Czy radni dadzą zielone światło ekspansji żwirowni?

Działka nr 166 obręb Barniewice znajduje się przy granicy z Chwaszczynem.

 

W przyszłym tygodniu (29.09.2015r.) na XV Sesji Rady Miejskiej w Żukowie, radni będą głosowali nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Barniewice, w rejonie ulic Piaskowej i Jaskółczej z przeznaczeniem pod eksploatację odkrywkową kruszywa naturalnego.

 

Wielokrotnie pisaliśmy o sprawie możliwości ekspansji żwirowni, co za każdym razem wywoływało duże zainteresowanie lokalnej społeczności oraz praktycznie jednoznaczny sprzeciw.
Mieszkańcy kilku sołectw zwracali się do Gminy Żukowo podejmując stosowne uchwały o niewydawanie zgody na eksploatację złóż piasku i żwiru. Dodatkowo mieszkańcy na zebraniach i konsultacjach wyrażali opinię, iż inwestycja taka nie jest zgodna z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Naszej Gminy.

 

W kwietniu br. Sołectwa Rębiechowo, Banino oraz Nowy Świat złożyły pismo w sprawie przystąpienia do utworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów leśnych wchodzących i przyległych do granic wymienionych sołectw, w tym również działki nr 166. Sołectwa zwróciły się o wyłączenie obszaru leśnego z możliwości powstania wyrobiska żwiru lub innych działań gospodarczych w efekcie których miałby las być wycięty lub pomniejszony.

 

W tej kwestii również sołectwo Chwaszczyno na Zebraniu Wiejskim 7 maja br. podjęto trzy uchwały. Pierwsza dotyczyła wyrażenia sprzeciwu odnośnie planowanej lokalizacji wyrobiska żwiru na wymienionej działce. Kolejna uchwała dotyczyła wyrażenia sprzeciwu wobec dalszej eksploatacji żwiru na terenie sołectwa i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Kolejna trzecia uchwała dotyczyła wystąpienia do burmistrza o skorzystanie z inicjatywy uchwałodawczej i przedstawienia propozycji przystąpienia do sporządzenia MPZP zgodnego z SKiUP gminy dla tego terenu z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne i wypoczynkowe.

 

Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 166 obręb Barniewice leży w obszarze wskazanym jako korytarz ekologiczny – szkielet struktury przestrzennej gminy. Na obszarze tym wyznaczono kierunki rozwoju proekologicznego.  Jednakże rozwój funkcji nieprzewidzianych w obowiązującym studium może nastąpić w przypadku zaistnienia przesądzeń w zakresie praw nabytych w prawomocnych decyzjach administracyjnych, w obowiązujących planach miejscowych lub w przypadku, gdy rozwój zagospodarowania dotyczy modernizacji lub uzupełnienia zabudowy w ramach istniejących struktur. Ustawa o prawie geologicznym i górniczym mówi, że obszary i tereny górnicze uwzględnia się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Na działce nr 166 obręb Barniewice studium wyznacza obszar oznaczony jako złoże o udokumentowanych i zarejestrowanych zasobach.

 

Jeżeli w wyniku zamierzonej działalności określonej w koncesji przewiduje się istotne skutki dla środowiska można sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Koszty sporządzenia projektu planu ponosi przedsiębiorca.

 

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Barniewice, w rejonie ulic: Piaskowej i Jaskółczej w podsumowaniu autor wskazuje, że analiza zasadności wykazała brak przeciwwskazań do podjęcia prac zmierzających do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.). Jednocześnie podkreśla, że dopiero na etapie przygotowania projektu planu podjęte zostaną decyzje dotyczące ostatecznych rozstrzygnięć o przeznaczeniu terenów w planie.

 

Ewentualne zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nastąpi odrębną uchwałą, po uzyskaniu niezbędnych opinii i uzgodnień oraz przeprowadzeniu czynności formalnych określonych w wyżej wymienionej ustawie.

 

Dzień przed sesją Rady Miejskiej w Żukowie (28.09.2015r.) o godz. 12.00 projekt uchwały będzie opiniowała Komisja Komunalna.

 

  dzialka-166-okolica

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.