Chwaszczyno.pl

Szkoła

Kadra na rok szkolny 2014/2015

Michał Witt
Kategoria:

 

Kadra na rok szkolny 2014/2015

JĘZYK POLSKI

mgr Carmen Geras
mgr Małgorzata Lipińska
mgr Aneta Hinc

mgr Sławomira Podgrudna

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Beata Frąckowiak
mgr Anita Zagórska

mgr Justyna Krym

JĘZYK NIEMIECKI
mgr Anna Damaszke


MATEMATYKA
mgr Małgorzata Gorgolewska
mgr Grażyna Majerowska

mgr Emilia Czerniawska

mgr inż. Agnieszka Zapadka

HISTORIA
mgr Witold Grochowski
mgr Katarzyna Niezgoda

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Witold Grochowski
mgr Katarzyna Niezgoda

BIOLOGIA
mgr Monika Warecka

PRZYRODA
mgr Katarzyna Łyczywek
mgr Monika Warecka

GEOGRAFIA
mgr Beata Bańkowska

mgr Katarzyna Łyczywek

FIZYKA
mgr Małgorzata Gorgolewska

CHEMIA
mgr inż. Agnieszka Zapadka

INFORMATYKA
mgr Emilia Czerniawska mgr inż. Agnieszka Zapadka
mgr Anna Lipińska

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Agnieszka Pawłowska
mgr Ewa Pawłowska
mgr Robert Zochniak
mgr Iwona Wygnał

PLASTYKA
mgr Małgorzata Gorgolewska

TECHNIKA
mgr Marcin Pudlik

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
mgr Marcin Pudlik

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Marcin Pudlik

MUZYKA
mgr Grzegorz Wachulski


KATECHECI
mgr Zofia Erwardt-Littwin

ks. Krzysztof Koszałka


NAUCZANIE ZINTEGROWANE
mgr Beata Bańkowska
mgr Dorota Bieszka
mgr Małgorzata Kisiel
mgr Aleksandra Kreft
mgr Mariola Górska
mgr Brygida Mach
mgr Ewa Pelc
mgr Maria Pikies
mgr Natalia Możejko-Kuźmicka
mgr Anna Mazurek
mgr inż. Anna Kiraga

mgr Anna Stankiewicz

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
mgr Katarzyna Niezgoda

JĘZYK KASZUBSKI
mgr Bogusława Gołąbek

ŚWIETLICA
mgr inż. Agnieszka Zapadka

mgr Maria Pikies
mgr Dorota Bieszka
mgr Aleksandra Cebela
mgr Mariola Górska
mgr Witold Grochowski
mgr Małgorzata Kisiel
mgr Iwona Łasica
mgr Katarzyna Niezgoda

mgr Ewa Pelc

mgr Aneta Hinc

LOGOPEDA
mgr Iwona Łasica

PEDAGOG
mgr Agnieszka Kędziora - Paczkowska

PSYCHOLOG
mgr Patrycja Drywa

BIBLIOTEKARZ
mgr Carmen Geras
mgr Anna Lipińska

ETYKA

mgr Małgorzata Lipińska

 

Dyrekcja

Michał Witt
Kategoria:

Dyrektor Szkoły R. ZochniakOd 1 września 2008 roku na czele Szkoły stoi pan Robert Zochniak. Jego prawą ręką czyli zastępcą jest pani Małgorzata Lipińska.

W historii szkoły kierownicze stanowiska piastowali:

