Budowa przepompowni przy Kaszubskiej Drodze

 

Do 11 marca 2011 r. można składać oferty na wykonanie przepompowni w Chwaszczynie. Po tym terminie w ciągu maksymalnie 30 dni zostanie wyłoniona firma, która będzie miała 100 dni na skończenie prac. Powinno to rozwiązać problem okolic osiedla EuroStyl i zakończyć codzienne wywożenie „szambiarkami” nieczystości, a mieszkańcom nowych osiedli położonych wzdłuż Kaszubskiej Drogi umożliwi przyłączenie swoich domów do kanalizacji.

 

Poniżej treść ogłoszonego przetargu:

{module reklama-artykul-n}

Żukowo: Budowa przepompowni ścieków w Chwaszczynie (Kaszubska
Droga)
Numer ogłoszenia: 29320 – 2011; data zamieszczenia: 24.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żukowo , ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, woj. pomorskie, tel. +48 58 6858300,
faks +48 58 6858300.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przepompowni ścieków w Chwaszczynie
(Kaszubska Droga).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest
realizacja zadania inwestycyjnego Budowa przepompowni ścieków w Chwaszczynie (Kaszubska Droga) .
Zamówienie obejmuje: 1) budowę przepompowni ścieków w Chwaszczynie (Kaszubska Droga), 2) budowę
odcinka kanalizacji tłocznej DN 100 PE, 3) budowę odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej DN 200 PCV, 4) budowę
przyłącza wody na potrzeby eksploatacji przepompowni ścieków, 5) budowę kabli zasilania elektrycznego i AKPiA
(Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka) oraz oświetleniowych na potrzeby pompowni, 6) utwardzenie i
ogrodzenie terenu przepompowni..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.23-3, 45.23.13.00-8, 31.12.20.00-7, 45.31.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 100.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie:
pięć tysięcy złotych 00/100)
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zamówienia, z których każde polegało na budowie
przepompowni ścieków lub budowie / przebudowie / rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownią ścieków, w tym jedno ze zrealizowanych zamówień było o wartości co najmniej
150.000,00 PLN netto;
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej: 1) kierownikiem
budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
co najmniej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 2) kierownikiem robót z uprawnieniami do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych, 3) kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego: 1)oferta powinna
zawierać pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika (lidera) do reprezentowania wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, 2)każdy zwykonawców zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – prawo zamówień publicznych oraz dokumentów
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 2.Jeżeli oferta
wykonawców tworzących konsorcjum i ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych wykonawców. 3.W przypadku spółki cywilnej do oferty należy dołączyć umowę spółki cywilnej,
jeżeli inaczej uregulowano zasady współpracy i reprezentacji przedsiębiorców w spółce. Jeżeli oferta spółki
cywilnej zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy spółki cywilnej.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie. 2.
Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, z wyjątkiem zmian o których mowa w punkcie 3. 3. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 1) terminu
wykonania zamówienia, 2) udziału osób – kierownika budowy, kierownika robót, 3) udziału podwykonawców przy
realizacji zamówienia, 4) technologii wykonania robót, 5) wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: – odstąpienia
(rezygnacji) od części zamówienia, – zmiany stawki podatki VAT. 4. Zmiana terminu wykonania zamówienia może
nastąpić w przypadku: 1) przerwy w realizacji zamówienia na skutek działań podmiotów trzecich, np. przedłużanie
terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, badań, ekspertyz,
uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 2)przedłużanie odbiorów przez innych gestorów sieci i
urządzeń z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 3) udzielenia zamówień dodatkowych, które będą
niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, 4) czasowego wstrzymania prac przez
zamawiającego, 5) zmiany technologii wykonania robót, 6) wystąpienia warunków atmosferycznych niszczących
wykonane roboty i/lub nie pozwalających na prowadzenie robót budowlanych. 5. Zmian udziału podwykonawców
może nastąpić w przypadku: 1) skorzystania z podwykonawców w realizacji zamówienia mimo, iż w złożonej
ofercie wykonawca nie przewidywał realizacji części zamówienia w podwykonawstwie, 2) zmiany zakresu pracrealizowanych w podwykonawstwie. 6. Zmiana osób – kierownika budowy, kierownika robót może nastąpić w
przypadku: 1) zdarzeń losowych niezależnych od wykonawcy, 2) utraty uprawnień przez wskazaną przez
wykonawcę osobę, 3) wykreślenia osoby z listy członków branżowej izby samorządu zawodowego. 7. Zmiana
technologii wykonania robót może nastąpić w przypadku: 1) zaproponowania przez wykonawcę lub
zamawiającego wykonania elementów robót z zastosowaniem materiałów, produktów, robót budowlanych
równoważnych lecz o nie gorszych parametrach technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych oraz uzasadnionej
konieczności przyjęcia rozwiązań równoważnych. 8. W przypadku zmiany osoby kierownika budowy, kierownika
robót wykonawca winien przedstawić zamawiającemu nową osobę o niegorszych kwalifikacjach i uprawnieniach w
stosunku do osoby, która została wskazana w ofercie wykonawcy. 9. Warunki dokonywania zmian: 1) inicjowanie
zmian na pisemny wniosek wykonawcy lub zamawiającego, 2) uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na
realizację zamówienia, 3) w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.
10.Zmiany zapisów umowy, które nie odnoszą się do treści oferty nie wymagają pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności. Za zmiany takie uważa się np.: – zmianę koordynatora za strony zamawiającego, – zmianę osób
nadzorujących roboty, czyli inspektora nadzoru inwestorskiego, – zmianę rachunku bankowego, – zmiany
adresowe, 11.Strony zobowiązane są do powiadomienia na piśmie o zmianach o których mowa w punkcie 10.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.zukowo.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy, Referat
Inwestycji, ul.Gdańska 52, 83-330 Żukowo (pok.nr 11).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2011
godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo (pok.nr 3).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Żukowo: Budowa przepompowni ścieków w Chwaszczynie (Kaszubska
Droga)
Numer ogłoszenia: 29320 – 2011; data zamieszczenia: 24.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żukowo , ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, woj. pomorskie, tel. +48 58 6858300,
faks +48 58 6858300.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przepompowni ścieków w Chwaszczynie
(Kaszubska Droga).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest
realizacja zadania inwestycyjnego Budowa przepompowni ścieków w Chwaszczynie (Kaszubska Droga) .
Zamówienie obejmuje: 1) budowę przepompowni ścieków w Chwaszczynie (Kaszubska Droga), 2) budowę
odcinka kanalizacji tłocznej DN 100 PE, 3) budowę odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej DN 200 PCV, 4) budowę
przyłącza wody na potrzeby eksploatacji przepompowni ścieków, 5) budowę kabli zasilania elektrycznego i AKPiA
(Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka) oraz oświetleniowych na potrzeby pompowni, 6) utwardzenie i
ogrodzenie terenu przepompowni..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.23-3, 45.23.13.00-8, 31.12.20.00-7, 45.31.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 100.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29…
1 z 5 2011-02-24 13:27
Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie:
pięć tysięcy złotych 00/100)
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zamówienia, z których każde polegało na budowie
przepompowni ścieków lub budowie / przebudowie / rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownią ścieków, w tym jedno ze zrealizowanych zamówień było o wartości co najmniej
150.000,00 PLN netto;
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej: 1) kierownikiem
budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
co najmniej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 2) kierownikiem robót z uprawnieniami do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych, 3) kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29…
2 z 5 2011-02-24 13:27
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego: 1)oferta powinna
zawierać pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika (lidera) do reprezentowania wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, 2)każdy z
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29…
3 z 5 2011-02-24 13:27
wykonawców zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – prawo zamówień publicznych oraz dokumentów
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 2.Jeżeli oferta
wykonawców tworzących konsorcjum i ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych wykonawców. 3.W przypadku spółki cywilnej do oferty należy dołączyć umowę spółki cywilnej,
jeżeli inaczej uregulowano zasady współpracy i reprezentacji przedsiębiorców w spółce. Jeżeli oferta spółki
cywilnej zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy spółki cywilnej.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie. 2.
Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, z wyjątkiem zmian o których mowa w punkcie 3. 3. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 1) terminu
wykonania zamówienia, 2) udziału osób – kierownika budowy, kierownika robót, 3) udziału podwykonawców przy
realizacji zamówienia, 4) technologii wykonania robót, 5) wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: – odstąpienia
(rezygnacji) od części zamówienia, – zmiany stawki podatki VAT. 4. Zmiana terminu wykonania zamówienia może
nastąpić w przypadku: 1) przerwy w realizacji zamówienia na skutek działań podmiotów trzecich, np. przedłużanie
terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, badań, ekspertyz,
uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 2)przedłużanie odbiorów przez innych gestorów sieci i
urządzeń z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 3) udzielenia zamówień dodatkowych, które będą
niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, 4) czasowego wstrzymania prac przez
zamawiającego, 5) zmiany technologii wykonania robót, 6) wystąpienia warunków atmosferycznych niszczących
wykonane roboty i/lub nie pozwalających na prowadzenie robót budowlanych. 5. Zmian udziału podwykonawców
może nastąpić w przypadku: 1) skorzystania z podwykonawców w realizacji zamówienia mimo, iż w złożonej
ofercie wykonawca nie przewidywał realizacji części zamówienia w podwykonawstwie, 2) zmiany zakresu prac
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29…
4 z 5 2011-02-24 13:27
realizowanych w podwykonawstwie. 6. Zmiana osób – kierownika budowy, kierownika robót może nastąpić w
przypadku: 1) zdarzeń losowych niezależnych od wykonawcy, 2) utraty uprawnień przez wskazaną przez
wykonawcę osobę, 3) wykreślenia osoby z listy członków branżowej izby samorządu zawodowego. 7. Zmiana
technologii wykonania robót może nastąpić w przypadku: 1) zaproponowania przez wykonawcę lub
zamawiającego wykonania elementów robót z zastosowaniem materiałów, produktów, robót budowlanych
równoważnych lecz o nie gorszych parametrach technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych oraz uzasadnionej
konieczności przyjęcia rozwiązań równoważnych. 8. W przypadku zmiany osoby kierownika budowy, kierownika
robót wykonawca winien przedstawić zamawiającemu nową osobę o niegorszych kwalifikacjach i uprawnieniach w
stosunku do osoby, która została wskazana w ofercie wykonawcy. 9. Warunki dokonywania zmian: 1) inicjowanie
zmian na pisemny wniosek wykonawcy lub zamawiającego, 2) uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na
realizację zamówienia, 3) w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.
10.Zmiany zapisów umowy, które nie odnoszą się do treści oferty nie wymagają pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności. Za zmiany takie uważa się np.: – zmianę koordynatora za strony zamawiającego, – zmianę osób
nadzorujących roboty, czyli inspektora nadzoru inwestorskiego, – zmianę rachunku bankowego, – zmiany
adresowe, 11.Strony zobowiązane są do powiadomienia na piśmie o zmianach o których mowa w punkcie 10.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.zukowo.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy, Referat
Inwestycji, ul.Gdańska 52, 83-330 Żukowo (pok.nr 11).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2011
godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo (pok.nr 3).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29…
5 z 5 2011-02-24 13:27

{module reklama-artykul-n}

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.