan zdro­wia, nie­peł­no­spraw­ność, wyma­gają dłuż­szego wspar­cia
   c) poziom zaawan­so­wany – 30 godzin dodat­ko­wych szko­leń tema­tycz­nych dla osób, które będą chciały pogłę­bić pod­sta­wowe kom­pe­ten­cje cyfrowe (np. w zakre­sie foto­gra­fii cyfro­wej, blo­gos­fery, finan­sów online itp.)
– pro­jekty ani­ma­cyjne – gru­powe dzia­ła­nia akty­wi­zu­jące senio­rów w spo­łecz­no­ści lokal­nej z wyko­rzy­sta­niem funk­cjo­nal­nych kom­pe­ten­cji cyfro­wych i narzę­dzi IT (np. two­rze­nie grup dys­ku­syj­nych i hob­bi­stycz­nych online, klu­bów książki, miło­śni­ków filmu, sztuki, foto­gra­fii czy też tury­styki, kul­tury i histo­rii lokal­nej, two­rze­nie stro­n/blo­gów przez pasjo­na­tów itp.)

Każdy z uczest­ni­ków otrzyma kil­ku­mie­sięczne wspar­cie w pro­jek­cie. Szko­le­nia będą pro­wa­dzone z wyko­rzy­sta­niem mobil­nych pra­cowni kom­pu­te­ro­wych i table­tów.

Senior, który będzie obecny na zaję­ciach, po zakoń­cze­niu szko­le­nia otrzyma tablet na wła­sność.

Sprzęt tele­in­for­ma­tyczny zaku­piony na potrzeby reali­za­cji pro­jektu zosta­nie prze­ka­zany gmi­nom, w któ­rych wzięła udział naj­więk­sza liczba uczest­ni­ków.

Informacje i zgłoszenia:
tel. 575 111 542
tel. 574 741 888
tel. 575 888 329

e-mail: rekrutacja@cyfrowa-mewa.com
www.cyfrowa-mewa.com

Zachęcam do zgłaszania się do udziału w projekcie.

Jolanta Wiercińska
sołtys Chwaszczyna

plakat mew

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.