Józef Mania , Alojzy Socha - od 1920 do 1928 - pełnili obowiązki kierownika szkoły
Wacław Niklas - od 1 stycznia do 31 grudnia 1929 r. - pełnił obowiązki kierownika szkoły
Teofil Wysiecki - od 1 stycznia 1930r. do 31 sierpnia 1934 r. - kierownik szkoły
Feliks Poćwiardowski – od 1 września 1934r. do 31 sierpnia 1939r. Ostatni kierownik szkoły przed 1939 rokiem- zamordowany w obozie koncentracyjnym
w Mathausen w 1941 roku.
Władysław Raatz – od 15 kwietnia 1945 r. do 31 sierpnia 1945 r.
Feliks Bradtke – 1 września 1945 roku – 31 sierpnia 1950 r.
Stanisław Mazur – 1 września 1950 roku – 31 sierpnia 1952 r.
Antoni Raczyński – 1 wrzesień 1952 r.- 30 października 1952 r. - pełnił obowiązki kierownika szkoły
Stefan Grubba – 1 listopad 1952 r. – do kwietnia 1953 r. - pełnił obowiązki kierownika szkoły
Zygmunt Barański – od maja 1953 r. – do 31 stycznia 1954 r. - pełnił obowiązki kierownika szkoły
Bolesław Bork – od 1 lutego 1954 do 31 sierpnia 1955 r.
Alojzy Trella – od 1 września 1955 roku do 1 października 1965 r.
Małgorzata Trella - od 1 października 1965r. do 31 sierpnia 1967 r.
Alojzy Trella – od 1 września 1967 r. do 31 sierpnia 1987 r.
Małgorzata Trella - od 1 września 1987 r. do 31 sierpnia 1991 r.
Anna Kiraga – od 1 września 1991 r. do 31 sierpnia 1999 r.
Jolanta Iwańczak – od 1 września 1999 r. do 31 sierpnia 2008 r.

Szkoła w Chwaszczynie

Michał Witt
Kategoria:

Zespół Szkół Publicznego Gimnazjum Szkoły Podstawowej

Szkoła w Chwaszczynie  to nowocześnie funkcjonująca placówka edukacyjna o zasięgu ogólnogminnym.
W 1995 roku doszło do rozbudowy szkoły. Od roku 2000 z nowoczesną salą komputerową z dostępem do Internetu.

szkola-chwaszczyno

 

 

Dewizą tej placówki jest wychowanie dobrego Polaka i Obywatela Zjednoczonej Europy. Dla pedagogów uczących w szkole najważniejszy jest uczeń. Zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów zmierza do tego, by uczniowie kontynuowali naukę w wybranej przez siebie szkole, efektywnie funkcjonowali w nowej rzeczywistości i nabyli umiejętność rozwiązywania własnych problemów.

 

GODZINY KONSULTACJI NAUCZYCIELI Z RODZICAMI

Michał Witt
Kategoria:

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień i godzina konsultacji

Aneta Grądzka- Pile

Czwartek 12:45-13:30

Bańkowska Beata

Czwartek 13:35-14:20

Bieszka Dorota

Poniedziałek 11:30-12:30

Cebela Aleksandra

Środa 8:55-9:40

Choińska-Nowak Sylwia

Piątek 13:35-14:20

Czerniawska Emilia

Wtorek 9:50-10:35

Drywa Patrycja  psycholog

Zgodnie z planem

Erwardt – Littwin Zofia

Poniedziałek 13:20-14:05

Frąckowiak Beata

Poniedziałek 13:30-14:20

Geras Carmen

Środa 10:45- 11:30

Górska Mariola

Wtorek 11:30-12:30

Grochowski Witold

Wtorek 12:00-13:00

Hinc Aneta

Czwartek 10:45-11:30

Iwańczak Jolanta

Wtorek 11:50-12:35

Gorgolewska Małgorzata

Środa 10:45-11:30

Kędziora-Paczkowska Agnieszka pedagog

zgodnie z planem

Kiraga Anna

Piątek 11:30-12:30

Kisiel Małgorzata

Piątek 12:30-13:15

Koszałka Krzysztof

Czwartek 10:45-11:30

Lipińska Anna

Wtorek 16:30-17:15

Lipińska Małgorzata

Środa 11:50-12:35

Łasica Iwona

Wtorek 15:00-15:15,

Piątek 7:30-8:00

Łyczywek Katarzyna

Poniedziałek 8:55-9:40

Mach Brygida

Poniedziałek 9:35-10:05,

Piątek 9:00- 9:30

Majerowska Grażyna

Piątek 11:50-12:35

Mazurek Anna

Wtorek 9:10-9:40,

Czwartek 9:00-9:30

Migda Leszek

Środa 11:50-12:35

Możejko-Kuźmicka Natalia

Wtorek 9:50-10:20,

Środa 1045-11:15

Niezgoda Katarzyna

Środa 9:50-10:35

Nowicki Paweł

Wtorek 10:45-11:30

Pawłowska Agnieszka

Środa 10:45-11:00

Pawłowska Ewa

Środa 10:45-11:00

Pelc Ewa

Środa 13:35-14:35

Pikies Maria

Piątek 11:30-12:15

Podgrudna Sławomira

Czwartek 9:50-10:35

Pudlik Marcin

Piątek 7:30-8:00

Rogalewska Krystyna

Środa 13:35-14:20

Stankiewicz Anna

Czwartek 9:50-10:20,

Piątek 11:40-12:10

Warecka Monika

Wtorek 8:00- 8:45

Zapadka Agnieszka

Wtorek 9:50-10:35

Zagórska Anita

Poniedziałek 10:15-10:55

Zochniak Robert

Poniedziałek 9:50-10:35

Rekrutacja

Michał Witt
Kategoria:

STATUT SZKOŁY - REKRUTACJA

§ 63

 

Zasady rekrutacji uczniów
1.  Do klasy I sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego na podstawie art. 16 ust.3 ustawy o systemie oświaty, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły na podstawie art. 16 ust.1 ustawy.
2.  Do klasy I szkoły podstawowej dzieci zapisywane do końca marca każdego roku kalendarzowego.

3. Do szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej lub na prośbę rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca. O przyjęciu dzieci spoza obwodu w ramach wolnych miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli sześcioletnią szkołę podstawową
5. Obowiązek szkolny trwa do 18 roku życia.

6.  Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

1) z urzędu – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,
2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

7. Uczniowie spoza obwodu przyjmowani są według zasad określonych w § 64

§ 64

1. Procedura przyjmowania uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

1) Kandydaci do szkoły obowiązani są złożyć do 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym ubiegają się o przyjęcie do klas pierwszych, podanie rodziców.
2) Liczbę miejsc w klasach I szkoły podstawowej i gimnazjum ustala dyrektor szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę.
3) Jeżeli do 30 kwietnia do gimnazjum zgłosi się więcej kandydatów niż ilość miejsc jakimi dysponuje szkoła, zastosowana zostanie procedura opisana w ust. 2

2.Procedura przyjmowania uczniów spoza obwodu w trybie konkursu ocen.

1) Kandydaci do klas I gimnazjum zobowiązani są dostarczyć do szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub potwierdzoną kopię nie później niż do godz. 14.00 we wtorek następujący bezpośrednio po dniu zakończenia zajęć edukacyjnych.
2) W pierwszy czwartek następujący bezpośrednio po dniu zakończenia zajęć edukacyjnych o godz. 14.00 zostanie ogłoszona wstępna lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I gimnazjum oraz lista rezerwowa.
3) Kandydaci zakwalifikowani do szkoły są zobowiązani do dostarczenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej nie później niż do godz. 12.00 w drugi poniedziałek następujący po dniu zakończenia zajęć edukacyjnych.
4) Niespełnienie obowiązków wymienionych w ust 2 pkt 1,2 i 3 traktowane jest jako rezygnacja z ubiegania się o miejsce w szkole.
5) Do gimnazjum uczniowie są przyjmowani w kolejności uzyskanych punktów rekrutacyjnych obliczonych jako suma następujących składników:

- za oceny końcoworoczne na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: ilość punktów rekrutacyjnych stanowi podwojona suma ocen z języka polskiego, matematyki, historii i przyrody.
- za wynik sprawdzianu po klasie szóstej przeprowadzonego przez Okręgową komisję Egzaminacyjną – liczbę punktów rekrutacyjnych stanowi wynik sprawdzianu pomnożony przez współczynnik 1,2.

6) Kandydaci spoza obwodu zwolnieni z obowiązku przystąpienia do zewnętrznego sprawdzianu porównywani są z innymi kandydatami bez uwzględniania ocen uzyskanych przez nich podczas sprawdzianu.
7) Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratora przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od powyższych kryteriów.
8) Wykaz konkursów, o których mowa w pkt.7 sporządzany jest na podstawie pisemnej interpretacji ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji lub Kuratorium Oświaty w Gdańsku
9) Ostateczna lista przyjętych zostanie ogłoszona w drugi wtorek po zakończeniu zajęć edukacyjnych o godz. 12.00

3. Komisje rekrutacyjne

1) Jeżeli do 30 kwietnia do gimnazjum zgłosi się więcej kandydatów niż ilość miejsc jakimi dysponuje szkoła, dyrektor szkoły spośród nauczycieli szkoły powołuje komisję rekrutacyjną.
2) Rodzicom kandydatów przysługuje prawo odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
3) Dyrektor szkoły zobowiązany jest rozpatrzyć odwołanie w terminie 7 dni i pisemnie poinformować rodziców (prawnych opiekunów) o podjętej decyzji.
4) Od decyzji dyrektora rodzice (prawni opiekunowie) mogą się odwołać do Kuratorium Oświaty lub organu prowadzącego.

Kodeks ucznia

Michał Witt
Kategoria:

Uczeń  ma obowiązek :

1. Zmieniać obuwie w szkole.
2. Systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych.
3. Wykorzystać w pełni czas przeznaczony na naukę.
4. Rzetelnie pracować nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności.
5. Zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny, dbać o honor i tradycje
szkoły , współtworzyć jej autorytet.
6. Okazywać szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły.
7. Szanować godność i wolność drugiego człowieka.
8. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów
9. Troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd ,
10. Starać się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły .
11. Naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę.
12. Być czysty i schludny.

Nie wolno :

1. Bić innych :
- umyślnie potrącać
- popychać , przewracać
2. Przezywać.
3. Obrażać .
4. Wyśmiewać i ośmieszać bo :
- ktoś się gorzej uczy,
- inaczej ubiera,
- ktoś gorzej gra
5. Grozić.
6. Znęcać się nad innymi :
- za znęcanie uważa się sytuację , gdy jeden uczeń jest przez dłuższy czas narażony na ataki /słowne, fizyczne / ze strony innego, silniejszego kolegi lub grupy i nie potrafi się im przeciwstawić.
7. Używać wulgarnych słów.
8. Ruszać cudzych rzeczy bez zgody
właściciela.
9. Niszczyć cudzych rzeczy.
10. Kraść :
- przez kradzież rozumie się świadome przywłaszczenie cudzej rzeczy, jak również zmuszanie kogoś do dawania pieniędzy lub rzeczy , która jest jego własnością.
11. Niszczyć sprzęty szkolne
- malowanie ławek szkolnych
- pisanie na ścianach
12. Palić papierosów
Pić alkohol
Brać narkotyków

W naszej szkole uczeń będzie karany za :

- Wszelkie przejawy agresji,
- Wymuszania i kradzieże
- Niszczenie własności prywatnej i szkolnej.
- Nieprzestrzeganie obowiązków ucznia

Łamanie zasad pociąga za sobą następujące  konsekwencje :

1  .Publiczne przeproszenie na forum klasy, bądź przy świadkach zdarzenia
2.  Pisemne wyrażenie żalu wraz z samooceną swojego zachowania
3.  Wykonanie gazetki klasowej na zadany temat
4.  Wykonanie pracy na rzecz klasy
5.  Naprawa szkody z własnego kieszonkowego
/w porozumieniu z rodzicami /.
6.  Zwrot wartości zniszczonego przedmiotu
7.  Zakaz uczestniczenia w wycieczce klasowej lub dyskotece.
8.  Wykluczenie z reprezentacji szkoły w zawodach.
9.  Dokumentowanie przejawów agresji
10. Obniżenie oceny z zachowania.
11.  Przeniesienie do innej równoległej klasy.
12. Pisemna nagana dyrektora szkoły
13.  Powiadomienie Policji , Sądu Rodzinnego.

Gdzie szukać pomocy :

- Wychowawca klasy
- Pedagog szkolny
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna tel. 681-02-47
- Państwowe Centrum Pomocy Rodzinie tel. 685-33-20
- Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu I Współuzależnienia tel. 684-93-79
- Poradnia Antynikotynowa dla Młodzieży tel. 684-93-79
- Posterunek Policji tel. 685-87-81
- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia ” tel. 0800-120-002

Wychowawcy klas

Michał Witt
Kategoria:

SZKOŁA PODSTAWOWA


0 a Brygida Mach
0 b Natalia Możejko - Kuźmicka
0 c Anna Mazurek
0 d Anna Stankiewicz
1 a Dorota Bieszka
1 b Ewa Pelc
1 c Anna Kiraga
2 a Beata Bańkowska
2 b Mariola Górska
3 a Maria Pikies
3 b Małgorzata Kisiel
3 c Aleksandra Cebela
4 a Grażyna Majerowska
4 b Ewa Pawłowska
5 a Carmen Geras
5 b Katarzyna Łyczywek
6 a Witold Grochowski
6 b Beata Frąckowiak

 

GIMNZAJUM

I aG Agnieszka Pawłowska
I bG Aneta Hinc
2 aG Leszek Migda
2 bG Małgorzata Gorgolewska
3 aG Jolanta Iwańczak
3 bG Katarzyna Niezgoda

 

Kadra na rok szkolny 2012/2013

Michał Witt
Kategoria:

JĘZYK POLSKI
mgr Carmen Geras
mgr Małgorzata Lipińska
mgr Dorota Anuszewska-Jerzynowska
mgr Aneta Hinc

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Dorota Anuszewska-Jerzynowska
mgr Beata Frąckowiak
mgr Anita Zagórska

JĘZYK NIEMIECKI
mgr Sylwia Choińska-Nowak

MATEMATYKA
mgr Jolanta Iwańczak
mgr Małgorzata Gorgolewska
mgr Anna Sieczkowska 

HISTORIA
mgr Witold Grochowski
mgr Katarzyna Niezgoda

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Witold Grochowski
mgr Katarzyna Niezgoda

BIOLOGIA
mgr Katarzyna Łyczywek

mgr Monika Warecka

PRZYRODA
mgr Katarzyna Łyczywek
mgr Monika Warecka

GEOGRAFIA
mgr Beata Bańkowska

FIZYKA
mgr Małgorzata Gorgolewska 

CHEMIA

mgr Agnieszka Zapadka

INFORMATYKA
mgr Kornel Hinc

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Agnieszka Pawłowska
mgr Ewa Pawłowska
mgr Robert Zochniak
dr Leszek Migda

PLASTYKA
mgr Małgorzata Gorgolewska
mgr Marcin Pudlik 

TECHNIKA
mgr Marcin Pudlik

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
mgr Paweł Nowicki 
mgr Marcin Pudlik 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Marcin Pudlik

MUZYKA
mgr Paweł Nowicki 

KATECHECI
mgr Anna Mulańska
mgr Krzysztof Koszałka

NAUCZANIE ZINTEGROWANE
mgr Beata Bańkowska
mgr Dorota Bieszka
mgr Małgorzata Kisiel
mgr Aleksandra Cebela
mgr Mariola Górska
mgr Brygida Mach
mgr Ewa Pelc
mgr Maria Pikies 
mgr Natalia Możejko-Kuźmicka
mgr Anna Mazurek
mgr Anna Kiraga

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
mgr Katarzyna Niezgoda

JĘZYK KASZUBSKI
mgr Bogusława Gołąbek 

ŚWIETLICA
mgr Bogusława Gołąbek
mgr Maria Pikies
mgr Iwona Nocoń
mgr Aleksandra Cebela
mgr Mariola Górska
mgr Witold Grochowski
mgr Małgorzata Kisiel
mgr Iwona Łasica
mgr Katarzyna Niezgoda
mgr Anna Sieczkowska

LOGOPEDA
mgr Iwona Łasica 

NAUCZYCIEL TERAPII PEDAGOGICZNEJ
mgr Iwona Nocoń 

PEDAGOG
mgr  Agnieszka Kędziora-Paczkowska 

PSYCHOLOG
mgr Patrycja Drywa

BIBLIOTEKARZ
mgr Carmen Geras
mgr Magdalena Włodarczak

Szkoła w Chwaszczynie

Michał Witt
Kategoria:

Zespół Szkół Publicznego Gimnazjum Szkoły Podstawowej

Szkoła w Chwaszczynie  to nowocześnie funkcjonująca placówka edukacyjna o zasięgu ogólnogminnym.
W 1995 roku doszło do rozbudowy szkoły. Od roku 2000 z nowoczesną salą komputerową z dostępem do Internetu.

szkola-chwaszczyno

 

Dewizą tej placówki jest wychowanie dobrego Polaka i Obywatela Zjednoczonej Europy. Dla pedagogów uczących w szkole najważniejszy jest uczeń. Zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów zmierza do tego, by uczniowie kontynuowali naukę w wybranej przez siebie szkole, efektywnie funkcjonowali w nowej rzeczywistości i nabyli umiejętność rozwiązywania własnych problemów.